LEGE   Nr. 16 din  2 aprilie 1996

Legea Arhivelor Naţionale

 

ART. 21

    Creatorii de documente sau, după caz, persoanele juridice succesoare ale acestora sunt obligaţi elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant.

#B

    Serviciile prestate de către Arhivele Naţionale pentru rezolvarea solicitărilor persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice se efectuează, contra cost, în condiţiile prevăzute de lege.

 

ORDONANŢĂ   Nr. 74 din 30 august 2001

privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja şi presta servicii

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 540 din  1 septembrie 2001

 

    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VI.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

    ART. 1

    Ministerul de Interne poate angaja şi presta, la cerere, pe bază de contract sau de comandă fermă, prin unităţile sale, servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice.

    ART. 2

    Domeniile şi condiţiile în care Ministerul de Interne poate angaja şi presta servicii se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

    ART. 3

    (1) Sumele încasate din prestările de servicii executate în condiţiile prezentei ordonanţe vor fi reţinute integral de Ministerul de Interne ca venituri extrabugetare cu titlu permanent şi vor fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital.

    (2) Tarifele percepute de Ministerul de Interne pentru prestarea de servicii sunt exceptate de la avizul Oficiului Concurenţei.

    (3) Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.