Centrul de Presă» Publicaţii 
Publicaţii - Revista Finanţe Publice şi Contabilitate


Noiembrie-Decembrie   Sumar   Summary   Sumar supliment    SOLUŢIONAREA DECONTURILOR CU SUME NEGATIVE DE TVA CU OPŢIUNE DE RAMBURSARE DEPUSE DE CĂTRE CONTRIBUABILII MIJLOCII, POTRIVIT PROCEDURII APROBATE PRIN ORDINUL PREŞEDINTELUI AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ NR. 3699/2015

Octombrie   Sumar   Summary   Sumar supliment    EVIDENŢIEREA UNOR SITUAŢII ÎN CARE INSTITUŢIILE PUBLICE AU PROCEDAT INCORECT LA EFECTUAREA UNOR OPERAŢIUNI ÎNTÂLNITE ÎN PRACTICA CURENTĂ DE CONTROL

Septembrie   Sumar   Summary   Sumar supliment    CREŞTERE ECONOMICĂ ŞI CONTRIBUŢII BUGETARE LA NIVEL TERITORIAL ÎN ROMÂNIA POST-CRIZĂ

Iulie-August   Sumar   Summary   Sumar supliment    EXECUTORUL FISCAL ÎN NOUL COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ. ANALIZĂ COMPARATIVĂ CU EXECUTORUL JUDECĂTORESC

Iunie   Sumar   Summary   Sumar supliment    ÎNTOCMIREA ŞI DEPUNEREA RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE 2016 ALE OPERATORILOR ECONOMICI LA UNITĂŢILE TERITORIALE ALE MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE - ASPECTE GENERALE -

Mai   Sumar   Summary   Sumar supliment    CONSIDERAŢII REFERITOARE LA ÎNCADRAREA FAPTEI DE NEDEPUNERE A DECLARAŢIILOR FISCALE LA TERMEN ÎN CONTRAVENŢIE SIMPLĂ SAU CONTRAVENŢIE CONTINUĂ

Aprilie   Sumar   Summary   Sumar supliment    PLANUL DE INVESTIŢII PENTRU EUROPA

Martie   Sumar   Summary   Sumar supliment    MODIFICAREA SISTEMULUI DE IMPUNERE PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERII ÎN CURSUL ANULUI – OBLIGAŢII DECLARATIVE

Februarie   Sumar   Summary   Sumar supliment    NOUTĂŢI PRIVIND MODIFICAREA POLITICII CONTABILE REFERITOARE LA METODA DE EVALUARE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

Ianuarie   Sumar   Summary   Sumar supliment    NOUL COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ - UN PAS MARE ÎN ECHILIBRAREA RAPORTULUI DINTRE CONTRIBUABIL ŞI ADMINISTRAŢIA FISCALĂ -


Noiembrie-Decembrie   Sumar   Summary   Sumar supliment    UNELE ASPECTE REFERITOARE LA MODALITATEA DE RAPORTARE DE CĂTRE OPERATORII ECONOMICI LA 31 DECEMBRIE 2015

Octombrie   Sumar   Summary   Sumar supliment    NOUTĂŢI PRIVIND RAPORTAREA PLĂŢILOR CĂTRE GUVERNE

Septembrie   Sumar   Summary   Sumar supliment    CONVERGENŢA REALĂ ŞI PARITATEA PUTERII DE CUMPĂRARE

Iulie-August   Sumar   Summary   Sumar supliment    STRUCTURA CONTROLATĂ OFFSHORE. FRAUDA FISCALĂ ŞI OPTIMIZAREA FISCALĂ ÎNTR-UN CONTEXT INTERNAŢIONAL

Iunie   Sumar   Summary   Sumar supliment    EVOLUŢII ÎN LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL AUDITULUI PUBLIC INTERN ŞI ANALIZA CADRULUI NAŢIONAL DE REGLEMENTARE

Mai   Sumar   Summary   Sumar supliment    REAUA-CREDINŢĂ, CONDIŢIE “SINE QUA NON” PENTRU ATRAGEREA RĂSPUNDERII SOLIDARE - JURISPRUDENŢĂ FISCALĂ NAŢIONALĂ -

Aprilie   Sumar   Summary   Sumar supliment    SOLUŢIONAREA DECONTURILOR CU SUME NEGATIVE DE TVA CU OPŢIUNE DE RAMBURSARE DEPUSE DE MARII CONTRIBUABILI, CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI FINANŢELOR PUBLICE NR. 263/2010

Martie   Sumar   Summary   Sumar supliment    PARTICULARITĂŢI PRIVIND CONTABILITATEA INVESTIŢIILOR IMOBILIARE

Februarie   Sumar   Summary   Sumar supliment    Pagina contribuabilului

Ianuarie   Sumar   Summary   Sumar supliment    Model de aplicare a instrumentelor de control intern/managerial la nivelul unei entităţi publice pentru îndeplinirea unor obiective specifice


Din istoria Revistei.

