Activitaţi»
H.G. nr.274/2013


  Principalele caracteristici ale schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea investiţiilor realizate de întreprinderile mici si mijlocii şi crearea de locuri de muncă, instituită prin H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare - format word

  H.G. nr.274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.305/28.05.2013)
  H.G. nr.453/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la H.G. nr.274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.424/12.07.2013)
  H.G. nr.623/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la H.G. nr.274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.531/22.08.2013)

  Formulare - format rar - formularele editabile word

  Ghidul solicitantului emis în aplicarea H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare - Revizia 2 - format word
Având în vedere disfuncţionalităţile apărute în modul de derulare a procedurii de înregistrare on-line pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice, din data de 28.08.2013, a cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, care au condus la imposibilitatea accesului egal al tuturor întreprinderilor interesate la operaţiunea de înscriere şi, prin urmare, la eliminarea şanselor egale de a se încadra printre întreprinderile ale căror cereri de acord pentru finanţare ar fi fost selectate, în vederea analizei cererilor acestora, în prima sesiune de înscriere,

în baza Ordinului viceprim-ministrului/ministrului finanţelor publice şi ministrului delegat pentru buget nr. 1485 din data de 04.09.2013,

Ministerul Finanţelor Publice anunţă:

- anularea procedurii de înregistrare on-line a cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Listei cererilor de acord pentru finanţare înregistrate on-line, precum şi

- returnarea Cererilor de acord pentru finanţare însoţite de documentele justificative depuse/transmise la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, prin poştă cu confirmare de primire.  Eligibilitatea unui proiect de investiţii se poate stabili numai în condiţiile în care este depusă o Cerere de acord pentru finanţare însoţită de documentele aferente, conform prevederilor HG nr.274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
  Proiectul de investiţii nu trebuie demarat înaintea emiterii de către Ministerul Finanţelor Publice a Acordului pentru finanţare. Dacă această condiţie nu este îndeplinită, întregul proiect nu mai este eligibil pentru ajutor de minimis.


  1. Ce activităţi sunt considerate eligibile în baza H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare?

  Potrivit art.3 Cap. II din H.G nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile acestei hotărâri se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute în art. 1 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.998/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat, ajutoarelor de minimis publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria nr.L, nr.379 din 28 decembrie 2006.

  2. Pentru câte activităţi poate solicita finanţare o întreprindere?

  Potrivit secţiunii 2.1.1. din Ghidul solicitantului - Revizia 1, o întreprindere poate să solicite finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.

  3. Cine poate beneficia de ajutor de minimis?

  Beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la art.4, Cap. II din HG nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

  4. Care sunt întreprinderile eligibile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii?

  Întreprinderile eligibile sunt întreprinderile mijlocii, întreprinderile mici şi microîntreprinderile aşa cum sunt încadrate în categoria IMM-urilor conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare definite la lit. e), art.1, Cap. I din Anexa la HG nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

  5. O societate start-up poate solicita finanţare?

  În Ghidul solicitantului - Revizia 1 la secţiunea 1.9, se precizează că pot beneficia de ajutor de minimis întreprinderile care îndeplinesc cumulativ la data solicitării, condiţiile prevăzute la art.4, Cap. II din H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv întreprinderile înfiinţate în anul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare.

  6. Prin ce documente se face dovada desfăşurării activităţii economice în cazul unei întreprinderi care are un exerciţiu financiar încheiat?

  Potrivit secţiunea 1.9 din Ghidul solicitantului - Revizia 1, dovada desfăşurării activităţii economice în cazul unei întreprinderi care are un exerciţiu financiar încheiat se face prin depunerea următoarelor documente:
  – Situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare, după caz.
  – Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului.
  – Declaraţie pe propria răspundere din care rezultă dacă, la momentul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, desfăşoară sau nu activitate economică la sediul social/punctele de lucru sau în afara acestora.

