Activitaţi» Bugetul de stat
Scrisoare cadru pentru bugetul anului următor

Scrisoare cadru 2017

Scrisoare cadru 2017

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2017 şi perspectiva 2018-2020


 • Formulare proiect buget de stat
  • Cuprins

  • Formular 01- Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anii 2015-2020

  • Formular 02 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2015-2020 (sume alocate din bugetul de stat)

  • Formular 3/13/02a - Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 ,,Cultură, recreere şi religie”, titlul ,,Alte cheltuieli”, a căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2015-2017

  • Formular 3/21/02a - Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Roman şi categoriile de cheltuieli finantate din acestea pe anii 2015-2017

  • Formular 3/22/02a - Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole pe anii 2015-2017

  • Formular 3/37/02a - Sume pentru Consiliul Fiscal şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anii 2015-2017

  • Formular 3/45/02a - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2017 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) - Societatea Română de Radiodifuziune

  • Formular 3/46/02a - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2017 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) - Societatea Română de Televiziune

  • Formular 04 - Sinteza finanţării programelor potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007

  • Formular 05 - Fişa programului*) finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007

  • Formular 06 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2016-2017 (sume alocate de la bugetul de stat)

  • Formular 07 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2020 (sume alocate din credite externe)

  • Formular 08 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2016-2017 (sume alocate din credite externe)

  • Formular 11 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2020 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 12 -Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2016-2017 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 13 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2015-2020*) (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Formular 14 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2016-2017 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Formular 15 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2020*)

  • Formular 16 - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2020*) (sume alocate din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 18 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2015-2020*)

  • Formular 19 - Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2015-2020*)

  • Formular 20 - Sinteza1 proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 21 - Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 22 - Sinteza*) proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 23 - Fişa proiectului*) finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 24 - Cheltuieli din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare*)

  • Formular 25 - Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 26 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 27 - Fişa programului

  • Formular 28 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

  • Formular 29 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  • Instrucţiuni privind completarea formularelor: 22, 23, 24

  • Instrucţiuni privind completarea formularului 25 • Formulare de fundamentare
  • Cuprins

  • Formular 40- Fundamentarea cheltuielilor pentru cazare şi transport pe anii 2015-2017

  • Formular 41- Fundamentarea cheltuielilor aferente drepturilor elevilor şi studenţilor pe perioada concursurilor şi campionatelor conform Hotărârii Guvernului nr.369/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pe anii 2015-2017

  • Formular 42 - Fundamentarea cheltuielilor pentru hrană în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2015-2017

  • Formular 44 - Fundamentarea cheltuielilor cu medicamentele şi materialele sanitare în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2015-2017

  • Formular 48 - Fundamentarea subvenţiilor pentru dobânzi la credite bancare acordate producătorilor agricoli pe anii 2015-2017

  • Formular 49 - Fundamentarea transferurilor pentru lucrările de cadastru de specialitate imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane, pe anii 2015-2017

  • Formular 50 - Fundamentarea transferurilor reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap pe anii 2015-2017

  • Formular 51 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice pe anii 2015-2017

  • Formular 53 - Fundamentarea transferurilor pentru acţiunile de sănătate pe anii 2015-2017*)

  • Formular 54 - Fundamentarea cheltuielilor pentru aparatură medicală de mare performanţă pe anii 2015-2017

  • Formular 55 - Fundamentarea necesarului de fonduri privind bursele pentru bursierii străini care studiază în România pe anii 2015-2017

  • Formular 56 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţa socială pentru familie şi copii pe anii 2015-2017

  • Formular 56A - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţă socială pentru familie şi copii în cazul persoanelor cu handicap (OUG nr.111/2010 - art.31 şi art.32) pe anii 2015-2017

  • Formular 57 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru pensii, ajutoare şi indemnizaţii pe anii 2015-2017

  • Formular 58 - Fundamentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe pe anii 2015-2017

  • Formular 60 - Fundamentarea transferurilor pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pe anii 2015-2017

  • Formular 61 - Fundamentarea subvenţiilor pentru regiile autonome aeroportuare pe anii 2015-2017

  • Formular 62 - Fundamentarea transferurilor pentru Administraţia Fluvială a Dunării de Jos pe anii 2015-2017

  • Formular 63 - Fundamentarea subvenţiilor pentru susţinerea transportului public feroviar de călători pe anii 2015-2017

  • Formular 64 - Fundamentarea cheltuielilor aferente facilităţilor şi gratuităţilor pentru transportul pe calea ferată şi metrou, acordate elevilor şi studenţilor, precum şi cele aferente facilităţilor pentru pensionari şi gratuităţilor pentru veterani şi revoluţionari pe anii 2015-2017

  • Formular 65 - Fundamentarea cheltuielilor cu infrastructura la calea ferată pe anii 2015-2017

  • Formular 66 - Fundamentarea cheltuielilor pentru informaţii în domeniul meteorologiei pe anii 2015-2017

  • Formular 67 - Fundamentarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor pe anii 2015-2017

  • Formular 68 - Fundamentarea cheltuielilor pentru întreţinerea patrimoniului genetic naţional de cabaline pe anii 2015-2017

  • Formular 69 - Fundamentarea transferurilor pentru sprijinirea proprietarilor de păduri pe anii 2015-2017

  • Formular 70 - Fundamentarea transferurilor pentru finanţarea de bază a instituţiilor de învăţământ superior pe anii 2015-2017

  • Formular 72 - Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale pe anii 2015-2017

  • Formular 73 - Contribuţii la programe comunitare pe anii 2015-2017

  • Formular 75 - Fundamentarea transferurilor reprezentând plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare pe anii 2015-2017

  • Formular 77 - Fundamentarea cheltuielilor pentru cărţi, publicaţii şi materiale documentare pe anii 2015-2017

  • Formular 79 - Fundamentarea contribuţiei statului la salarizarea personalului de cult pe anul…….*)

  • Formular 80 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care primesc indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului şi ajutor social pe anii 2015-2017

  • Formular 81 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv pe anii 2015-2017

  • Formular 82 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism pe anii 2015-2017

  • Formular 84 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii „ lit.a) ”Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri”

  • Formular 85 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.b) ,,Dotări independente”

  • Formular 86 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.c) ,,Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 87 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”

  • Formular 88 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.e) ,,Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă şi alte cheltuieli de investiţii˝

  • Formular 88F -Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.f) ˝Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege˝

  • Formular 89 - Cheltuieli privind constituirea stocurilor la rezerva de stat pe anii 2015-2017

  • Formular 90 - Veniturile şi cheltuielile privind rezervele de stat ce se constituie în condiţiile art.8 din Legea nr.82/1992, republicată pe anii 2015-2017

  • Formular 92 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anii 2015-2017

  • Formular 93 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Televiziune pe anii 2015-2017

  • Formular 94 - Fundamentarea veniturilor proprii reţinute şi utilizate de către ordonatorii principali de credite pe anii 2015-2017

  • Formular 96 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente pe anul 2017 şi pentru anii …..*)

  • Formular 97 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente acestora pe anul 2017 - repartizate pe trimestre

  • Formular 98 - Fişă de fundamentare Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

  • Formular 99 - Fundamentarea propunerilor privind alocãrile bugetare pentru proiectele de investiții publice semnificative prioritizate • Formulare de prezentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj
  • Cuprins

  • Proiect buget fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
  • Formular 100- Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anii 2015-2020

  • Formular 100/01- Sinteza fondurilor alocate pe surse ºi pe titluri de cheltuieli pe anii 2015-2020

  • Formular 100/02- Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole ºi alineate pe anii 2015-2020 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 101- Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2016-2017 (sumele alocate de la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate )

  • Formular 102 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 103 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilitǎţi şi instrumente postaderare

  • Formular 104 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 105 - Fişa programului

  • Formular 106 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

  • Formular 107 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  • Proiect bugetul asigurărilor sociale de stat
  • Formular 114 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2015 - 2020

  • Formular 114/01 - Sinteza fondurilor alocate pe surse ºi pe titluri de cheltuieli pe anii 2015 - 2020

  • Formular 114/02 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole ºi alineate pe anii 2015 - 2020 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 115 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2016-2017 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)

  • Formular 116 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 116/01 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 117 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 117/01 - Fişa programului

  • Formular 118 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

  • Formular 118/01 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  • Proiect bugetul asigurărilor pentru şomaj
  • Formular 121 - Sinteza fondurilor alocate pe surse şi titluri de cheltuieli pe anii 2015-2020

  • Formular 122 - Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2020 (sume alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)

  • Formular 122/01 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2016 – 2017 (sume alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)

  • Formular 123 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole ºi alineate pe anii 2015-2020 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 124 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2020*)

  • Formular 124/01 - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2020*) (sumele alocate din bugetul instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 124/02 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2016 – 2017 (sumele alocate pentru activităţi finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 125 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 125/01 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 126 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 126/01 - Fişa programului

  • Formular 127 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

  • Formular 127/01 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii • Formulare de fundamentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru şomaj Cuprins
   Formulare de fundamentare- bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
  • Formular 137A- Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a) ,,Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri”

  • Formular 137B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b) ,,Dotări independente”

  • Formular 137C - Lista detaliată a poziţiei C. „Alte cheltuieli de investiţii lit.c) ,,Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 137D - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”

  • Formular 137E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e) ,,Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă şi alte cheltuieli de investiţii˝

  • Formular 137F - Lista detaliată a poziţiei C ˝Alte cheltuieli de investiţii˝ lit.f) ˝Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege˝

  • Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor sociale de stat
  • Formular 138 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat ale Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe anii 2015-2017

  • Formular 138A - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a) ,,Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri”

  • Formular 138B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b) ,,Dotări independente”

  • Formular 138C - Lista detaliată a poziţiei C. „Alte cheltuieli de investiţii lit.c) ,,Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii

  • Formular 138D - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”

  • Formular 138E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e) ,,Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta şi alte cheltuieli de investiţii˝

  • Formular 138F - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.f) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege˝

  • Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor pentru şomaj
  • Formular 139 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anii 2015-2017

  • Formular 139A - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a) ,,Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri”

  • Formular 139B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b) ,,Dotări independente”

  • Formular 139C - Lista detaliată a poziţiei C. „Alte cheltuieli de investiţii lit.c) ,,Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 139D - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”

  • Formular 139E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e) ,,Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta şi alte cheltuieli de investiţii˝

  • Formular 139F - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.f) ˝Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.˝ • Scrisoare cadru 2016

  Scrisoare cadru 2016

  Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2016 şi perspectiva 2017-2019


 • Formulare proiect buget de stat
  • Cuprins

  • Formular 01- Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anii 2014-2019

  • Formular 02 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2014-2019 (sume alocate din bugetul de stat)

  • Formular 3/13/02a - Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 ,,Cultură, recreere şi religie”, titlul ,,Alte cheltuieli”, a căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2014-2016

  • Formular 3/21/02a - Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Roman şi categoriile de cheltuieli finantate din acestea pe anii 2014-2016

  • Formular 3/37/02a - Sume pentru Consiliul Fiscal şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anii 2014-2016

  • Formular 3/45/02a - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2016 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) - Societatea Română de Radiodifuziune

  • Formular 3/46/02a - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2016 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) - Societatea Română de Televiziune

  • Formular 04 - Sinteza finanţării programelor potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007

  • Formular 05 - Fişa programului*) finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007

  • Formular 06 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2015-2016 (sume alocate de la bugetul de stat)

  • Formular 07 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2019 (sume alocate din credite externe)

  • Formular 08 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2015-2016 (sume alocate din credite externe)

  • Formular 11 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2019 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 12 -Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2015-2016 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 13 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2014-2019*) (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Formular 14 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2015-2016 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Formular 15 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2014-2019*)

  • Formular 16 - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2014-2019*) (sume alocate din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 18 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2014-2019*)

  • Formular 19 - Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2014-2019*)

  • Formular 20 - Sinteza1 proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 21 - Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 22 - Sinteza*) proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 23 - Fişa proiectului*) finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 24 - Cheltuieli din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare*)

  • Formular 25 - Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 26 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 27 - Fişa programului

  • Formular 28 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

  • Formular 29 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  • Instrucţiuni privind completarea formularelor: 22, 23, 24

  • Instrucţiuni privind completarea formularului 25 • Formulare de fundamentare
  • Cuprins

  • Formular 40- Fundamentarea cheltuielilor pentru cazare şi transport pe anii 2014-2016

  • Formular 41- Fundamentarea cheltuielilor aferente drepturilor elevilor şi studenţilor pe perioada concursurilor şi campionatelor conform Hotărârii Guvernului nr.369/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pe anii 2014-2016

  • Formular 42 - Fundamentarea cheltuielilor pentru hrană în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2014-2016

  • Formular 44 - Fundamentarea cheltuielilor cu medicamentele şi materialele sanitare în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2014-2016

  • Formular 48 - Fundamentarea subvenţiilor pentru dobânzi la credite bancare acordate producătorilor agricoli pe anii 2014-2016

  • Formular 49 - Fundamentarea transferurilor pentru lucrările de cadastru de specialitate imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane, pe anii 2014-2016

  • Formular 50 - Fundamentarea transferurilor reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap pe anii 2014-2016

  • Formular 51 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice pe anii 2014-2016

  • Formular 53 - Fundamentarea transferurilor pentru acţiunile de sănătate pe anii 2014-2016*)

  • Formular 54 - Fundamentarea cheltuielilor pentru aparatură medicală de mare performanţă pe anii 2014-2016

  • Formular 55 - Fundamentarea necesarului de fonduri privind bursele pentru bursierii străini care studiază în România pe anii 2014-2016

  • Formular 56 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţa socială pentru familie şi copii pe anii 2014-2016

  • Formular 56A - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţă socială pentru familie şi copii în cazul persoanelor cu handicap (OUG nr.111/2010 - art.31 şi art.32) pe anii 2014-2016

  • Formular 57 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru pensii, ajutoare şi indemnizaţii pe anii 2014-2016

  • Formular 58 - Fundamentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe pe anii 2014-2016

  • Formular 59 - Fundamentarea subvenţiilor acordate S.C. "METROREX" Bucureşti pe anii 2014-2016

  • Formular 60 - Fundamentarea transferurilor pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România pe anii 2014-2016

  • Formular 61 - Fundamentarea subvenţiilor pentru regiile autonome aeroportuare pe anii 2014-2016

  • Formular 62 - Fundamentarea transferurilor pentru Administraţia Fluvială a Dunării de Jos pe anii 2014-2016

  • Formular 63 - Fundamentarea subvenţiilor pentru susţinerea transportului public feroviar de călători pe anii 2014-2016

  • Formular 64 - Fundamentarea cheltuielilor aferente facilităţilor şi gratuităţilor pentru transportul pe calea ferată şi metrou, acordate elevilor şi studenţilor, precum şi cele aferente facilităţilor pentru pensionari şi gratuităţilor pentru veterani şi revoluţionari pe anii 2014-2016

  • Formular 65 - Fundamentarea cheltuielilor cu infrastructura la calea ferată pe anii 2014-2016

  • Formular 66 - Fundamentarea cheltuielilor pentru informaţii în domeniul meteorologiei pe anii 2014-2016

  • Formular 67 - Fundamentarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor pe anii 2014-2016

  • Formular 68 - Fundamentarea cheltuielilor pentru întreţinerea patrimoniului genetic naţional de cabaline pe anii 2014-2016

  • Formular 69 - Fundamentarea transferurilor pentru sprijinirea proprietarilor de păduri pe anii 2014-2016

  • Formular 70 - Fundamentarea transferurilor pentru finanţarea de bază a instituţiilor de învăţământ superior pe anii 2014-2016

  • Formular 71 - Contractări şi plăţi prevăzute pentru a fi înscrise în proiectul bugetului de stat pe anul 2016 şi estimate pentru 2017-2019 (sume reprezentând cofinanţarea Comisiei Europene, cofinanţarea de la bugetul de stat, precum şi alte sume prevăzute la poziţia bugetară ,, Fondul Naţional de Preaderare”)

  • Formular 72 - Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale pe anii 2014-2016

  • Formular 73 - Contribuţii la programe comunitare pe anii 2014-2016

  • Formular 75 - Fundamentarea transferurilor reprezentând plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare pe anii 2014-2016

  • Formular 77 - Fundamentarea cheltuielilor pentru cărţi, publicaţii şi materiale documentare pe anii 2014-2016

  • Formular 79 - Fundamentarea contribuţiei statului la salarizarea personalului de cult pe anul…….*)

  • Formular 80 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care primesc indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului şi ajutor social pe anii 2014-2016

  • Formular 81 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv pe anii 2014-2016

  • Formular 82 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism pe anii 2014-2016

  • Formular 84 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii „ lit.a) ”Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri”

  • Formular 85 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.b) ,,Dotări independente”

  • Formular 86 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.c) ,,Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 87 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”

  • Formular 88 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.e) ,,Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă şi alte cheltuieli de investiţii˝

  • Formular 88F -Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.f) ˝Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege˝

  • Formular 89 - Cheltuieli privind constituirea stocurilor la rezerva de stat pe anii 2014-2016

  • Formular 90 - Veniturile şi cheltuielile privind rezervele de stat ce se constituie în condiţiile art.8 din Legea nr.82/1992, republicată pe anii 2014-2016

  • Formular 91 - Fundamentarea împrumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale pe anul 2016

  • Formular 92 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anii 2014-2016

  • Formular 93 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Televiziune pe anii 2014-2016

  • Formular 94 - Fundamentarea veniturilor proprii reţinute şi utilizate de către ordonatorii principali de credite pe anii 2014-2016

  • Formular 96 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente pe anul 2016 şi pentru anii …..*)

  • Formular 97 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente acestora pe anul 2016- repartizate pe trimestre

  • Formular 98 - Fişă de fundamentare Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare • Formulare de prezentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj
  • Cuprins

  • Proiect buget fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
  • Formular 100- Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anii 2014-2019

  • Formular 101- Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2015-2016 (sumele alocate de la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate )

  • Formular 102 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 103 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilitǎţi şi instrumente postaderare

  • Formular 104 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 105 - Fişa programului

  • Formular 106 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

  • Formular 107 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  • Proiect bugetul asigurărilor sociale de stat
  • Formular 114 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2014 - 2019

  • Formular 115 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2015-2016 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)

  • Formular 116 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 116/01 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 117 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 117/01 - Fişa programului

  • Formular 118 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

  • Formular 118/01 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  • Proiect bugetul asigurărilor pentru şomaj
  • Formular 121 - Sinteza fondurilor alocate pe surse şi titluri de cheltuieli pe anii 2014-2019

  • Formular 122 - Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2019 (sume alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)

  • Formular 122/01 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2015 – 2016 (sume alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)

  • Formular 124 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2014-2019*)

  • Formular 124/01 - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2014-2019*) (sumele alocate din bugetul instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 124/02 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2015 – 2016 (sumele alocate din bugetul instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 125 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 125/01 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 126 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 126/01 - Fişa programului

  • Formular 127 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

  • Formular 127/01 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii • Formulare de fundamentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru şomaj Cuprins
   Formulare de fundamentare- bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
  • Formular 137A- Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a) ,,Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri”

  • Formular 137B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b) ,,Dotări independente”

  • Formular 137C - Lista detaliată a poziţiei C. „Alte cheltuieli de investiţii lit.c) ,,Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 137D - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”

  • Formular 137E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e) ,,Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă şi alte cheltuieli de investiţii˝

  • Formular 137F - Lista detaliată a poziţiei C ˝Alte cheltuieli de investiţii˝ lit.f) ˝Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege˝

  • Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor sociale de stat
  • Formular 138 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei sociale şi Persoanelor Vârstnice, pe anii 2014-2016

  • Formular 138A - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a) ,,Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri”

  • Formular 138B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b) ,,Dotări independente”

  • Formular 138C - Lista detaliată a poziţiei C. „Alte cheltuieli de investiţii lit.c) ,,Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii

  • Formular 138D - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”

  • Formular 138E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e) ,,Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta şi alte cheltuieli de investiţii˝

  • Formular 138F - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.f) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege˝

  • Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor pentru şomaj
  • Formular 139 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anii 2014-2016

  • Formular 139A - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a) ,,Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri”

  • Formular 139B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b) ,,Dotări independente”

  • Formular 139C - Lista detaliată a poziţiei C. „Alte cheltuieli de investiţii lit.c) ,,Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 139D - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”

  • Formular 139E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e) ,,Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta şi alte cheltuieli de investiţii˝

  • Formular 139F - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.f) ˝Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.˝


 • Scrisoare cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2016 şi a estimărilor pentru anii 2017-2019, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

  Grad necolectare


 • Formulare proiect buget
  • Anexele 10 - 10/05- Bugetul general centralizat al judeţului pe anul ..........

  • Anexele 11 - 11/06- Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, pe anul ..........., centralizator • Formulare de fundamentare a finanţării programelor
  • Formular 12- Sinteza finanţării programelor

  • Formular 13- Fişa programului

  • Formular 14- Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

  • Formular 15- Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii • Formulare de fundamentare a proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare
  • Formular 16- Sinteza proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare şi alţi donatori

  • Formular 17- Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare şi alţi donatori • Formulare de fundamentare a proiectelor cu finanţare în cadrul programelor de postadrerare
  • Formular 18- Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 19- Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Instrucţiuni formulare


 • Formulare de fundamentare a cheltuielilor bugetelor locale

 • Scrisoare cadru 2015

  Scrisoare cadru 2015

  Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2015 si perspectiva 2016-2018


 • Formulare proiect buget de stat
  • Cuprins

  • Formular 01- Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anii 2013-2018

  • Formular 02 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2013-2018 (sume alocate din bugetul de stat)

  • Formular 02/1301 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2013-2018 (sume alocate din bugetul de stat) - Departamentul pentru Proiecte de infrastructura si investitii straine

  • Formular 02/2301 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2013-2018 (sume alocate din bugetul de stat) - Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura

  • Formular 02/3501 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2013-2018 (sume alocate din bugetul de stat) - Departamentul pentru energie

  • Formular 02/3502 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2013-2018 (sume alocate din bugetul de stat) – Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

  • Formular 3/13/02a - Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 ,,Cultură, recreere şi religie”, titlul ,,Alte cheltuieli”, a căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2013-2015

  • Formular 3/21/02a - Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Roman şi categoriile de cheltuieli finantate din acestea pe anii 2013-2015

  • Formular 3/37/02a - Sume pentru Consiliul Fiscal şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anii 2013-2015

  • Formular 3/45/02a - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2015 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) - Societatea Română de Radiodifuziune

  • Formular 3/46/02a - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2015 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) - Societatea Română de Televiziune

  • Formular 04 - Sinteza finanţării programelor potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007

  • Formular 05 - Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007

  • Formular 06 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2014-2015 (sume alocate de la bugetul de stat)

  • Formular 07 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2018 (sume alocate din credite externe)

  • Formular 08 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2014-2015 (sume alocate din credite externe)

  • Formular 11 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2018 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 12 -Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2014-2015 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 13 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2013-2018 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Formular 14 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2014-2015 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Formular 15 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2013-2018

  • Formular 16 - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2013-2018 (sume alocate din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 17 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2014-2015 (sume alocate din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 18 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2013-2018

  • Formular 19 - Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2013-2018

  • Formular 20 - Sinteza proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 21 - Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 22 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 23 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 24 - Cheltuieli din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 25 - Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 26 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 27 - Fişa programului

  • Formular 28 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

  • Formular 29 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  • Instrucţiuni privind completarea formularelor: 22, 23, 24

  • Instrucţiuni privind completarea formularului 25 • Formulare de fundamentare
  • Cuprins

  • Formular 40- Fundamentarea cheltuielilor pentru cazare şi transport pe anii 2013-2015

  • Formular 41- Fundamentarea cheltuielilor aferente drepturilor elevilor şi studenţilor pe perioada concursurilor şi campionatelor conform Hotărârii Guvernului nr.369/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pe anii 2013-2015

  • Formular 42 - Fundamentarea cheltuielilor pentru hrană în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2013-2015

  • Formular 44 - Fundamentarea cheltuielilor cu medicamentele şi materialele sanitare în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2013-2015

  • Formular 48 - Fundamentarea subvenţiilor pentru dobânzi la credite bancare acordate producătorilor agricoli pe anii 2013-2015

  • Formular 49 - Fundamentarea transferurilor pentru lucrările de cadastru de specialitate imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane, pe anii 2013-2015

  • Formular 50 - Fundamentarea transferurilor reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap pe anii 2013-2015

  • Formular 51 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice pe anii 2013-2015

  • Formular 53 - Fundamentarea transferurilor pentru acţiunile de sănătate pe anii 2013-2015

  • Formular 54 - Fundamentarea cheltuielilor pentru aparatură medicală de mare performanţă pe anii 2013-2015

  • Formular 55 - Fundamentarea necesarului de fonduri privind bursele pentru bursierii străini care studiază în România pe anii 2013-2015

  • Formular 56 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţa socială pentru familie şi copii pe anii 2013-2015

  • Formular 56A - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţă socială pentru familie şi copii în cazul persoanelor cu handicap (OUG nr.111/2010 - art.31 şi art.32) pe anii 2013-2015

  • Formular 57 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru pensii, ajutoare şi indemnizaţii pe anii 2013-2015

  • Formular 58 - Fundamentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe pe anii 2013-2015

  • Formular 59 - Fundamentarea subvenţiilor acordate S.C. "METROREX" Bucureşti pe anii 2013-2015

  • Formular 60 - Fundamentarea transferurilor pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România pe anii 2013-2015

  • Formular 61 - Fundamentarea subvenţiilor pentru regiile autonome aeroportuare pe anii 2013-2015

  • Formular 62 - Fundamentarea transferurilor pentru Administraţia Fluvială a Dunării de Jos pe anii 2013-2015

  • Formular 63 - Fundamentarea subvenţiilor pentru susţinerea transportului public feroviar de călători pe anii 2013-2015

  • Formular 64 - Fundamentarea cheltuielilor aferente facilităţilor şi gratuităţilor pentru transportul pe calea ferată şi metrou, acordate elevilor şi studenţilor, precum şi cele aferente facilităţilor pentru pensionari şi gratuităţilor pentru veterani şi revoluţionari pe anii 2013-2015

  • Formular 65 - Fundamentarea cheltuielilor cu infrastructura la calea ferată pe anii 2013-2015

  • Formular 66 - Fundamentarea cheltuielilor pentru informaţii în domeniul meteorologiei pe anii 2013-2015

  • Formular 67 - Fundamentarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor pe anii 2013-2015

  • Formular 68 - Fundamentarea cheltuielilor pentru întreţinerea patrimoniului genetic naţional de cabaline pe anii 2013-2015

  • Formular 69 - Fundamentarea transferurilor pentru sprijinirea proprietarilor de păduri pe anii 2013-2015

  • Formular 70 - Fundamentarea transferurilor pentru finanţarea de bază a instituţiilor de învăţământ superior pe anii 2013-2015

  • Formular 71 - Contractări şi plăţi prevăzute pentru a fi înscrise în proiectul bugetului de stat pe anul 2015 şi estimate pentru 2016-2018 (sume reprezentând cofinanţarea Comisiei Europene, cofinanţarea de la bugetul de stat, precum şi alte sume prevăzute la poziţia bugetară ,, Fondul Naţional de Preaderare”)

  • Formular 72 - Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale pe anii 2013-2015

  • Formular 73 - Contribuţii la programe comunitare pe anii 2013-2015

  • Formular 75 - Fundamentarea transferurilor reprezentând plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare pe anii 2013-2015

  • Formular 77 - Fundamentarea cheltuielilor pentru cărţi, publicaţii şi materiale documentare pe anii 2013-2015

  • Formular 79 - Fundamentarea contribuţiei statului la salarizarea personalului de cult pe anul…….

  • Formular 80 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care primesc indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului şi ajutor social pe anii 2013-2015

  • Formular 81 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv pe anii 2013-2015

  • Formular 82 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism pe anii 2013-2015

  • Formular 84 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii „ lit.a) ”Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri”

  • Formular 85 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.b) ,,Dotări independente”

  • Formular 86 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.c) ,,Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 87 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”

  • Formular 88 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.e) ,,Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă şi alte cheltuieli de investiţii˝

  • Formular 88F -Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.f) ˝Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege˝

  • Formular 89 - Cheltuieli privind constituirea stocurilor la rezerva de stat pe anii 2013-2015

  • Formular 90 - Veniturile şi cheltuielile privind rezervele de stat ce se constituie în condiţiile art.8 din Legea nr.82/1992, republicată pe anii 2013-2015

  • Formular 91 - Fundamentarea împrumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale pe anul 2015

  • Formular 92 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anii 2013-2015

  • Formular 93 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Televiziune pe anii 2013-2015

  • Formular 94 - Fundamentarea veniturilor proprii reţinute şi utilizate de către ordonatorii principali de credite pe anii 2013-2015

  • Formular 96 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente pe anul 2015 şi pentru anii …..

  • Formular 97 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente acestora pe anul 2015- repartizate pe trimestre

  • Formular 98 - Fişă de fundamentare Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare • Formulare de prezentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj
  • Cuprins

  • Proiect buget fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
  • Formular 100- Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anii 2013-2018

  • Formular 101- Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2014-2015 (sumele alocate de la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate )

  • Formular 102 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 103 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilitǎţi şi instrumente postaderare

  • Formular 104 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 105 - Fişa programului

  • Formular 106 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

  • Formular 107 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  • Proiect bugetul asigurărilor sociale de stat
  • Formular 114/01 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2013 - 2018

  • Formular 114/02 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2013 – 2018

  • Formular 114/03 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2013 – 2018

  • Formular 114/04 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2013 – 2018

  • Formular 115 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2014-2015 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)

  • Formular 116 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 116/01 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 117 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 117/01 - Fişa programului

  • Formular 118 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

  • Formular 118/01 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  • Proiect bugetul asigurărilor pentru şomaj
  • Formular 121 - Sinteza fondurilor alocate pe surse şi titluri de cheltuieli pe anii 2013-2018

  • Formular 122 - Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anii 2013-2018

  • Formular 122/01 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2014 – 2015 (sume alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)

  • Formular 124 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2013-2018

  • Formular 124/01 - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2013-2018

  • Formular 124/02 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2014 – 2015 (sumele alocate din bugetul instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 125 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 125/01 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 126 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 126/01 - Fişa programului

  • Formular 127 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

  • Formular 127/01 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii • Formulare de fundamentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru şomaj Cuprins
   Formulare de fundamentare- bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
  • Formular 137A- Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a) ,,Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri”

  • Formular 137B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b) ,,Dotări independente”

  • Formular 137C - Lista detaliată a poziţiei C. „Alte cheltuieli de investiţii lit.c) ,,Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 137D - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”

  • Formular 137E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e) ,,Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă şi alte cheltuieli de investiţii˝

  • Formular 137F - Lista detaliată a poziţiei C ˝Alte cheltuieli de investiţii˝ lit.f) ˝Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege˝

  • Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor sociale de stat
  • Formular 138 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei sociale şi Persoanelor Vârstnice, pe anii 2013-2015

  • Formular 138/1 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat ale Ministerului Afacerilor Interne, pe anii 2013-2015

  • Formular 138/2 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat ale Ministerului Apărării Naţionale, pe anii 2013-2015

  • Formular 138/3 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat ale Serviciului Român de Informaţii, pe anii 2013-2015

  • Formular 138A - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a) ,,Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri”

  • Formular 138B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b) ,,Dotări independente”

  • Formular 138C - Lista detaliată a poziţiei C. „Alte cheltuieli de investiţii lit.c) ,,Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii

  • Formular 138D - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”

  • Formular 138E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e) ,,Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta şi alte cheltuieli de investiţii˝

  • Formular 138F - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.f) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege˝

  • Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor pentru şomaj
  • Formular 139 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anii 2013-2015

  • Formular 139A - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a) ,,Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri”

  • Formular 139B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b) ,,Dotări independente”

  • Formular 139C - Lista detaliată a poziţiei C. „Alte cheltuieli de investiţii lit.c) ,,Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 139D - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”

  • Formular 139E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e) ,,Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta şi alte cheltuieli de investiţii˝

  • Formular 139F - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.f) ˝Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.˝ • Scrisoare cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2015 şi a estimărilor pentru anii 2016-2018, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale • Formulare de fundamentare a finanţării programelor
  • Formular 12- Sinteza finanţării programelor

  • Formular 13- Fişa programului

  • Formular 14- Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

  • Formular 15- Eşalonarea valorii rămase de finanţat, sursele de finanţare şi costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune a investiţiei • Formulare de fundamentare a proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare
  • Formular 16- Sinteza proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte instrumente/fonduri post-aderare

  • Formular 17- Fişa proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte instrumente/fonduri post-aderare • Formulare de fundamentare a proiectelor cu finanţare în cadrul programelor de postadrerare
  • Formular 18- Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum şi altor facilitati si instrumente postaderare

  • Formular 19- Fişa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Agricole Comune şi de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

  • Instructiuni formulare


 • Formulare de fundamentare a cheltuielilor bugetelor locale
  • Formular 20-24- Fundamentarea cheltuielilor pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap pe anii 2013 - 2015 • Scrisoare cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2014 şi a estimărilor pentru anii 2015-2017, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

  Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016

 • Formulare de fundamentare a finanţării programelor
  • Cuprins

  • Formular 12- Sinteza finanţării programelor

  • Formular 13- Fişa programului

  • Formular 14- Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

  • Formular 15- Eşalonarea valorii rămase de finanţat, sursele de finanţare şi costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune a investiţiei • Formulare de fundamentare a proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare
  • Cuprins
  • Formular 16- Sinteza proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte instrumente/fonduri post-aderare

  • Formular 17- Fişa proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte instrumente/fonduri post-aderare • Formulare de fundamentare a proiectelor cu finanţare în cadrul programelor de postadrerare
  • Cuprins
  • Formular 18- Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum şi altor facilitati si instrumente postaderare

  • Formular 19- Fişa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Agricole Comune şi de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

  • Instructiuni formulare


 • Formulare de fundamentare a cheltuielilor bugetelor locale
  • Cuprins
  • Formular 20-24- Fundamentarea cheltuielilor pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap pe anii 2012 - 2014 • Scrisoare cadru 2014
  Scrisoare cadru 2014

  Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2015 si perspectiva 2015-2017 • Formulare proiect buget
  • Cuprins

  • Formular 01- Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anii 2012-2017

  • Formular 02 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2012-2017 (sume alocate din bugetul de stat)

  • Formular 02/1301 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2012-2017 (sume alocate din bugetul de stat) - Departamentul pentru Proiecte de infrastructura si investitii straine

  • Formular 02/2301 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2012-2017 (sume alocate din bugetul de stat) - Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura

  • Formular 02/3501 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2012-2017 (sume alocate din bugetul de stat) - Departamentul pentru energie

  • Formular 02/3502 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2012-2017 (sume alocate din bugetul de stat) – Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

  • Formular 3/13/02a - Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 ,,Cultură, recreere şi religie”, titlul ,,Alte cheltuieli”, a căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2012-2014

  • Formular 3/21/02a - Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Roman şi categoriile de cheltuieli finantate din acestea pe anii 2012-2014

  • Formular 3/37/02a - Sume pentru Consiliul Fiscal şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anii 2012-2014

  • Formular 3/45/02a - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2012-2014 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) - Societatea Română de Radiodifuziune

  • Formular 3/46/02a - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2012-2014 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) - Societatea Română de Televiziune

  • Formular 03 - Lista instituţiilor publice aflate în coordonarea şi/sau subordonarea ordonatorului principal de credite, precum şi a structurilor finanţate prin bugetul acestuia şi sume alocate/propuse pe anii 2012-2017

  • Formular 04 - Sinteza finanţării programelor potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007

  • Formular 05 - Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007

  • Formular 06 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2013-2014 (sume alocate de la bugetul de stat)

  • Formular 07 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2012-2017 (sume alocate din credite externe)

  • Formular 08 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2013-2014 (sume alocate din credite externe)

  • Formular 11 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2012-2017 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 12 -Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2013-2014 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 13 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2012-2017 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Formular 14 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2013-2014 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Formular 15 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2012-2017

  • Formular 16 - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2012-2017 (sume alocate din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 17 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2013-2014 (sume alocate din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 18 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2012-2017

  • Formular 19 - Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2012-2017

  • Formular 20 - Sinteza proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 21 - Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 22 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 23 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 24 - Cheltuieli din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 25 - Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 26 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 27 - Fişa programului

  • Formular 28 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

  • Formular 29 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  • Instrucţiuni privind completarea formularelor: 22, 23, 24

  • Instrucţiuni privind completarea formularului 25 • Formulare de fundamentare
  • Cuprins

  • Formular 40- Fundamentarea cheltuielilor pentru cazare şi transport pe anii 2012-2014

  • Formular 41- Fundamentarea cheltuielilor aferente drepturilor elevilor şi studenţilor pe perioada concursurilor şi campionatelor conform Hotărârii Guvernului nr.369/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pe anii 2012-2014

  • Formular 42 - Fundamentarea cheltuielilor pentru hrană în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2012-2014

  • Formular 44 - Fundamentarea cheltuielilor cu medicamentele şi materialele sanitare în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2012-2014

  • Formular 48 - Fundamentarea subvenţiilor pentru dobânzi la credite bancare acordate producătorilor agricoli pe anii 2012-2014

  • Formular 49 - Fundamentarea transferurilor pentru lucrările de cadastru de specialitate imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane, pe anii 2012-2014

  • Formular 50 - Fundamentarea transferurilor reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap pe anii 2012-2014

  • Formular 51 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice pe anii 2012-2014

  • Formular 53 - Fundamentarea transferurilor pentru acţiunile de sănătate pe anii 2012-2014

  • Formular 54 - Fundamentarea cheltuielilor pentru aparatură medicală de mare performanţă pe anii 2012-2014

  • Formular 55 - Fundamentarea necesarului de fonduri privind bursele pentru bursierii străini care studiază în România pe anii 2012-2014

  • Formular 56 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţa socială pentru familie şi copii pe anii 2012-2014

  • Formular 56A - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţă socială pentru familie şi copii în cazul persoanelor cu handicap (OUG nr.111/2010 - art.31 şi art.32) pe anii 2012-2014

  • Formular 57 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru pensii, ajutoare şi indemnizaţii pe anii 2012-2014

  • Formular 58 - Fundamentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe pe anii 2012-2014

  • Formular 59 - Fundamentarea subvenţiilor acordate S.C. "METROREX" Bucureşti pe anii 2012-2014

  • Formular 60 - Fundamentarea transferurilor pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România pe anii 2012-2014

  • Formular 61 - Fundamentarea subvenţiilor pentru regiile autonome aeroportuare pe anii 2012-2014

  • Formular 62 - Fundamentarea transferurilor pentru Administraţia Fluvială a Dunării de Jos pe anii 2012-2014

  • Formular 63 - Fundamentarea subvenţiilor pentru susţinerea transportului public feroviar de călători pe anii 2012-2014

  • Formular 64 - Fundamentarea cheltuielilor aferente facilităţilor şi gratuităţilor pentru transportul pe calea ferată şi metrou, acordate elevilor şi studenţilor, precum şi cele aferente facilităţilor pentru pensionari şi gratuităţilor pentru veterani şi revoluţionari pe anii 2012-2014

  • Formular 65 - Fundamentarea cheltuielilor cu infrastructura la calea ferată pe anii 2012-2014

  • Formular 66 - Fundamentarea cheltuielilor pentru informaţii în domeniul meteorologiei pe anii 2012-2014

  • Formular 67 - Fundamentarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor pe anii 2012-2014

  • Formular 68 - Fundamentarea cheltuielilor pentru întreţinerea patrimoniului genetic naţional de cabaline pe anii 2012-2014

  • Formular 69 - Fundamentarea transferurilor pentru sprijinirea proprietarilor de păduri pe anii 2012-2014

  • Formular 70 - Fundamentarea transferurilor pentru finanţarea de bază a instituţiilor de învăţământ superior pe anii 2012-2014

  • Formular 71 - Contractări şi plăţi prevăzute pentru a fi înscrise în proiectul bugetului de stat pe anul 2014 şi estimate pentru 2015-2017 (sume reprezentând cofinanţarea Comisiei Europene, cofinanţarea de la bugetul de stat, precum şi alte sume prevăzute la poziţia bugetară ,, Fondul Naţional de Preaderare”)

  • Formular 72 - Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale pe anii 2012-2014

  • Formular 73 - Contribuţii la programe comunitare pe anii 2012-2014

  • Formular 75 - Fundamentarea transferurilor reprezentând plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare pe anii 2012-2014

  • Formular 77 - Fundamentarea cheltuielilor pentru cărţi, publicaţii şi materiale documentare pe anii 2012-2014

  • Formular 79 - Fundamentarea contribuţiei statului la salarizarea personalului de cult pe anul…….

  • Formular 80 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care primesc indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului şi ajutor social pe anii 2012-2014

  • Formular 81 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv pe anii 2012-2014

  • Formular 82 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism pe anii 2012-2014

  • Formular 83 - Fundamentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apa a satelor pe anii 2011-2013

  • Formular 84 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii „ lit.a) ”Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri”

  • Formular 85 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.b) ,,Dotări independente”

  • Formular 86 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.c) ,,Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 87 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”

  • Formular 88 - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.e) ,,Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă şi alte cheltuieli de investiţii˝

  • Formular 88F -Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.f) ˝Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege˝

  • Formular 89 - Cheltuieli privind constituirea stocurilor la rezerva de stat pe anii 2012-2014

  • Formular 90 - Veniturile şi cheltuielile privind rezervele de stat ce se constituie în condiţiile art.8 din Legea nr.82/1992, republicată pe anii 2012-2014

  • Formular 91 - Fundamentarea împrumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale pe anul 2014

  • Formular 92 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anii 2012-2014

  • Formular 93 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Televiziune pe anii 2012-2014

  • Formular 94 - Fundamentarea veniturilor proprii reţinute şi utilizate de către ordonatorii principali de credite pe anii 2012-2014

  • Formular 96 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente pe anul 2014 şi pentru anii …..

  • Formular 97 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente acestora pe anul 2014- repartizate pe trimestre

  • Formular 98 - Fişă de fundamentare Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare • Formulare de prezentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj Cuprins
   Proiect buget fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
   • Formular 100- Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anii 2012-2017

   • Formular 101- Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2013-2014 (sumele alocate de la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate )

   • Formular 102 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 103 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilitǎţi şi instrumente postaderare

   • Formular 104 - Sinteza finanţării programelor

   • Formular 105 - Fişa programului

   • Formular 106 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

   • Formular 107 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

   Proiect bugetul asigurărilor sociale de stat
   • Formular 114/01 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2012 – 2017

   • Formular 114/02 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2012 – 2017

   • Formular 114/03 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2012 – 2017

   • Formular 114/04 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2012 – 2017

   • Formular 115 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2013-2014 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)

   • Formular 116 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 116/01 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 117 - Sinteza finanţării programelor

   • Formular 117/01 - Fişa programului

   • Formular 118 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

   • Formular 118/01 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

   Proiect bugetul asigurărilor pentru şomaj
   • Formular 121 - Sinteza fondurilor alocate pe surse şi titluri de cheltuieli pe anii 2012-2017

   • Formular 122 - Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anii 2012-2017

   • Formular 122/01 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2013 – 2014 (sume alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)

   • Formular 124 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2012-2017

   • Formular 124/01 - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2012-2017

   • Formular 124/02 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2013 – 2014 (sumele alocate din bugetul instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii)

   • Formular 125 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 125/01 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 126 - Sinteza finanţării programelor

   • Formular 126/01 - Fişa programului

   • Formular 127 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

   • Formular 127/01 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii • Formulare de fundamentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru şomaj Cuprins
   Formulare de fundamentare- bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
   • Formular 137A- Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a) ,,Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri”

   • Formular 137B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b) ,,Dotări independente”

   • Formular 137C - Lista detaliată a poziţiei C. „Alte cheltuieli de investiţii lit.c) ,,Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

   • Formular 137D - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”

   • Formular 137E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e) ,,Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă şi alte cheltuieli de investiţii˝

   • Formular 137F - Lista detaliată a poziţiei C ˝Alte cheltuieli de investiţii˝ lit.f) ˝Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege˝

   Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor sociale de stat
   • Formular 138 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei sociale şi Persoanelor Vârstnice, pe anii 2012-2014

   • Formular 138/1 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat ale Ministerului Afacerilor Interne, pe anii 2012-2014

   • Formular 138/2 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat ale Ministerului Apărării Naţionale, pe anii 2012-2014

   • Formular 138/3 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat ale Serviciului Român de Informaţii, pe anii 2012-2014

   • Formular 138A - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a) ,,Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri”

   • Formular 138B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b) ,,Dotări independente”

   • Formular 138C - Lista detaliată a poziţiei C. „Alte cheltuieli de investiţii lit.c) ,,Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii

   • Formular 138D - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”

   • Formular 138E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e) ,,Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta şi alte cheltuieli de investiţii˝

   • Formular 138F - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.f) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege˝

   Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor pentru şomaj
   • Formular 139 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anii 2012-2014

   • Formular 139A - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a) ,,Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri”

   • Formular 139B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b) ,,Dotări independente”

   • Formular 139C - Lista detaliată a poziţiei C. „Alte cheltuieli de investiţii lit.c) ,,Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

   • Formular 139D - Lista detaliată a poziţiei C ,, Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) ,,Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”

   • Formular 139E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e) ,,Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta şi alte cheltuieli de investiţii˝

   • Formular 139F - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.f) ˝Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.˝


 • Scrisoare cadru 2013

  Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016 • Formulare proiect buget
  • Cuprins

  • Formular 01- Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anii 2011-2016

  • Formular 02 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2011-2016 (sume alocate din bugetul de stat)

  • Anexa 3/25/02a - Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anii 2011-2013

  • Anexa 3/13/02a - Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul „Alte cheltuieli”, a căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2011-2013

  • Anexa 3/37/02a - Sume pentru Consiliul Fiscal si categoriile de cheltuieli finantate din acestea pe anii 2011- 2013

  • Anexa 3/45/02a - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2011-2013 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) - Societatea Română de Radiodifuziune

  • Anexa 3/46/02a - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2011-2013 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) - Societatea Română de Televiziune

  • Formular 03 - Lista instituţiilor publice aflate în coordonarea şi/sau subordonarea ordonatorului principal de credite, precum şi a structurilor finanţate prin bugetul acestuia şi sume alocate/propuse pe anii 2011-2016

  • Formular 04 - Sinteza finanţării programelor potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007*)

  • Formular 05 - Fişa*) programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007

  • Formular 06 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2012-2013 (sumele alocate de la bugetul de stat)

  • Formular 07 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2011-2016 (sumele alocate din credite externe)

  • Formular 08 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2012-2013 (sumele alocate din credite externe)

  • Formular 11 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2011-2016 (sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 12 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2012-2013 (sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 13 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2011-2016*)(sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Formular 14 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2012-2013 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Formular 15 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2011-2016*)

  • Formular 16 - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2011-2016*) (sumele alocate din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 17 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2012-2013 (sumele alocate din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 18 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2011-2016*)

  • Formular 19 - Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2011-2016*)

  • Formular 20 - Sinteza*) proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 21 - Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 22 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 23 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 24 - Cheltuieli din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 25 - Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 26 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 27 - Fişa programului

  • Formular 28 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

  • Formular 29 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  • Instrucţiuni - Instrucţiuni formularele 22, 23, 24

  • Instrucţiuni - Instrucţiuni formularul 25 • Formulare de fundamentare
  • Cuprins

  • Formular 40- Fundamentarea cheltuielilor pentru cazare şi transport pe anii 2011-2013

  • Formular 41- Fundamentarea cheltuielilor aferente drepturilor elevilor şi studenţilor pe perioada concursurilor şi campionatelor conform Hotărârii Guvernului nr.369/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pe anii 2011-2013

  • Formular 42 - Fundamentarea cheltuielilor pentru hrană în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2011-2013

  • Formular 44 - Fundamentarea cheltuielilor cu medicamentele şi materialele sanitare în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2011-2013

  • Formular 48 - Fundamentarea subvenţiilor pentru dobânzi la credite bancare acordate producătorilor agricoli, pe anii 2011-2013

  • Formular 49 - Fundamentarea transferurilor pentru lucrările de cadastru de specialitate imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane, pe anii 2011-2013

  • Formular 50 - Fundamentarea transferurilor reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap pe anii 2011-2013

  • Formular 51 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice pe anii 2011-2013

  • Formular 53 - Fundamentarea transferurilor pentru acţiunile de sănătate pe anii 2011-2013*)

  • Formular 54 - Fundamentarea cheltuielilor pentru aparatură medicală de mare performanţă pe anii 2011-2013

  • Formular 55 - Fundamentarea necesarului de fonduri privind bursele pentru bursierii străini care studiază în România pe anii 2011-2013

  • Formular 56 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţă socială pentru familie şi copii pe anii 2011-2013

  • Formular 56A - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţă socială pentru familie şi copii în cazul persoanelor cu handicap (OUG nr.111/2010) pe anii 2011-2013

  • Formular 57 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru pensii, ajutoare şi indemnizaţii pe anii 2011-2013

  • Formular 58 - Fundamentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe pe anii 2011-2013

  • Formular 59 - Fundamentarea subvenţiilor acordate S.C. „METROREX” Bucureşti pe anii 2011-2013

  • Formular 60 - Fundamentarea transferurilor pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România pe anii 2011-2013

  • Formular 61 - Fundamentarea subvenţiilor pentru regiile autonome aeroportuare pe anii 2011-2013

  • Formular 62 - Fundamentarea transferurilor pentru Administraţia Fluvială a Dunării de Jos pe anii 2011-2013

  • Formular 63 - Fundamentarea subvenţiilor pentru susţinerea transportului public feroviar de călători pe anii 2011-2013

  • Formular 64 - Fundamentarea cheltuielilor aferente facilităţilor şi gratuităţilor pentru transportul pe calea ferată şi metrou, acordate elevilor şi studenţilor, precum şi cele aferente facilităţilor pentru pensionari şi gratuităţilor pentru veterani şi revoluţionari pe anii 2011-2013

  • Formular 65 - Fundamentarea cheltuielilor cu infrastructura la calea ferată pe anii 2011-2013

  • Formular 66 - Fundamentarea cheltuielilor pentru informaţii în domeniul meteorologiei pe anii 2011-2013

  • Formular 67 - Fundamentarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor pe anii 2011-2013

  • Formular 68 - Fundamentarea cheltuielilor pentru întreţinerea patrimoniului genetic naţional de cabaline pe anii 2011-2013

  • Formular 69 - Fundamentarea transferurilor pentru sprijinirea proprietarilor de păduri pe anii 2011-2013

  • Formular 70 - Fundamentarea transferurilor pentru finanţarea de bază a instituţiilor de învăţământ superior pe anii 2011-2013

  • Formular 71 - Contractări şi plăţi prevăzute pentru a fi înscrise în proiectul bugetului de stat pe anul 2013 şi estimate pentru 2014-2016 (sume reprezentând cofinanţarea Comisiei Europene, cofinanţarea de la bugetul de stat, precum şi alte sume prevăzute la poziţia bugetară „Fondul Naţional de Preaderare”)

  • Formular 72 - Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale pe anii 2011-2013

  • Formular 73 - Contribuţii la programe comunitare pe anii 2011-2013

  • Formular 75 - Fundamentarea transferurilor reprezentând plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare pe anii 2011-2013