 

În ianuarie 1908, apare numărul 1 al publicaţiei

Revista generală de comerţ şi contabilitate

primul nume pe care l-a purtat Revista care, pe parcursul anilor, şi-a mai schimbat de câteva ori titulatura, dar şi-a păstrat obiectivele şi linia profesională de la înfiinţare.

Spicuiri din nr. 1 apărut în ianuarie 1908:

"Apariţiunea unei publicaţiuni e totdeauna un prilej de mulţumire sufletească pentru acei cari se ocupă mai de aproape cu asemenea lucruri şi, cu cât debutul său este mai fericit, umplând un gol în literatura genului ce şi-a ales, cu atât mulţumirea se produce devine mai completă, ajungând a fi la un moment, o mândrie de neam, dacă putem să ne exprimăm astfel, - dat fiind că, după numărul şi calitatea scrierilor, se judecă starea de civilizaţiune şi de cultură a unui popor."

"Revista înscrie în programul ei de activitate caracterizarea ştiinţei moderne cu privire la învăţământul comercial, la operaţiunile de bancă şi de schimb, contabilitate, finanţe şi economie politică etc., corespunzând astfel unei necesităţi de mult simţită. Exclude însă cu desăvârşire, din coloanele sale, politica propriu-zisă precum şi orice fel de polemică atingând persoana cuiva."

Despre membrii fondatori care au fost  şi primii redactori ai revistei se spune: "lor le incubă greaua îndatorire de a contribui ca, prin modul cum Revista va exprima şi trata numeroasele şi variatele chestiuni ce ţin de principiile enunţate mai sus, să devină cea dintâi tribună pregătitoare unei viitoare Academii de Comerţ, fără a nesocoti totuşi chestiunile practice privitoare la comerţul şi finanţele noastre".

Asupra modului în care a reuşit Revista să-şi respecte programul - în ceea ce să cuprindă şi în ceea ce să nu cuprindă - lăsăm cititorilor libera apreciere. Dacă au fost şi abateri, acestea se datorează şi vremurilor mai blânde sau mai aspre parcurse de neamul nostru dar, văzută cu ochiul istoricului, care estompează amănuntele pentru a prinde esenţa, Revista a fost fidelă principiilor programatice şi corpului de specialişti căruia s-a adresat.

În nr. 1 din 1938, în articolul "La 30 de ani de la apariţia Revistei noastre", dl. decan prof. N. Butculescu, membru fondator, după ce aminteşte că dintre cei 13 membrii fondatori mai sunt în viaţă 7, ne spune: "Am trecut prin criza cea mare a războiului mondial, am pierdut colaboratori preţioşi, am învins crizele financiare prin disciplina şi abnegaţia noastră, reuşind a ne impune atât în ţară, în toate unghiurile ei, cât şi în străinătate prin tratarea obiectivă a tuturor cauzelor îmbrăţişate."

"Chestiunile cari s-au tratat în revistă şi înfăptuit nu sunt nici puţin numeroase, nici de mică importanţă. Îndrumările date sub diferite forme în materie comercială, bancară şi contabilă, aducerea la cunoştiinţă a hotărârilor congreselor de specialitate din ţară şi străinătate, tinerelor generaţii, studierea mai tuturor problemelor şi fazelor legiuirilor fiscale şi cu urmărirea aplicaţiunei lor de aproape, chestiunile relative la învăţământul comercial practic şi teoretic şi apărarea în genere dată prin Revistă şi prin colaboratorii ei în afară de tribuna scrisă, nu puţin au contribuit să facă din Revista Generală de Comerţ şi Contabilitate, un organ bine apreciat şi cercetat de toţi cei care se ocupă de aproape de prosperitatea economică a ţării."

Să urmărim modul cum Revista şi-a respectat programul din 1908 şi anume "caracterizarea ştiinţei moderne cu privire la învăţământul comercial, la operaţiunile de bancă şi de schimb, contabilitate, finanţe şi economie politică", precum şi "ridicarea corpului absolvenţilor şcoalelor comerciale la un grad similar cu al celorlalte corpuri de specialişti din ţară".

În primii ani de la înfiinţare Revista a găzduit multe dezbateri privind necesitatea înfiinţării "Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale" în Bucureşti şi pentru legiferarea profesiunii de "contabili autorizaţi şi experţi contabili". Eforturile aveau să fie resplătite prin hotărârile adecvate din anul 1913 şi respectiv 1921.

Prin efortul autorizat şi de înaltă ţinută ştiinţifică al colectivului redacţional, Revista s-a constituit într-o tribună a gândirii înaintate a absolvenţilor şcolilor comerciale. Multe articole tratau diferite aspecte de activitate privitoare la mersul economiei, operaţii de schimb, fiscalitate, finanţe, contabilitate. Motivaţia este elegant formulată de comitetul redacţional, în 1922, astfel: "omul care nu se cultivă tot timpul vieţii sale, mărginindu-se numai la învăţăturile căpătate în şcoală, unde nu se face altceva decât se pregătesc mijloacele generale de dobândire a cunoştinţelor, acel om poate fi sigur de nereuşită în cariera ce şi-a ales. Absolventului, de orice grad ar fi el, nu-i este îngăduit a socoti că, o dată ieşit de pe băncile şcoalei, cultura nu mai are nici un rost pentru el şi că numai prin practică se poate ajunge la ori ce."