  7. Întreprinderile care au mai primit ajutoare de minimis sunt eligibile?

  Conform art.4 lit. c) din H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii ajutorului de minimis în temeiul prezentei hotărâri sunt întreprinderile care nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutive, anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori, sau, dacă au primit ajutoare de minimis în această perioadă, acestea cumulate nu depăşesc plafonul echivalent în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanţare. În acest sens întreprinderea va completa Secţiunea C a cererii de acord pentru finanţare urmărind indicaţiile de la poziţia 2.1.1. din Ghidul solicitantului.

  8. Ce coduri CAEN sunt eligibile pentru realizarea/achiziţia de construcţii?

  Potrivit art.3 Cap. II din H.G nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile acestei hotărâri se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute în art.1 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat, ajutoarelor de minimis publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria nr.L, nr.379 din 28 decembrie 2006. Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de investiţiile în active corporale aşa cum acestea sunt prevăzute la alin.(1), art. 2, Cap. II din Anexa la H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare. În vederea identificării codurilor CAEN aferente activităţii care se desfăşoară în construcţiile prezentate la art.1, lit. h) din Anexa la H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare vă recomandăm să consultaţi Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională.

  9. O societate care în prezent nu are activitate poate solicita finanţare?

  Beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la art. 4, Cap. II din H.G. nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru sprijinirea investiţiilor realizate de întreprinderile mici si mijlocii, inclusiv condiţia, să desfăşoare activitate economică.
  Documentele prin care se face dovada desfăşurarii activităţii economice sunt prezentate în Ghidul solicitantului - Revizia 1 la secţiunea 1.9. Criterii de eligibiltate.

  10. În cazul întreprinderilor legate sau partenere nu mai trebuie prezentat nici un calcul?

  Potrivit poziţiei 2.1.4. din Ghidul solicitantului, datele utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii sunt calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
  Detaliile cu privire la acest aspect se regăsesc în Ghidul solicitantului - Revizia 1 la secţiunea 2.1.4.

  11. Pentru întreprinderile care nu au un exerciţiu financiar încheiat, care este criteriul de pornire pentru evoluţia situaţiei financiare?

  Potrivit secţiunii 2.1.10. din Ghidul solicitantului - Revizia 1, în cazul întreprinderilor înfiinţate în anul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, întreprinderilor care au reluat desfăşurarea activităţii suspendate în anul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, precum şi întreprinderilor inactive în anul anterior şi care desfăşoară activitate economică în anul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, proiecţiile se vor realiza având în vedere obiectivele stabilite de întreprindere.

  12. În lista documentelor care se depun sunt menţionate şi situaţiile financiare corespunzatoare ultimului exerciţiu financiar, "cu excepţia întreprinderilor care nu au un exerciţiu financiar încheiat". În ce condiţii pot depune cereri de finanţare solicitanţii care nu au un exerciţiu financiar încheiat?

  Potrivit secţiunii 2.1.7. din Ghidul solicitantului - Revizia 1, obligaţia prezentării situaţiilor financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat nu se aplică întreprinderilor înfiinţate în anul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, întreprinderilor care au reluat desfăşurarea activităţii suspendate în anul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, precum şi întreprinderilor inactive în anul anterior şi care desfăşoară activitate economică în anul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare.

  13. Când se primesc fondurile, înainte de realizarea achiziţiei sau după achitarea acesteia?

  Conform art.5 alin.(10) din Anexa la H.G. nr.274/2013, Cererea de plată a ajutorului de minimis se depune după achitarea parţială, respectiv totală a activelor achiziţionate, şi includerea acestora în categoria activelor proprii ale întreprinderii.
  Conform art.5 alin.(13) din Anexa la H.G. nr.274/2013, plata se face în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care Cererea de plată a ajutorului de minimis este completă.

  14. Achiziţionarea mijloacelor de transport înmatriculabile, folosite în activitatea curentă, nu pentru transport în numele terţilor este eligibilă?

  Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de investiţii în active corporale, aşa cum sunt menţionate la art.2, alin.1, Cap. II din Anexa la H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv mijloace de transport neînmatriculabile.
  Mijloacele de transport neînmatriculabile sunt mijloacele de transport care nu necesită înmatriculare conform prevederilor legale în vigoare.

  15. Există un model de "plan de investiţii" care să cuprindă toate elementele obligatorii?

  Recomandări privind modul de prezentare precum şi elementele de fundamentare ale Planului de investiţii aferent proiectului de investiţii pentru care se solicită finanţare se regăsesc în Ghidul solicitantului - Revizia 1, la secţiunea 2.1.8.

  16. Care este valoarea care se va trece în planul de investiţii având în vedere standardul de cost de 370 EUR/mp precizat în Ghidul Solicitantului?

  Potrivit prevederilor art. 1 lit. j) din Anexa la H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, planul de investiţii reprezintă documentul care cuprinde lista activelor corporale amortizabile aferente investiţiei, cu indicarea denumirii activului, cantităţii, preţului unitar şi a valorii totale, precum şi a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente.
  Potrivit secţiunii 1.10.2. din Ghidul solicitantului - Revizia 1, în cazul în care valoarea construcţiilor prezentate în Cererea de acord pentru finanţare depăşeşte valoarea maximă a cheltuielilor eligibile, diferenţa este considerată cheltuială neeligibilă.

  17. Ce valori se menţionează în planul de investiţii în cazul în care preţul unitar al activului din oferta indicativă este în valută?

  Potrivit secţiunii 2.1.8. din Ghidul solicitantului - Revizia 1, preţul unitar al fiecărui activ prezentat în planul de investiţii se fundamentează pe baza ofertei de preţ indicative anexate la Cererea de acord pentru finanţare, în cazul achiziţiei de echipamente.
  În cazul ofertei de preţ în valută echivalentul în lei al valorii activului prevăzut în planul de investiţii se determină folosind cursul de schimb valutar stabilit de B.N.R. valabil la data întocmirii ofertei

  18. Ce document trebuie prezentat în cazul achiziţiilor de utilaje care vor fi amplasate într-o hală închiriată?

  Potrivit art.3 alin.(2) lit.m) din Anexa la H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul achiziţionării activelor prevăzute la art.2 alin.(1) lit.c)-f), întreprinderea solicitantă transmite la Ministerul Finanţelor Publice dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra clădirii în care urmează a se realiza investiţia sau alt document încheiat la notariat în formă autentică, care să certifice dreptul de folosinţă (contract de locaţiune, asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care transmite, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă), valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea acesteia, prin prezentarea unui document legal, în copie.

  19. În cazul în care clădirea în care urmează a se realiza investiţia este închiriată trebuie să fie înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ca sediu secundar sau este de ajuns contractul de închiriere?

  Conform prevederilor art. 1, lit. g) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, locaţia realizării investiţiei reprezintă sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, înregistrate la Oficiul Registrului Comertului, unde se realizează investiţia.

  20. Achiziţiile intracomunitare şi extracomunitare sunt eligibile în cadrul programului de ajutor de minimis?

  H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede restricţii cu privire la achiziţiile intracomunitare şi extracomunitare.

  21. Este eligibilă o întreprindere care are eşalonări la plată?

  Beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la art. 4, Cap. II din H.G. nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru sprijinirea investiţiilor realizate de întreprinderile mici si mijlocii, inclusiv condiţia să nu înregistreze debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidate.
  Obligaţiile fiscale eşalonate la plată sunt considerate obligaţii fiscale restante în condiţiile legii şi evidenţiate în mod corespunzător la Secţiunea A “Obligaţii de plat㔠din Certificatul de atestare fiscală în situaţia în care există rate neachitate la termenele stabilite în graficul de eşalonare la plată.

  22. Se poate garanta cu echipamentele un credit pentru realizarea iniţială a investiţiei?

  H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare nu prevede restricţii cu privire la garantarea cu echipamentele aprobate prin Acordul pentru finanţare a unui credit pentru realizarea investiţiei.

  23. Cum sunt definite construcţiile noi industriale?

  Conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, clădirea reprezintă o construcţie sub formă de incintă închisă, în care se desfăşoară o activitate de producţie.

  24. Sunt considerate eligibile lucrările de modernizare, extindere, reabilitare a clădirilor existente?

  Potrivit secţiunii 1.8.9 din Ghidul solicitantului - Revizia 1, nu sunt considerate eligibile lucrările de modernizare, extindere, finalizare, reabilitare a clădirilor existente.

  25. Când trebuie create locurile de muncă?

  Potrivit Ghidului solicitantului - Revizia 1, secţiunea 2.1.10, la elaborarea calendarului de creare a noilor locuri de muncă trebuie avut în vedere că acestea se creează până cel mai târziu la finalizarea investiţiei, respectiv până la momentul înregistrării de către întreprinderea beneficiară a ultimei Cereri de plată a ajutorului de minimis, în concordanţă cu graficul de implementare a planului de investiţii.

  26. Până la emiterea Acordului de finanţare se poate avea cel mult un Antecontract cu promisiune de cumpărare a construcţiei? Prezenţa acestui antecontract este considerată ca o măsură de exercitare a controlului?

  Încheierea unui antecontract de vânzare înainte de momentul demarării investiţiei (,,promisiunea de a contracta") rămâne la latitudinea întreprinderii.
  Promisiunea de vânzare nu este o măsură de exercitare a controlului în sensul prevederilor art.2 alin.(9) din Anexa la H.G.nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

  27. Pot fi achiziţionate echipamente second-hand?

  Potrivit art.2 alin.(6) din Anexa la H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, activele corporale prevăzute la alin.(1) trebuie să fie noi, cu excepţia achiziţiei de construcţii prevăzute la alin.(1) lit.b), destinate desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare.

  28. În cazul achiziţiei de echipamente este suficient să se prezinte o singură ofertă pentru fiecare echipament sau trebuie ataşate la depunerea cererii de finanţare 3 oferte pentru fiecare echipament?

  Potrivit secţiunii 2.1.8 din Ghidul solicitantului - Revizia 1, preţul unitar al fiecărui activ prezentat în planul de investiţii se fundamentează pe baza ofertei de preţ indicative anexate la Cererea de acord pentru finanţare, în cazul achiziţiei de echipamente.
  Potrivit secţiunii 2.1.9 din Ghidul solicitantului - Revizia 1, la momentul depunerii Cererii de acord pentru finanţare, se va prezenta o singură ofertă de preţ indicativă care să justifice valoarea activelor din planul de investiţii pentru care se solicită ajutor de minimis.
  Conform art. 5 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, în vederea plăţii ajutorului de minimis aprobat, întreprinderea transmite Cererea de plată a ajutorului de minimis însoţită de documentele justificative conform Formularului nr. 5, inclusiv dosarul de achiziţie care cuprinde minimum 3 cereri de ofertă, ofertele primite, proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare prin care să fie justificată alegerea ofertei conform criteriului de atribuire ales, în cazul realizării de construcţii sau achiziţiei de echipamente.

  29. Dacă întreprinderea este plătitoare de TVA, aceasta îşi poate recupera ulterior TVA-ul?

  Potrivit alin. (2), art. 2, Cap. II din Anexa la H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, toate cheltuielile eligibile aferente investiţiei vor fi considerate fără TVA.
  TVA-ul se recuperează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  30. Dacă activitatea se desfăşoară în afara sediului social, care va fi locaţia realizării investiţiei?

  Potrivit prevederilor Cap. I art. 1 lit. g) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, locaţia realizării investiţiei reprezintă sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, înregistrate la oficiul registrului comerţului, unde se realizează investiţia.
  Întreprinderea care beneficiază de ajutor de minimis pentru o activitate care se desfăşoară în afara sediului social şi a sediilor secundare trebuie să stabilească locaţia realizării investiţiei la sediul social sau la unul din punctele de lucru.
  Această locaţie trebuie să fie adecvată activelor din planul de investiţii. Activele finanţate se vor regăsi la locaţia realizării investiţiei şi/sau în locurile unde se desfăşoară activitatea finanţată, în baza contractelor încheiate de întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis.

  31. Pentru realizarea de construcţii noi este acceptat contract de comodat între asociat şi firmă, valabil pe o perioada de minim 3 ani de la finalizarea investiţiei?

  Potrivit art. 3 alin. (2) lit. l) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderea solicitantă transmite la Ministerul Finanţelor Publice în cazul realizării construcţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia sau alt document încheiat la notariat în formă autentică, care să certifice dreptul de folosinţă (contract de locaţiune, asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care transmite, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă), valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, dovada faptului că terenul este liber de sarcini şi Certificatul de urbanism, în copie.

  32. Când se depune cererea de plată?

  Conform art. 5 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Cererea de plată a ajutorului de minimis se depune după achitarea parţială, respectiv totală a activelor achiziţionate şi includerea acestora în categoria activelor proprii ale întreprinderii.

  33. Este eligibilă achiziţia unui spaţiu locativ care ulterior va fi transformat in punct de lucru al întreprinderii?

  Potrivit art. 2 alin. (71) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul achiziţionării de construcţii prevăzute la alin. (1) lit. b), se iau în considerare doar clădirile în care se desfăşoară activităţi industriale, de învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi alte activităţi de prestări servicii.
  Potrivit secţiunii 1.10.2. din Ghidul solicitantului - Revizia 1, la emiterea Acordului pentru finanţare se are în vedere construcţia evaluată conform Raportului întocmit de expertul autorizat A.N.E.V.A.R., identificată prin adresă şi valoare.

  34. Sunt eligibile microîntreprinderile?

  Conform prevederilor art. 4 lit. a) din H.G. nr. 274/2013 coroborat cu prevederile art. 1 lit. e) din anexa la aceasta hotărâre, microîntreprinderile pot beneficia de ajutor de minimis în condiţiile îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

  35. Se impune ca societatea ce solicită ajutor de minimis să facă achiziţia în conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006, respectiv prin cereri de ofertă sau licitaţie deschisă prin SEAP?

  Potrivit prevederilor lit. c), alin. 3, art. 2, Cap. II din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, activele corporale trebuie să fie achiziţionate în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, utilizării eficiente a fondurilor şi asumării răspunderii.

  36. Întreprinderea are obligaţia de a înregistra venituri prealabile pe activitatea pe care se solicită finanţare?

  • H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu conţine prevederi referitoare la obligativitatea înregistrării de venituri prealabile pentru activitatea pentru care se solicită finanţare.
  • Activitatea pentru care se solicită finanţarea cu ajutor de minimis şi codul CAEN al acesteia trebuie să se regăsească în Certificatul constatator;

  37. Cum se completează în mod corect Secţiunea B2 din Cererea de acord pentru finanţare din Ghidul Solicitantului - Revizia 1?

  Potrivit secţiunii 2.1.1 din Ghidul solicitantului – Revizia 1, cheltuielile eligibile se corelează cu cele din Planul de investiţii, astfel încât totalurile pe ani şi totalurile generale să corespundă.
  Cheltuielile eligibile se grupează pe tipurile de cheltuială menţionate în exemplul prezentat la această secţiune.
  Conform prevederilor art. 9 alin. (3) lit. b) din H.G. nr. 274/2013, plata ajutorului de minimis se face în perioada 2014-2015. În loc de „An I, An II ..." se completează anul, respectiv anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, conform planului de investiţii şi anul, respectiv anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de minimis corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.

  38. Prin încheierea unui contract de concesiune beneficiarul este eligibil pentru accesarea fondurilor nerambursabile cu aceasta forma de drept real asupra terenului?

  În Ghidul solicitantului la poziţia 2.1.12 se menţionează că potrivit Legii nr. 50/1991 dovada deţinerii unui drept de creanţă asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia se face prin prezentarea unui contract de cesiune sau concesiune.

  39. Ce reprezintă locaţia realizării investiţiei?

  Locaţia realizării investiţiei reprezintă sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, unde se realizează investiţia.

  40. Activele pentru care se solicită finanţare pot fi amplasate în mai multe puncte de lucru?

  Se finanţează investiţiile realizate într-o singură locaţie, care reprezintă fie sediul social, fie unul din punctele de lucru ale întreprinderii.

  41. Există un model de "studiu tehnico-economic" care să cuprindă toate elementele obligatorii?

  Modul în care trebuie să fie structurat studiul tehnico-economic este prezentat la secţiunea 2.1.10 din Ghidul solicitantului - Revizia 1.

  42. Ce se întâmplă dacă M.F.P. nu este informat în termenul stabilit de H.G. nr. 274/2013 cu privire la demararea investiţiei?

  Conform art. 5 alin (8) din Anexa H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 4 luni de la data primirii Acordului pentru finanţare, întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis sunt obligate să demareze investiţia aprobată spre finanţare.
  În cazul în care întreprinderea nu transmite Informarea privind demararea investiţiei sau Cererea de plată a ajutorului de minimis în termenul prevăzut, Acordul pentru finanţare se revocă.
  Potrivit art. 5 alin (9) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare în cazul în care M.F.P. constată că întreprinderea a demarat investiţia înainte de data emiterii Acordului pentru finanţare, Acordul pentru finanţare se revocă.

  43. Când este permisă închirierea activelor finanţate?

  Este permisă închirierea activelor finanţate doar întreprinderilor care au obţinut finanţare pentru activităţi din cadrul Secţiunii 77 Activităţi de închiriere şi leasing din Ordinul I.N.S. nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

  44. Cum se înregistrează Cererile de acord pentru finanţare?

  În baza prevederilor art. 4 din Anexa la H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice s-a anunţat perioada de derulare a primei sesiuni de depunere a Cererilor de acord pentru finanţare, respectiv 28.08-31.10.2013.
  În vederea asigurării transparenţei şi a promovării principiului egalităţii de şanse pentru toate întreprinderile, Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe site-ul său la secţiunea “Minimis - HG nr.274/2013”, toate informaţiile necesare înregistrării Cererilor de acord pentru finanţare în vederea evaluării şi emiterii acordurilor pentru finanţare.
  Înregistrarea Cererilor de acord pentru finanţare şi a documenelor justificative se va realiza după cum urmează: A. Înregistrarea on-line a Cererilor de acord pentru finanţare se va realiza, în limita bugetului anual alocat schemei (500 mil. lei), începând cu data de 28.08.2013, ora 830. După epuizarea bugetului anual alocat schemei, sistemul informatic nu va mai permite înregistrarea on-line a Cererilor de acord pentru finanţare.
  Cererea de acord pentru finanţare se înregistrează on-line de către întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis prin accesarea formularului disponibil la adresa www.mfinante.gov.ro., având în vedere următoarele informaţii:
  • Denumirea întreprinderii
  • Codul de identificare fiscală (Cod unic de înregistrare CUI)
  • Denumirea activităţii pentru care se solicită finanţare
  • Codul CAEN al activităţii pentru care se solicită finanţare
  • Valoarea proiectului de investiţii (lei)
  • Valoarea ajutorului de minimis solicitat (lei)
  • Numele şi prenumele persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea
  • Funcţia persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.
  B. După validarea înregistrării on-line, Cererile de acord pentru finanţare validate, completate şi însoţite de documentele justificative, se depun sau se transmit prin poştă sau alte servicii de curierat, în perioada comunicată prin Recipisa de înregistrare on-line a Cererii, la Registratura generală a Ministerul Finanţelor Publice, str.Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic, Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis.

  45. Cum se evaluează Cererile de acord pentru finanţare?

  Potrivit alin.(6), (7) şi (9), art.4, Cap. III din Anexa la H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Cererile de acord pentru finanţare vor fi analizate, în limita bugetului anual alocat schemei, în funcţie de numărul şi data de înregistrare de la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, pe baza criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor prevazute in aceasta hotarare.
  Unitatea de implementare a schemei finalizează procesul de evaluare a Cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data la care aceasta este considerată completă.
  Cererea de acord pentru finanţare este considerată completă atunci când sunt îndeplinite condiţiile de la alin. (9), art. 4, Cap. III din Anexa la H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
  Conform prevederilor alin. (14), art.4, Cap. III din Anexa la H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care în urma analizării Cererilor de acord pentru finanţare înregistrate în cadrul unei sesiuni se constată neutilizarea în totalitate a bugetului anual alocat schemei, Ministerul Finanţelor Publice publică pe site-ul său data reluării procedurii de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare şi bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei.

  46. Vor fi mai multe sesiuni de depunere?

  Potrivit alin. (2) art. 4 Cap. III din Anexa la H.G. nr.274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrarea cererilor de acord pentru finantare se face în sesiuni şi începe după publicarea pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a duratei sesiunii şi a datei de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare.

  47. Dosarul de finanţare poate fi întocmit de firma care solicită ajutor de minimis sau trebuie să fie întocmit de o firmă de consultanţa ?

  H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede obligativitatea întocmirii documentaţiei necesare solicitării Acordului pentru finanţare de către o firmă de consultanţă.

  48. Când se consideră că o întreprindere este în dificultate?

  Potrivit prevederilor Cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, o întreprindere este considerată în dificultate în următoarele situaţii:
  a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni;
  b) în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte din asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societăţii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni;
  c) pentru întreprinderea de orice formă juridică, când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţia naţională privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.
  Chiar în cazul în care nici una din condiţiile de la lit. a), b), c) nu este îndeplinită, o firmă este considerată în dificultate, în special în cazul în care prezintă:
  1) creşterea pierderilor;
  2) scăderea cifrei de afaceri;
  3) creşterea stocurilor;
  4) îndatorare crescută;
  5) scăderea sau dispariţia activului net.
  De asemenea, se consideră că o întreprindere se află în dificultate în cazul în care nu este capabilă, din resurse proprii sau cu fonduri pe care le poate obţine de la proprietarul/acţionarii sau creditorii săi, să oprească pierderile care, fără intervenţia din exterior a autorităţilor publice, o vor condamna, aproape sigur, la ieşirea din afaceri în termen scurt sau mediu.

  49. Ce document trebuie prezentat dacă o întreprindere înregistrează simptomele unei întreprinderi în dificultate?

  În cazul în care, din analiza situaţiilor financiare anuale corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, reiese că întreprinderea înregistrează simptomele de:
  1) creşterea pierderilor,
  2) scăderea cifrei de afaceri,
  3) creşterea stocurilor,
  4) îndatorare crescută,
  5) scăderea sau dispariţia activului net,
  se va lua în considerare, în procesul de soluţionare a Cererii de acord pentru finanţare, o justificare a situaţiei economico-financiare a întreprinderii realizată pe baza unei analize a evoluţiei acesteia în ultimii trei ani fiscali anteriori înregistrării Cererii de acord pentru finanţare.
  Întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis anexează această justificare la situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat.

  50. Care este numărul maxim de cereri care se pot depune într-un an de către o întreprindere?

  Numărul maxim de cereri de plată a ajutorului de minimis aprobat ce pot fi depuse de o întreprindere într-un an calendaristic este 3.