  • Formular 77 - Fundamentarea cheltuielilor pentru cărţi, publicaţii şi materiale documentare pe anii 2011-2013

  • Formular 79 - Fundamentarea contribuţiei statului la salarizarea personalului de cult pe anul …….**)

  • Formular 80 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele care primesc indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, precum şi pentru beneficiarii de ajutor social pe anii 2011-2013

  • Formular 81 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv pe anii 2011-2013

  • Formular 82 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism pe anii 2011-2013

  • Formular 83 - Fundamentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apa a satelor pe anii 2011-2013

  • Formular 84 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.a) „Achiziţii de imobile”

  • Formular 85 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.b) „Dotări independente”

  • Formular 86 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.c) „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 87 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale – … , precum şi cheltuielile legate de realizarea acestora”

  • Formular 88 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.e) „Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii” (include şi cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind reparaţiile capitale precum şi pentru alte categorii de lucrări de intervenţie, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare)

  • Formular 89 - Cheltuieli privind constituirea stocurilor la rezerva de stat pe anii 2011-2013

  • Formular 90 - Veniturile şi cheltuielile privind rezervele de stat ce se constituie în condiţiile art.8 din Legea nr.82/1992, republicată pe anii 2011-2013

  • Formular 91 - Fundamentarea împrumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale pe anul 2013

  • Formular 92 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anii 2011-2013

  • Formular 93 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Televiziune pe anii 2011-2013

  • Formular 94 - Fundamentarea veniturilor proprii reţinute şi utilizate de către ordonatorii principali de credite pe anii 2011-2013

  • Formular 96 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente pe anul 2013 şi pentru anii …..*)

  • Formular 97 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente acestora pe anul 2013 - repartizate pe trimestre

  • Formular 98 - Fişă de fundamentare - Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare • Formulare de prezentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj Cuprins
   Proiect buget fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
   • Formular 100- Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anii 2011-2016

   • Formular 101- Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2012-2013 (sumele alocate de la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate)

   • Formular 102 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 103 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 104 - Sinteza finanţării programelor

   • Formular 105 - Fişa programului

   • Formular 106 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

   • Formular 107 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

   Proiect bugetul asigurărilor sociale de stat
   • Formular 114/01 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2011 – 2016

   • Formular 114/02 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2011 – 2016

   • Formular 114/03 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2011 – 2016

   • Formular 114/04 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2011 – 2016

   • Formular 115 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2012-2013 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)

   • Formular 116 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 116/01 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 117 - Sinteza finanţării programelor

   • Formular 117/01 - Fişa programului

   • Formular 118 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

   • Formular 118/01 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

   Proiect bugetul asigurărilor pentru şomaj
   • Formular 121 - Sinteza fondurilor alocate pe surse şi titluri de cheltuieli pe anii 2011-2016

   • Formular 122 - Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anii 2011-2016 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)

   • Formular 122/01 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2012-2013 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)

   • Formular 124 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2011-2016*)

   • Formular 124/01 - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2011-2016*) (sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii)

   • Formular 124/02 - Numărul maxim de posturi finanţate pe anii 2012-2013 (sumele alocate pentru activităţi finanţate parţial din venituri proprii)

   • Formular 125 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 125/01 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 126 - Sinteza finanţării programelor

   • Formular 126/01 - Fişa programului

   • Formular 127 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

   • Formular 127/01 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii • Formulare de fundamentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj Cuprins
   Formulare de fundamentare- bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
   • Formular 137A- Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.a), „Achiziţii de imobile”

   • Formular 137B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.b), „Dotări independente”

   • Formular 137C - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.c), „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

   • Formular 137D - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale , precum şi cheltuielile legate de realizarea acestora”

   • Formular 137E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.e), „Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii’’ (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale precum şi pentru alte categorii de lucrări de intervenţie, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare)

   Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor sociale de stat
   • Formular 138 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2011-2013

   • Formular 138A - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.a), „ Achiziţii de imobile”

   • Formular 138B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.b, „Dotări independente”

   • Formular 138C - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.c), „ Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

   • Formular 138D - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale , precum şi cheltuielile legate de realizarea acestora”

   • Formular 138E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.e) „Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii” (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale precum şi pentru alte categorii de lucrări de intervenţie, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare)

   Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor pentru şomaj
   • Formular 139 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anii 2011-2013

   • Formular 139A - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.a), „ Achiziţii de imobile”

   • Formular 139B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.b), „ Dotări independente”

   • Formular 139C - Lista detaliată a poziţiei C. „Alte cheltuieli de investiţii” lit.c), „ Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

   • Formular 139D - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, precum şi cheltuielile legate de realizarea acestora”

   • Formular 139E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e), „ Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii’’ (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale precum şi pentru alte categorii de lucrări de intervenţie, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare) • Scrisoare cadru 2012

  Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015 • Formulare proiect buget
  • Cuprins

  • Formular 01- Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anii 2010-2015

  • Formular 02 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2010-2015 (sume alocate din bugetul de stat)

  • Anexa 3/25/02a - Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anii 2010-2012

  • Anexa 3/13/02a - Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul „Alte cheltuieli”, a căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2010-2012

  • Anexa 3/37/02a - Sume pentru Consiliul Fiscal si categoriile de cheltuieli finantate din acestea pe anii 2010- 2012

  • Anexa 3/45/02a - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2010-2012 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) - Societatea Română de Radiodifuziune

  • Anexa 3/46/02a - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2010-2012 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) - Societatea Română de Televiziune

  • Formular 03 - Lista instituţiilor publice aflate în coordonarea şi/sau subordonarea ordonatorului principal de credite, precum şi a structurilor finanţate prin bugetul acestuia şi sume alocate/propuse pe anii 2010-2015

  • Formular 04 - Sinteza finanţării programelor potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007*)

  • Formular 05 - Fişa*) programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007

  • Formular 06 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2011-2012 (sumele alocate de la bugetul de stat)

  • Formular 07 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2010-2015 (sumele alocate din credite externe)

  • Formular 08 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2011-2012 (sumele alocate din credite externe)

  • Formular 11 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2010-2015 (sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 12 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2011-2012 (sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 13 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2010-2015*)(sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Formular 14 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2011-2012 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Formular 15 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2010-2015*)

  • Formular 16 - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2010-2015*) (sumele alocate din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 17 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2011-2012 (sumele alocate din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 18 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2010-2015*)

  • Formular 19 - Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2010-2015*)

  • Formular 20 - Sinteza*) proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 21 - Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 22 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 23 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 24 - Cheltuieli din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 25 - Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 26 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 27 - Fişa programului

  • Formular 28 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

  • Formular 29 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  • Instrucţiuni - Instrucţiuni formularele 22, 23, 24

  • Instrucţiuni - Instrucţiuni formularul 25 • Formulare de fundamentare
  • Cuprins

  • Formular 40- Fundamentarea cheltuielilor pentru cazare şi transport pe anii 2010-2012

  • Formular 41- Fundamentarea cheltuielilor aferente drepturilor elevilor şi studenţilor pe perioada concursurilor şi campionatelor conform Hotărârii Guvernului nr.369/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pe anii 2010-2012

  • Formular 42 - Fundamentarea cheltuielilor pentru hrană în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2010-2012

  • Formular 44 - Fundamentarea cheltuielilor cu medicamentele şi materialele sanitare în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2010-2012

  • Formular 48 - Fundamentarea subvenţiilor pentru dobânzi la credite bancare acordate producătorilor agricoli, pe anii 2010-2012

  • Formular 49 - Fundamentarea transferurilor pentru lucrările de cadastru de specialitate imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane, pe anii 2010-2012

  • Formular 50 - Fundamentarea transferurilor reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap pe anii 2010-2012

  • Formular 51 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice pe anii 2010-2012

  • Formular 53 - Fundamentarea transferurilor pentru acţiunile de sănătate pe anii 2010-2012*)

  • Formular 54 - Fundamentarea cheltuielilor pentru aparatură medicală de mare performanţă pe anii 2010-2012

  • Formular 55 - Fundamentarea necesarului de fonduri privind bursele pentru bursierii străini care studiază în România pe anii 2010-2012

  • Formular 56 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţă socială pentru familie şi copii pe anii 2010-2012

  • Formular 56A - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţă socială pentru familie şi copii în cazul persoanelor cu handicap (art.12 Legea nr.448/2006) pe anii 2010-2012

  • Formular 57 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru pensii, ajutoare şi indemnizaţii pe anii 2010-2012

  • Formular 58 - Fundamentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe pe anii 2010-2012

  • Formular 59 - Fundamentarea subvenţiilor acordate S.C. „METROREX” Bucureşti pe anii 2010-2012

  • Formular 60 - Fundamentarea transferurilor pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România pe anii 2010-2012

  • Formular 61 - Fundamentarea subvenţiilor pentru regiile autonome aeroportuare pe anii 2010-2012

  • Formular 62 - Fundamentarea transferurilor pentru Administraţia Fluvială a Dunării de Jos pe anii 2010-2012

  • Formular 63 - Fundamentarea subvenţiilor pentru susţinerea transportului public feroviar de călători pe anii 2010-2012

  • Formular 64 - Fundamentarea cheltuielilor aferente facilităţilor şi gratuităţilor pentru transportul pe calea ferată şi metrou, acordate elevilor şi studenţilor, precum şi cele aferente facilităţilor pentru pensionari şi gratuităţilor pentru veterani şi revoluţionari pe anii 2010-2012

  • Formular 65 - Fundamentarea cheltuielilor cu infrastructura la calea ferată pe anii 2010-2012

  • Formular 66 - Fundamentarea cheltuielilor pentru informaţii în domeniul meteorologiei pe anii 2010-2012

  • Formular 67 - Fundamentarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor pe anii 2010-2012

  • Formular 68 - Fundamentarea cheltuielilor pentru întreţinerea patrimoniului genetic naţional de cabaline pe anii 2010-2012

  • Formular 69 - Fundamentarea transferurilor pentru sprijinirea proprietarilor de păduri pe anii 2010-2012

  • Formular 70 - Fundamentarea transferurilor pentru finanţarea de bază a instituţiilor de învăţământ superior pe anii 2010-2012

  • Formular 71 - Contractări şi plăţi prevăzute pentru a fi înscrise în proiectul bugetului de stat pe anul 2012 şi estimate pentru 2013-2015 (sume reprezentând cofinanţarea Comisiei Europene, cofinanţarea de la bugetul de stat, precum şi alte sume prevăzute la poziţia bugetară „Fondul Naţional de Preaderare”)

  • Formular 72 - Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale pe anii 2010-2012

  • Formular 73 - Contribuţii la programe comunitare pe anii 2010-2012

  • Formular 74 - Sinteza bugetelor parchetelor aflate în subordinea Ministerului Public pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2010-2015*)

  • Formular 75 - Fundamentarea transferurilor reprezentând plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare pe anii 2010-2012

  • Formular 77 - Fundamentarea cheltuielilor pentru cărţi, publicaţii şi materiale documentare pe anii 2010-2012

  • Formular 79 - Fundamentarea contribuţiei statului la salarizarea personalului de cult pe anul …….**)

  • Formular 80 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care primesc indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pe anii 2010-2012

  • Formular 81 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv pe anii 2010-2012

  • Formular 82 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism pe anii 2010-2012

  • Formular 83 - Fundamentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apa a satelor pe anii 2010-2012

  • Formular 84 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.a) „Achiziţii de imobile”

  • Formular 85 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.b) „Dotări independente”

  • Formular 86 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.c) „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 87 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale – … , precum şi cheltuielile legate de realizarea acestora”

  • Formular 88 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.e) „Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii” (include şi cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind reparaţiile capitale precum şi pentru alte categorii de lucrări de intervenţie, cu excepţia celor incluse la lit.d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare)

  • Formular 89 - Cheltuieli privind constituirea stocurilor la rezerva de stat pe anii 2010-2012

  • Formular 90 - Veniturile şi cheltuielile privind rezervele de stat ce se constituie în condiţiile art.8 din Legea nr.82/1992, republicată pe anii 2010-2012

  • Formular 91 - Fundamentarea împrumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale pe anul 2012

  • Formular 92 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anii 2010-2012

  • Formular 93 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Televiziune pe anii 2010-2012

  • Formular 94 - Fundamentarea veniturilor proprii reţinute şi utilizate de către ordonatorii principali de credite pe anii 2010-2012

  • Formular 96 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente pe anul 2012 şi pentru anii …..*)

  • Formular 97 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente acestora pe anul 2012 - repartizate pe trimestre

  • Formular 98 - Fişă de fundamentare - Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare • Formulare de prezentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj Cuprins
   Proiect buget fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
   • Formular 100- Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anii 2010-2015

   • Formular 101- Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2011-2012 (sumele alocate de la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate)

   • Formular 102 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 103 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 104 - Sinteza finanţării programelor

   • Formular 105 - Fişa programului

   • Formular 106 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

   • Formular 107 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

   Proiect bugetul asigurărilor sociale de stat
   • Formular 114/01 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2010 – 2015

   • Formular 114/02 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2010 – 2015

   • Formular 114/03 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2010 – 2015

   • Formular 114/04 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2010 – 2015

   • Formular 115 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, pe anii 2010 - 2012 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)

   • Formular 116 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 116/01 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 117 - Sinteza finanţării programelor

   • Formular 117/01 - Fişa programului

   • Formular 118 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

   • Formular 118/01 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

   Proiect bugetul asigurărilor pentru şomaj
   • Formular 121 - Sinteza fondurilor alocate pe surse şi titluri de cheltuieli pe anii 2010-2015

   • Formular 122 - Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anii 2010-2015 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)

   • Formular 122/01 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, pe anii 2011 – 2012 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)

   • Formular 124 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2010-2015*)

   • Formular 124/01 - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2010-2015*) (sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii)

   • Formular 124/02 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, pe anii 2011 – 2012 (sumele alocate pentru activităţi finanţate parţial din venituri proprii)

   • Formular 125 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 125/01 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 126 - Sinteza finanţării programelor

   • Formular 126/01 - Fişa programului

   • Formular 127 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare*)

   • Formular 127/01 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii • Formulare de fundamentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012 Cuprins
   Formulare de fundamentare- bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
   • Formular 137A- Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.a), „Achiziţii de imobile”

   • Formular 137B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.b), „Dotări independente”

   • Formular 137C - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.c), „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

   • Formular 137D - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale , precum şi cheltuielile legate de realizarea acestora”

   • Formular 137E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.e), „Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii’’ (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale)

   Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor sociale de stat
   • Formular 138 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2010-2012

   • Formular 138A - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.a), „ Achiziţii de imobile”

   • Formular 138B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.b, „Dotări independente”

   • Formular 138C - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.c), „ Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

   • Formular 138D - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale , precum şi cheltuielile legate de realizarea acestora”

   • Formular 138E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.e) „Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii” (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale)

   Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor pentru şomaj
   • Formular 139 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anii 2010-2012

   • Formular 139A - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.a), „ Achiziţii de imobile”

   • Formular 139B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.b), „ Dotări independente”

   • Formular 139C - Lista detaliată a poziţiei C. „Alte cheltuieli de investiţii” lit.c), „ Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

   • Formular 139D - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, precum şi cheltuielile legate de realizarea acestora”

   • Formular 139E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e), „ Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii’’ (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) • Scrisoare cadru 2011

  Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2011 si perspectiva 2012-2014

 • Formulare proiect buget
  • Formular 01- Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anii 2009-2014

  • Formular 02 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2009-2014 (sume alocate din bugetul de stat)

  • Anexa 3/25/02a - Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anii 2009-2011

  • Anexa 3/13/02a - Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul „Alte cheltuieli”, a căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2009-2011

  • Anexa 3/37/02a - Sume pentru Consiliul Fiscal si categoriile de cheltuieli finantate din acestea pe anii 2010- 2011

  • Anexa 3/45/02a - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2010-2011 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) - Societatea Română de Radiodifuziune

  • Anexa 3/46/02a - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2010-2011 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) - Societatea Română de Televiziune

  • Formular 03 - Lista instituţiilor publice aflate în coordonarea şi/sau subordonarea ordonatorului principal de credite, precum şi a structurilor finanţate prin bugetul acestuia şi sume alocate/propuse pe anii 2009-2014

  • Formular 04 - Sinteza finanţării programelor potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007

  • Formular 05 - Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007

  • Formular 06 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2010-2011 (sumele alocate de la bugetul de stat)

  • Formular 07 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2009-2014 (sumele alocate din credite externe)

  • Formular 08 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2010-2011 (sumele alocate din credite externe)

  • Formular 11 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2009-2014 (sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 12 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2010-2011 (sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 13 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2009-2014 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Anexa 3/16/13a - Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anii 2009-2011 pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii

  • Anexa 3/16/13b - Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anii 2009-2011 conform Ordonanţei Guvernului nr.92/2003

  • Formular 14 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2010-2011 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Formular 15 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2009-2014

  • Formular 16 - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2009-2014 (sumele alocate din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 18 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2009-2014

  • Formular 19 - Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2009-2014

  • Formular 20 - Sinteza proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 21 - Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 22 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 23 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 24 - Cheltuieli din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 25 - Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 26 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 27 - Fişa programului

  • Formular 28 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

  • Formular 29 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  • Instrucţiuni - Instrucţiuni formularele 22, 23, 24

  • Instrucţiuni - Instrucţiuni formularul 25


 • Formulare de fundamentare
  • Formular 40- Fundamentarea cheltuielilor pentru cazare şi transport pe anii 2009-2011

  • Formular 41- Fundamentarea cheltuielilor aferente drepturilor elevilor şi studenţilor pe perioada concursurilor şi campionatelor conform Hotărârii Guvernului nr.369/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pe anii 2009-2011

  • Formular 42 - Fundamentarea cheltuielilor pentru hrană în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2009-2011

  • Formular 43 - Fundamentarea cheltuielilor cu salariile în bani şi în natură pentru anul 2011

  • Formular 44 - Fundamentarea cheltuielilor cu medicamentele şi materialele sanitare în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2009-2011

  • Formular 45 - Fundamentarea subvenţiilor pe produse reprezentând sprijinul direct al statului pe anii 2009-2011

  • Formular 46 - Fundamentarea subvenţiilor acordate Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare pe anii 2009-2011

  • Formular 47 - Fundamentarea subvenţiilor acordate organizaţiilor şi federaţiilor din domeniul îmbunătăţirilor funciare, pe anii 2009-2011

  • Formular 48 - Fundamentarea subvenţiilor pentru dobânzi la credite bancare acordate producătorilor agricoli, pe anii 2009-2011

  • Formular 49 - Fundamentarea transferurilor pentru lucrările de cadastru de specialitate imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane, pe anii 2009-2011

  • Formular 50 - Fundamentarea transferurilor reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap pe anii 2009-2011

  • Formular 51 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice pe anii 2009-2011

  • Formular 52 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pe anii 2009-2011

  • Formular 53 - Fundamentarea transferurilor pentru acţiunile de sănătate pe anii 2009-2011*)

  • Formular 54 - Fundamentarea cheltuielilor pentru aparatură medicală de mare performanţă pe anii 2009-2011

  • Formular 55 - Fundamentarea necesarului de fonduri privind bursele pentru bursierii străini care studiază în România pe anii 2009-2011

  • Formular 56 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţă socială pentru familie şi copii pe anii 2009-2011

  • Formular 56A - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţă socială pentru familie şi copii în cazul persoanelor cu handicap (art.12 Legea nr.448/2006) pe anii 2009-2011

  • Formular 57 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru pensii, ajutoare şi indemnizaţii pe anii 2009-2011

  • Formular 58 - Fundamentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe pe anii 2009-2011

  • Formular 59 - Fundamentarea subvenţiilor acordate S.C. „METROREX” Bucureşti pe anii 2009-2011

  • Formular 60 - Fundamentarea transferurilor pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România pe anii 2009-2011

  • Formular 61 - Fundamentarea subvenţiilor pentru regiile autonome aeroportuare pe anii 2009-2011

  • Formular 62 - Fundamentarea transferurilor pentru Administraţia Fluvială a Dunării de Jos pe anii 2009-2011

  • Formular 63 - Fundamentarea subvenţiilor pentru susţinerea transportului public feroviar de călători pe anii 2009-2011

  • Formular 64 - Fundamentarea cheltuielilor aferente facilităţilor şi gratuităţilor pentru transportul pe calea ferată şi metrou, acordate elevilor şi studenţilor, precum şi cele aferente facilităţilor pentru pensionari şi gratuităţilor pentru veterani şi revoluţionari pe anii 2009-2011

  • Formular 65 - Fundamentarea cheltuielilor cu infrastructura la calea ferată pe anii 2009-2011

  • Formular 66 - Fundamentarea cheltuielilor pentru informaţii în domeniul meteorologiei pe anii 2009-2011

  • Formular 67 - Fundamentarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor pe anii 2009-2011

  • Formular 68 - Fundamentarea cheltuielilor pentru întreţinerea patrimoniului genetic naţional de cabaline pe anii 2009-2011

  • Formular 69 - Fundamentarea transferurilor pentru sprijinirea proprietarilor de păduri pe anii 2009-2011

  • Formular 70 - Fundamentarea transferurilor pentru finanţarea de bază a instituţiilor de învăţământ superior pe anii 2009-2011

  • Formular 71 - Contractări şi plăţi prevăzute pentru a fi înscrise în proiectul bugetului de stat pe anul 2010 şi estimate pentru 2011-2013 (sume reprezentând cofinanţarea Comisiei Europene şi cofinanţarea de la bugetul de stat, precum şi alte sume prevăzute la poziţia bugetară „Fondul Naţional de Preaderare”)

  • Formular 72 - Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale pe anii 2009-2011

  • Formular 73 - Contribuţii la programe comunitare pe anii 2009-2011

  • Formular 74 - Sinteza bugetelor parchetelor aflate în subordinea Ministerului Public pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2009-2014 *)

  • Formular 75 - Fundamentarea transferurilor reprezentând plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare pe anii 2009-2011

  • Formular 76 - Transferuri pentru protecţia socială în sectorul minier pe anul…..*)

  • Formular 77 - Fundamentarea cheltuielilor pentru cărţi, publicaţii şi materiale documentare pe anii 2009-2011

  • Formular 78 - Fundamentarea sprijinului acordat producătorilor agricoli pe anii 2009-2011

  • Formular 79 - Fundamentarea contribuţiei statului la salarizarea personalului de cult pe anul …….**)

  • Formular 80 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care primesc indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pe anii 2009-2011

  • Formular 81 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv pe anii 2009-2011

  • Formular 82 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism pe anii 2009-2011

  • Formular 83 - Fundamentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apa a satelor pe anii 2009-2011

  • Formular 84 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a) Achiziţii de imobile”

  • Formular 85 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b) Dotări independente”

  • Formular 86 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 87 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.d) „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale – … , precum şi cheltuielile legate de realizarea acestora”

  • Formular 88 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.e) Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii” (include şi cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind reparaţiile capitale)

  • Formular 89 - Cheltuieli privind constituirea stocurilor la rezerva de stat pe anii 2009-2011

  • Formular 90 - Veniturile şi cheltuielile privind rezervele de stat ce se constituie în condiţiile art.8 din Legea nr.82/1992, republicată pe anii 2009-2011

  • Formular 91 - Fundamentarea împrumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale pe anul 2011

  • Formular 92 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anii 2009-2011

  • Formular 93 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Televiziune pe anii 2009-2011

  • Formular 94 - Fundamentarea veniturilor proprii reţinute şi utilizate de către ordonatorii principali de credite pe anii 2009-2011

  • Formular 96 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente pe anul 2011 şi pentru anii …..*)

  • Formular 97 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente acestora pe anul 2011 - repartizate pe trimestre

  • Formular 98 - Fişă de fundamentare - Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare


 • Formulare de prezentare pentru proiectele bugetului fondului naþional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetului asigurãrilor pentru şomaj
   Proiect buget fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
   • Formular 100- Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anii 2009-2014

   • Formular 101- Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2010-2011

   • Formular 102 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 103 - Fişa proiectului finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 104 - Sinteza finanţării programelor

   • Formular 105 - Fişa programului

   • Formular 106 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

   • Formular 107 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

   Proiect bugetul asigurărilor sociale de stat
   • Formular 113- Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anii 2009 – 2014

   • Formular 114- Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2009 – 2014 (sumele alocate din bugetul asigurărilor sociale de stat)

   • Formular 114A - Numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de bază, pe anii 2010 – 2011 (sumele alocate din bugetul de asigurări sociale de stat)

   • Formular 115 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2009-2010 (sumele alocate din credite externe)

   • Formular 115A - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, pe anii 2009 – 2010 (sumele alocate din credite externe)

   • Formular 116 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 116A - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 117 - Sinteza finanţării programelor

   • Formular 117A - Fişa programului

   • Formular 118 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

   • Formular 118A - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

   Proiect bugetul asigurărilor pentru şomaj
   • Formular 121 - Sinteza fondurilor alocate pe surse si titluri de cheltuieli pe anii 2009-2014

   • Formular 122 - Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anii 2009-2014

   • Formular 122A - Numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de bază, pe anii 2010 – 2011

   • Formular 123 - Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2009-2010 (sumele alocate din credite externe)

   • Formular 123A - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, pe anii 2010 – 2011 (sumele alocate din credite externe)

   • Formular 124 -Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2010-2011

   • Formular 124A - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2010-2011

   • Formular 124B - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, pe anii 2010 – 2011 (sumele alocate din bugetul instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii)

   • Formular 125 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 125A - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 126 - Sinteza finanţării programelor

   • Formular 126A - Fişa programului

   • Formular 127 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

   • Formular 127A - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii


 • Formulare de fundamentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011
   Formulare de fundamentare- bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
   • Formular 137A- Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a), Achiziţii de imobile”

   • Formular 137B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b), Dotări independente”

   • Formular 137C - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.c), Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

   • Formular 137D - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.d) Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale , precum şi cheltuielile legate de realizarea acestora”

   • Formular 137E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.e), Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii’’ (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale)

   Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor sociale de stat
   • Formular 138 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2009-2011

   • Formular 138A - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a), „ Achiziţii de imobile”

   • Formular 138B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b, Dotări independente”

   • Formular 138C - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.c), „ Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

   • Formular 138D - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale , precum şi cheltuielile legate de realizarea acestora”

   • Formular 138E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.e) „Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii”? (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale)

   Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor pentru şomaj
   • Formular 139 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anii 2009-2011

   • Formular 139A - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a), „ Achiziţii de imobile”

   • Formular 139B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b), „ Dotări independente”

   • Formular 139C - Lista detaliată a poziţiei C. „Alte cheltuieli de investiţii lit.c), „ Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

   • Formular 139D - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale„ , precum şi cheltuielile legate de realizarea acestora”

   • Formular 139E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e), „ Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii’’ (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale)
 • Scrisoare cadru 2010

  Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2010 si perspectiva 2011-2013

 • Formulare proiect buget
  • Formular 01- Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anii 2008-2013

  • Formular 02 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2008-2013 (sume alocate din bugetul de stat)

  • Anexa 3/13/02a - Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul „Alte cheltuieli”, a căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2008-2010

  • Anexa 3/36/02a - Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anii 2008-2010

  • Anexa 3/45/02a - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2008-2010 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) - Societatea Română de Radiodifuziune

  • Anexa 3/46/02a - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2008-2010 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) - Societatea Română de Televiziune

  • Formular 03 - Lista instituţiilor publice aflate în coordonarea şi/sau subordonarea ordonatorului principal de credite, precum şi a structurilor finanţate prin bugetul acestuia şi sume alocate/propuse pe anii 2008-2013

  • Formular 04 - Sinteza finanţării programelor potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007

  • Formular 05 - Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007

  • Formular 06 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2009-2010 (sumele alocate de la bugetul de stat)

  • Formular 07 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2008-2013 (sumele alocate din credite externe)

  • Formular 08 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2009-2010 (sumele alocate din credite externe)

  • Formular 09 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2008-2013 (sumele alocate din credite interne)

  • Formular 10 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2009-2010 (sumele alocate din credite interne)

  • Formular 11 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2008-2013 (sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 12 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2009-2010 (sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 13 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2008-2013 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Anexa 3/16/13a - Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anii 2008-2010 pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii

  • Anexa 3/16/13b - Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anii 2008-2010 conform Ordonanţei Guvernului nr.92/2003

  • Formular 14 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2009-2010 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Formular 15 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2008-2013

  • Formular 16 - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2008-2013 (sumele alocate din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 17 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2009-2010 (sumele alocate din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 18 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2008-2013

  • Formular 19 - Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2008-2013

  • Formular 20 - Sinteza proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 21 - Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 22 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 23 - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 24 - Cheltuieli din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 25 - Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 26 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 27 - Fişa programului

  • Formular 28 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

  • Formular 29 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  • Instrucţiuni - Instrucţiuni formularele 22, 23, 24

  • Instrucţiuni - Instrucţiuni formularul 25


 • Formulare de fundamentare
  • Formular 40- Fundamentarea cheltuielilor pentru cazare şi transport pe anii 2008-2010

  • Formular 41- Fundamentarea cheltuielilor aferente drepturilor elevilor şi studenţilor pe perioada concursurilor şi campionatelor conform Hotărârii Guvernului nr.369/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pe anii 2008-2010

  • Formular 42 - Fundamentarea cheltuielilor pentru hrană în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2008-2010

  • Formular 43 - Fundamentarea cheltuielilor cu salariile în bani şi în natură pentru anul 2010

  • Formular 44 - Fundamentarea cheltuielilor cu medicamentele şi materialele sanitare în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2008-2010

  • Formular 45 - Fundamentarea subvenţiilor pe produse reprezentând sprijinul direct al statului pe anii 2008-2010

  • Formular 46 - Fundamentarea subvenţiilor acordate Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare pe anii 2008-2010

  • Formular 47 - Fundamentarea subvenţiilor acordate organizaţiilor şi federaţiilor din domeniul îmbunătăţirilor funciare, pe anii 2008-2010

  • Formular 48 - Fundamentarea subvenţiilor pentru dobânzi la credite bancare acordate producătorilor agricoli, pe anii 2008-2010

  • Formular 49 - Fundamentarea transferurilor pentru lucrările de cadastru de specialitate imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane, pe anii 2008-2010

  • Formular 50 - Fundamentarea transferurilor reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap pe anii 2008-2010

  • Formular 51 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice pe anii 2008-2010

  • Formular 52 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pe anii 2008-2010

  • Formular 53 - Fundamentarea transferurilor pentru acţiunile de sănătate pe anii 2008-2010*)

  • Formular 54 - Fundamentarea cheltuielilor pentru aparatură medicală de mare performanţă pe anii 2008-2010

  • Formular 55 - Fundamentarea necesarului de fonduri privind bursele pentru bursierii străini care studiază în România pe anii 2008-2010

  • Formular 56 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţă socială pentru familie şi copii pe anii 2008-2010

  • Formular 56A - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţă socială pentru familie şi copii în cazul persoanelor cu handicap (art.12 Legea nr.448/2006) pe anii 2008-2010

  • Formular 57 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru pensii, ajutoare şi indemnizaţii pe anii 2008-2010

  • Formular 58 - Fundamentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe pe anii 2008-2010

  • Formular 59 - Fundamentarea subvenţiilor acordate S.C. „METROREX” Bucureşti pe anii 2008-2010

  • Formular 60 - Fundamentarea transferurilor pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România pe anii 2008-2010

  • Formular 61 - Fundamentarea subvenţiilor pentru regiile autonome aeroportuare pe anii 2008-2010

  • Formular 62 - Fundamentarea transferurilor pentru Administraţia Fluvială a Dunării de Jos pe anii 2008-2010

  • Formular 63 - Fundamentarea subvenţiilor pentru susţinerea transportului public feroviar de călători pe anii 2008-2010

  • Formular 64 - Fundamentarea cheltuielilor aferente facilităţilor şi gratuităţilor pentru transportul pe calea ferată şi metrou, acordate elevilor şi studenţilor, precum şi cele aferente facilităţilor pentru pensionari şi gratuităţilor pentru veterani şi revoluţionari pe anii 2008-2010

  • Formular 65 - Fundamentarea cheltuielilor cu infrastructura la calea ferată pe anii 2008-2010

  • Formular 66 - Fundamentarea cheltuielilor pentru informaţii în domeniul meteorologiei pe anii 2008-2010

  • Formular 67 - Fundamentarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor pe anii 2008-2010

  • Formular 68 - Fundamentarea cheltuielilor pentru întreţinerea patrimoniului genetic naţional de cabaline pe anii 2008-2010

  • Formular 69 - Fundamentarea transferurilor pentru sprijinirea proprietarilor de păduri pe anii 2008-2010

  • Formular 70 - Fundamentarea transferurilor pentru finanţarea de bază a instituţiilor de învăţământ superior pe anii 2008-2010

  • Formular 71 - Contractări şi plăţi prevăzute pentru a fi înscrise în proiectul bugetului de stat pe anul 2010 şi estimate pentru 2011-2013 (sume reprezentând cofinanţarea Comisiei Europene şi cofinanţarea de la bugetul de stat, precum şi alte sume prevăzute la poziţia bugetară „Fondul Naţional de Preaderare”)

  • Formular 72 - Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale pe anii 2008-2010

  • Formular 73 - Contribuţii la programe comunitare pe anii 2008-2010

  • Formular 74 - Sinteza bugetelor parchetelor aflate în subordinea Ministerului Public pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2008-2013 *)

  • Formular 75 - Fundamentarea transferurilor reprezentând plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare pe anii 2008-2010

  • Formular 76 - Transferuri pentru protecţia socială în sectorul minier pe anul…..*)

  • Formular 77 - Fundamentarea cheltuielilor pentru cărţi, publicaţii şi materiale documentare pe anii 2008-2010

  • Formular 78 - Fundamentarea sprijinului acordat producătorilor agricoli pe anii 2008-2010

  • Formular 79 - Fundamentarea contribuţiei statului la salarizarea personalului de cult pe anul …….**)

  • Formular 80 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care primesc indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pe anii 2008-2010

  • Formular 81 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv pe anii 2008-2010

  • Formular 82 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism pe anii 2008-2010

  • Formular 83 - Fundamentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apa a satelor pe anii 2008-2010

  • Formular 84 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a) Achiziţii de imobile”

  • Formular 85 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b) Dotări independente”

  • Formular 86 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 87 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.d) „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale – … , precum şi cheltuielile legate de realizarea acestora”

  • Formular 88 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.e) Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii” (include şi cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind reparaţiile capitale)

  • Formular 89 - Cheltuieli privind constituirea stocurilor la rezerva de stat pe anii 2008-2010

  • Formular 90 - Veniturile şi cheltuielile privind rezervele de stat ce se constituie în condiţiile art.8 din Legea nr.82/1992, republicată pe anii 2008-2010

  • Formular 91 - Fundamentarea împrumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale pe anul 2010

  • Formular 92 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anii 2008-2010

  • Formular 93 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Televiziune pe anii 2008-2010

  • Formular 94 - Fundamentarea veniturilor proprii reţinute şi utilizate de către ordonatorii principali de credite pe anii 2008-2010

  • Formular 96 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente pe anul 2010 şi pentru anii …..*)

  • Formular 97 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente acestora pe anul 2010 - repartizate pe trimestre

  • Formular 98 - Fişă de fundamentare - Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare


 • Formulare de prezentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj
   Proiect buget fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
   • Formular 100- Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anii 2008-2013

   • Formular 101- Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2009-2010

   • Formular 102 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 103 - Fişa proiectului finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 104 - Sinteza finanţării programelor

   • Formular 105 - Fişa programului

   • Formular 106 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

   • Formular 107 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

   Proiect bugetul asigurărilor sociale de stat
   • Formular 113- Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anii 2008 – 2013

   • Formular 114- Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2008 – 2013 (sumele alocate din bugetul asigurărilor sociale de stat)

   • Formular 114A - Numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de bază, pe anii 2009 – 2010 (sumele alocate din bugetul de asigurări sociale de stat)

   • Formular 115 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2008-2009 (sumele alocate din credite externe)

   • Formular 115A - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, pe anii 2009 – 2010 (sumele alocate din credite externe)

   • Formular 116 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 116A - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 117 - Sinteza finanţării programelor

   • Formular 117A - Fişa programului

   • Formular 118 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

   • Formular 118A - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

   Proiect bugetul asigurărilor pentru şomaj
   • Formular 121 - Sinteza fondurilor alocate pe surse si titluri de cheltuieli pe anii 2008 – 2013

   • Formular 122 - Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anii 2008-2013

   • Formular 122A - Numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de bază, pe anii 2009 – 2010

   • Formular 123 - Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2008-2009 (sumele alocate din credite externe)

   • Formular 123A - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, pe anii 2009 – 2010 (sumele alocate din credite externe)

   • Formular 124 -Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2008-2013

   • Formular 124A - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2008-2013

   • Formular 124B - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, pe anii 2009 – 2010 (sumele alocate din bugetul instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii)

   • Formular 125 - Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 125A - Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi al altor facilităţi şi instrumente postaderare

   • Formular 126 - Sinteza finanţării programelor

   • Formular 126A - Fişa programului

   • Formular 127 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

   • Formular 127A - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii


 • Formulare de fundamentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010
   Formulare de fundamentare- bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
   • Formular 137A- Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a), Achiziţii de imobile”

   • Formular 137B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b), Dotări independente”

   • Formular 137C - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.c), Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

   • Formular 137D - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.d) Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale , precum şi cheltuielile legate de realizarea acestora”

   • Formular 137E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.e), Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii’’ (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale)

   Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor sociale de stat
   • Formular 138 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2008-2010

   • Formular 138A - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a), „ Achiziţii de imobile”

   • Formular 138B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b, Dotări independente”

   • Formular 138C - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.c), „ Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

   • Formular 138D - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale , precum şi cheltuielile legate de realizarea acestora”

   • Formular 138E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.e) „Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii”? (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale)

   Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor pentru şomaj
   • Formular 139 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anii 2008-2010

   • Formular 139A - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a), „ Achiziţii de imobile”

   • Formular 139B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b), „ Dotări independente”

   • Formular 139C - Lista detaliată a poziţiei C. „Alte cheltuieli de investiţii lit.c), „ Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

   • Formular 139D - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale ?? , precum şi cheltuielile legate de realizarea acestora”

   • Formular 139E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e), „ Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii’’ (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) • Scrisoare cadru 2009

  Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012

 • Formulare proiect buget
  • Formular 01- Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anii 2007-2012

  • Formular 02 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2007-2012 (sume alocate din bugetul de stat)

  • Formular 03 - Lista instituţiilor publice aflate în coordonarea şi/sau subordonarea ordonatorului principal de credite, precum şi a structurilor finanţate prin bugetul acestuia şi sume alocate/propuse pe anii 2007-2012

  • Formular 03 - Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Cancelariei Primului-Ministru la capitolul 67.01 ,,Cultură, recreere şi religie”, titlul „Alte cheltuieli” a căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2007-2009

  • Formular 03 - Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anii 2007-2009

  • Formular 03 - Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 ,,Cultură, recreere şi religie”, titlul „Alte cheltuieli”, a căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2007-2009

  • Formular 03 - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2007-2009 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) Societatea Română de Radiodifuziune

  • Formular 03 - Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2007-2009 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat) Societatea Română de Televiziune

  • Formular 04 - Sinteza finanţării programelor potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007*)

  • Formular 05 - Fişa programului*) finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007

  • Formular 05A - Fişa programului*) finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007

  • Formular 06 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2008-2009 (sumele alocate de la bugetul de stat)

  • Formular 07 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2007-2012 (sumele alocate din credite externe)

  • Formular 08 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2008-2009 (sumele alocate din credite externe)

  • Formular 09 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2007-2012 (sumele alocate din credite interne)

  • Formular 10 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2008-2009 (sumele alocate din credite interne)

  • Formular 11 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2007-2012 (sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 12 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2008-2009 (sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

  • Formular 13 - Bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anii 2007-2012*) (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Formular 14 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2008-2009 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)

  • Formular 15 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2007-2012 *)

  • Formular 16 - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2007-2012 *) (sumele alocate din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 17 - Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2008-2009 (sumele alocate din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 18 - Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2007-2012 *)

  • Formular 19 - Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2007-2012*)

  • Formular 20 - Sinteza proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 21 - Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare

  • Formular 22 - Sinteza proiectelor finanţate/ propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 23 - Fişa proiectului finanţat/ propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 24 - Transferurile de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale, ONG-uri, societăţi comerciale şi către alţi beneficiari de drept privat sau public necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare pentru proiectele finanţate în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E.,Politicilor Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 25 - Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Agricole Comune şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare

  • Formular 26 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 27 - Fişa programului

  • Formular 28 - Programul de investiţii publice*) pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

  • Formular 29 - Fişa obiectivului/ proiectului / categoriei de investiţii

  • Instrucţiuni - Instrucţiuni formularele 22,23,24

  • Instrucţiuni - Instrucţiuni formularul 25


 • Formulare de fundamentare
  • Formular 40- Fundamentarea cheltuielilor pentru cazare şi transport pe anii 2007-2009

  • Formular 41- Fundamentarea cheltuielilor aferente drepturilor elevilor şi studenţilor pe perioada concursurilor şi campionatelor conform Hotărârii Guvernului nr.369/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pe anii 2007-2009

  • Formular 42 - Fundamentarea cheltuielilor pentru hrană în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2007-2009

  • Formular 43 - Fundamentarea cheltuielilor cu salariile în bani şi în natură pentru anul 2009

  • Formular 44 - Fundamentarea cheltuielilor cu medicamentele şi materialele sanitare în instituţii sanitare finanţate integral de la bugetul de stat pe anii 2007-2009

  • Formular 45 - Fundamentarea subvenţiilor pe produse reprezentând sprijinul direct al statului pe anii 2007-2009

  • Formular 46 - Fundamentarea subvenţiilor acordate Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare pe anii 2007-2009

  • Formular 47 - Fundamentarea subvenţiilor acordate organizaţiilor şi federaţiilor din domeniul îmbunătăţirilor funciare, pe anii 2007-2009

  • Formular 48 - Fundamentarea subvenţiilor pentru dobânzi la credite bancare acordate producătorilor agricoli, pe anii 2007-2009

  • Formular 49 - Fundamentarea transferurilor pentru lucrările de cadastru de specialitate imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane, pe anii 2007-2009

  • Formular 50 - Fundamentarea transferurilor reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap pe anii 2007-2009

  • Formular 51 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice pe anii 2007-2009

  • Formular 52 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pe anii 2007-2009

  • Formular 53 - Fundamentarea transferurilor pentru acţiunile de sănătate pe anii 2007-2009*)

  • Formular 54 - Fundamentarea cheltuielilor pentru aparatură medicală de mare performanţă pe anii 2007-2009

  • Formular 55 - Fundamentarea necesarului de fonduri privind bursele pentru bursierii străini care studiază în România pe anii 2007-2009

  • Formular 56 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţa socială pentru familie şi copii pe anii 2007-2009

  • Formular 56A - Fundamentarea fondurilor necesare pentru asistenţă socială pentru familie şi copii în cazul persoanelor cu handicap (art.12 Legea nr.448/2006) pe anii 2007-2009

  • Formular 57 - Fundamentarea fondurilor necesare pentru pensii, ajutoare şi indemnizaţii pe anii 2007-2009

  • Formular 58 - Fundamentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe pe anii 2007-2009

  • Formular 59 - Fundamentarea subvenţiilor acordate S.C. „METROREX” Bucureşti pe anii 2007-2009

  • Formular 60 - Fundamentarea transferurilor pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România pe anii 2007-2009

  • Formular 61 - Fundamentarea subvenţiilor pentru regiile autonome aeroportuare pe anii 2007-2009

  • Formular 62 - Fundamentarea transferurilor pentru Administraţia Fluvială a Dunării de Jos pe anii 2007-2009

  • Formular 63 - Fundamentarea subvenţiilor pentru susţinerea transportului public feroviar de călători pe anii 2007-2009

  • Formular 64 - Fundamentarea cheltuielilor aferente facilităţilor şi gratuităţilor pentru transportul pe calea ferată şi metrou, acordate elevilor şi studenţilor, precum şi cele aferente facilităţilor pentru pensionari şi gratuităţilor pentru veterani şi revoluţionari pe anii 2007-2009

  • Formular 65 - Fundamentarea cheltuielilor cu infrastructura la calea ferată pe anii 2007-2009

  • Formular 66 - Fundamentarea cheltuielilor pentru informaţii în domeniul meteorologiei pe anii 2007-2009

  • Formular 67 - Fundamentarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor pe anii 2007-2009

  • Formular 68 - Fundamentarea cheltuielilor pentru întreţinerea patrimoniului genetic naţional de cabaline pe anii 2007-2009

  • Formular 69 - Fundamentarea transferurilor pentru sprijinirea proprietarilor de păduri pe anii 2007-2009

  • Formular 70 - Fundamentarea transferurilor pentru finanţarea de bază a instituţiilor de învăţământ superior pe anii 2007-2009

  • Formular 71 - Contractări şi plăţi prevăzute pentru a fi înscrise în proiectul bugetului de stat pe anul 2009 şi estimate pentru 2010-2012 (sume reprezentând cofinanţarea Comisiei Europene şi cofinanţarea de la bugetul de stat - Fondul Naţional de Preaderare)

  • Formular 72 - Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale pe anii 2007-2009

  • Formular 73 - Contribuţii la programe comunitare pe anii 2007-2009

  • Formular 74 - Sinteza bugetelor parchetelor aflate în subordinea Ministerului Public pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2007-2012 *)

  • Formular 75 - Fundamentarea transferurilor reprezentând plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare pe anii 2007-2009

  • Formular 76 - Transferuri pentru protecţia socială în sectorul minier pe anul…..*)

  • Formular 77 - Fundamentarea cheltuielilor pentru cărţi, publicaţii şi materiale documentare pe anii 2007-2009

  • Formular 78 - Fundamentarea sprijinului acordat producătorilor agricoli pe anii 2007-2009

  • Formular 79 - Fundamentarea contribuţiei statului la salarizarea personalului de cult pe anul …….**)

  • Formular 80 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care primesc indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pe anii 2007-2009

  • Formular 81 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv pe anii 2007-2009

  • Formular 82 - Fundamentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism pe anii 2007-2009

  • Formular 83 - Fundamentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apa a satelor pe anii 2007-2009

  • Formular 84 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii ” lit.a) „Achiziţii de imobile”

  • Formular 85 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.b) „Dotări independente”

  • Formular 86 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.c) „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 87 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.d) „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale – … , precum şi cheltuielile legate de realizarea acestora

  • Formular 88 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii” lit.e) „Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii’’ (include şi cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind reparaţiile capitale)

  • Formular 89 - Cheltuieli privind constituirea stocurilor la rezerva de stat pe anii 2007-2009

  • Formular 90 - Veniturile şi cheltuielile privind rezervele de stat ce se constituie în condiţiile art.8 din Legea nr.82/1992, republicată pe anii 2007-2009

  • Formular 91 - Fundamentarea împrumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale pe anul 2009

  • Formular 92 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anii 2007-2009

  • Formular 93 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Societăţii Române de Televiziune pe anii 2007-2009

  • Formular 94 - Fundamentarea veniturilor proprii reţinute şi utilizate de către ordonatorii principali de credite pe anii 2007-2009

  • Formular 96 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente pe anul 2009 şi pentru anii …..*)

  • Formular 97 - Situaţie privind rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente acestora pe anul 2009 - repartizate pe trimestre


 • Formulare de prezentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj Proiect buget fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
  • Formular 100- Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anii 2007-2012

  • Formular 101- Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2008-2009

  • Formular 102 - Sinteza proiectului propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., precum şi al altor facilitǎţi postaderare

  • Formular 103 - Fişa proiectului propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., precum şi al altor facilitǎţi şi instrumente postaderare

  • Formular 104 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 105 - Fişa programului

  • Formular 106 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

  • Formular 107 - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  Proiect bugetul asigurărilor sociale de stat
  • Formular 113- Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anii 2007 – 2012

  • Formular 114- Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz, pe anii 2007 – 2012 (sumele alocate din bugetul asigurărilor sociale de stat)

  • Formular 115 - Bugetul asigurărilor sociale de stat pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2007-2008 (sumele alocate din credite externe)

  • Formular 115A - Numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de bază, pe anii 2008 – 2009 (sumele alocate din credite externe)

  • Formular 116 - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.c), Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 116A - Sinteza proiectului propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., precum şi al altor facilitǎţi postaderare

  • Formular 117 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 117A - Fişa programului

  • Formular 118 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

  • Formular 118A - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii

  Proiect bugetul asigurărilor pentru şomaj
  • Formular 121 - Sinteza fondurilor alocate pe surse si titluri de cheltuieli pe anii 2007 – 2012

  • Formular 122 - Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anii 2007-2012

  • Formular 123 - Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2007-2008 (sumele alocate din credite externe)

  • Formular 123A - Numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de bază, pe anii 2008 – 2009 (sumele alocate din credite externe)

  • Formular 124 -Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2007-2012

  • Formular 124A - Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2007-2012

  • Formular 124B - Numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de bază, pe anii 2008 – 2009 (sumele alocate din bugetul instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii)

  • Formular 125 - Sinteza proiectului propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., precum şi al altor facilitǎţi postaderare

  • Formular 125A - Fişa proiectului propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., precum şi al altor facilitǎţi şi instrumente postaderare

  • Formular 126 - Sinteza finanţării programelor

  • Formular 126A - Fişa programului

  • Formular 127 - Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

  • Formular 127A - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii


 • Formulare de fundamentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2009Formulare de fundamentare- bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
  • Formular 137A- Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a), Achiziţii de imobile”

  • Formular 137B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b), Dotări independente”

  • Formular 137C - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.c), Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 137D - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.d), Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”

  • Formular 137E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e), Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii’’ (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale)

  Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor sociale de stat
  • Formular 138 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2007-2009

  • Formular 138A - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a), Achiziţii de imobile”

  • Formular 138B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b, Dotări independente”

  • Formular 138C - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.c), Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 138D - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.d), Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările ”

  • Formular 138E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e), Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii’’ (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale)

  Formulare de fundamentare- bugetul asigurărilor pentru şomaj
  • Formular 139 - Fundamentarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anii 2007-2009

  • Formular 139A - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.a), Achiziţii de imobile”

  • Formular 139B - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.b), Dotări independente”

  • Formular 139C - Lista detaliată a poziţiei C. „Alte cheltuieli de investiţii lit.c), Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”

  • Formular 139D - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii lit.d), Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările ”

  • Formular 139E - Lista detaliată a poziţiei C „Alte cheltuieli de investiţii’’ lit.e), Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii’’ (include si cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind reparatiile capitale) • Scrisoare cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2017 şi a estimărilor pentru anii 2018-2020, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale • Formulare proiect buget
  • Opis- Anexa A

  • Anexele 10 - 10/05- Bugetul general centralizat al judeţului pe anul ..........

  • Anexele 11 - 11/06- Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, pe anul ..........., centralizator • Formulare de fundamentare a finanţării programelor


 • Formulare de fundamentare a proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare
  • Opis- Anexa C

  • Formular 16- Sinteza proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilitaţi postaderare

  • Formular 17- Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilitaţi postaderare • Formulare de fundamentare a proiectelor cu finanţare în cadrul programelor de postadrerare
  • Opis- Anexa D

  • Formular 18- Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare din perioada de programare 2014 - 2020

  • Formular 19- Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare din perioada de programare 2014 - 2020

  • Instrucţiuni formulare