După crearea României Mari, prin reluarea apariţiei Revistei ( 1919), aceasta se implică în rezolvarea multiplelor probleme metodologice şi patrimoniale rezultate, atât ca aspecte teoretice cât şi, în special, în rezolvări practice, de la nivelul composesoratelor, a mişcării cooperative şi a societăţilor comerciale mici până  la probleme de nivel naţional - de buget, de politică financiară, fiscală ş.a.

Cu altruism şi într-o colegialitate deplină Revista salută şi apariţia în 1937 a publicaţiei "Buletinul contabililor", publicaţie oficială a corpului contabililor, publicaţie ce era văzută nu concurentă, ci o completare în consolidarea breslei şi perfecţionarea membrilor acesteia.

Revista continuă să apară în condiţii tot mai grele odată cu începerea celui de al II-lea război mondial, până la numărul comun 10-11-12 din 1941, care este şi ultimul.

După război urmează succesiunea cunoscută de evenimente prin care, ca urmare a etatizării economiei şi finanţelor, începe o perioadă de migraţie a publicaţiilor financiar-contabile pe la Editura Tehnică (până în 1955), la Editura Financiară de Stat (până în 1955) pentru ca, din 1956, sub numele "Evidenţa contabilă", revista să devină organul de presă al Ministerului Finanţelor.

Din 1970 publicaţia îşi schimbă numele în "Revista de contabilitate" sub redactorul şef dr. Nicolae Smărăndescu, cel care, cu o longevitate de invidiat, a condus-o până în anul 1997.

Imediat după evenimentele din 1989 se trece, începând cu numărul din ianuarie 1990 la seria nouă a revistei sub numele de "Revista Finanţe, Credit, Contabilitate", adică exact numele catedrei de specialitate din Academia de Ştiinţe Economice.

Dar cum din 1990 a început procesul de reintrare în normalitatea unei economii de piaţă (numit şi proces de "tranziţie"), procesul a necesitat şi modificări de structuri şi atribuţii ale administraţiei centrale.

Astfel Ministerul Finanţelor s-a retras treptat din domeniul bancar şi al asigurărilor, ca urmare a statutului special al Băncii Naţionale a României, a privatizării sistemului bancar şi a organizării de sine stătătoare a sistemului de asigurări. Ca urmare, din anul 2000 revista apare cu numele de "Revista Finanţe Publice şi Contabilitate".

Revista a căutat permanent să-şi ţină la zi cititorii cu modificări, interpretări sau proiecte ale legislaţiei specifice domeniului, iar după 1955 a avut permanent un Supliment legislativ detaşabil, în corpul revistei, la nevoie publicând şi culegeri de legi pe domenii distincte.

Recenziile au fost frecvente în paginile revistei şi devenise o tradiţie ca autori de lucrări cu caracter economic, financiar, contabil să transmită redacţiei un exemplar. Redacţia recenza lucrarea şi o publica în revistă, iar biblioteca redacţiei se îmbogăţea, fiind deschisă tuturor ce dovedeau interes. Acestă tradiţie a fost reluată după 1990 şi, în spe­cial, după 1998, când dotarea tehnico-materială a redacţiei a permis un salt calitativ în activităţile de redactare şi tehnoredactare.

REVISTA FINANŢE PUBLICE şi CONTABILITATE
Editată de Ministerul Finanţelor Publice
ISSN 1582-9774
Editor:      Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod poştal 050741
Redacţia:     Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, sector 1

Tel.         021 313 35 60
Tel./Fax       021 313 35 53
e-mail revista.finante@mfinante.ro
CIF   4221306
Cont:    RO94TREZ70020E330800XXXX la: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a municipiului Bucureşti
După efectuarea plăţii, comanda cu datele de identificare se transmite pe e-mail sau fax.

- Valoarea abonamentului revistei noastre pentru anul 2017 este:
    - Abonament trimestrial: 45 lei
    - Abonament semestrial: 90 lei
    - Abonament anual: 180 lei
- Revista Finante Publice si Contabilitate: 15 lei

REDACŢIA
Andreea Gabriela CHENDI Redactor-şef
Florentina STANCU Redactor
Sebastian Marian IORDACHE Redactor
Elena Irina CIORTAN Expert
Colegiul de redacţie
Tanţi ANGHEL Consilier personal, Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice
Monica BIZON Director adjunct - Direcţia de legislaţie și reglementări contabile
Marioara DIACONESCU Director - Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern
Camelia DOBÎNDĂ Şef serviciu - Direcţia generală juridică Masterat A.S.E. -' Managementul instituţiilor publice'
Doru Petru DUDAŞ Director general - Direcția generală de legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile
prof.univ.dr. Ion GHIZDEANU Președinte - Comisia Națională de Prognoză, INCE, Academia Română
Alexandra LAZĂR Director   - Direcţia de legislaţie şi reglementari contabile Dr. contabilitate - A.S.E. Bucureşti
Gheorghiţa TOMA Sef serviciu, Direcţia generală de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale