HOTĂRÂRE   Nr. 1132 din 18 decembrie 2013

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din 15 ianuarie 2014

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

    CAPITOLUL I

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    (1) Agenţia pentru Agenda Digitală a României, denumită în continuare AADR, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a fuziunii prin contopire a Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, a Centrului Naţional "România Digitală" şi a Centrului Naţional de Supercomputing, este finanţată integral din venituri proprii şi se află în subordinea Ministerului pentru Societatea Informaţională.

    (2) Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională este denumit în continuare CNMSI, Centrul Naţional "România Digitală" este denumit în continuare CNRD şi Centrul Naţional de Supercomputing este denumit în continuare CNS.

    ART. 2

    (1) AADR preia patrimoniul fostelor centre naţionale CNMSI, CNRD şi CNS, în condiţiile legii.

    (2) AADR are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2.

    ART. 3

    AADR îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    ART. 4

    Obiectivele AADR sunt următoarele:

    a) implementarea la nivel naţional de sisteme informatice care furnizează servicii de eGuvernare;

    b) operarea de sisteme informatice ce furnizează servicii de eGuvernare;

    c) implementarea reglementărilor privind activităţile specifice guvernării prin mijloace electronice în conformitate cu Strategia Agenda Digitală pentru România;

    d) operarea de interfeţe dintre sistemele informatice ale instituţiilor publice şi cetăţeni sau mediul de afaceri, fiind o poartă de acces a acestora către serviciile publice electronice furnizate de administraţia publică.

��������������..

 

ART. 9

    Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale AADR se asigură din venituri proprii, în condiţiile legii.

    ART. 10

    (1) AADR poate realiza venituri din prestări de servicii, după cum urmează:

    a) tarife aferente sistemelor informatice pe care le administrează şi le operează, încasate potrivit legii;

    b) tarife sau sume datorate cu orice alt titlu pentru activităţile desfăşurate în domeniul său de activitate, în condiţiile legii;

    c) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii;

    d) donaţii şi sponsorizări în condiţiile legii.

    (2) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se stabilesc prin decizia preşedintelui AADR şi se folosesc în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii.

    (3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al AADR se aprobă potrivit legii.

    (4) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor.

    (5) Pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor necesare, AADR dispune de conturi şi subconturi în lei sau în valută, deschise la Trezoreria Statului şi la bănci comerciale, în condiţiile legii.

    ART. 11

    (1) Personalul CNMSI, CNRD şi CNS va fi preluat în cadrul AADR, în condiţiile legii, în limita a 80 de posturi de natură contractuală, exclusiv cele de preşedinte şi vicepreşedinte.

    (2) Salarizarea personalului contractual al AADR se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 12

    AADR are în dotare, prin preluare de la CNMSI şi CNRD, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de 5 autoturisme, cu respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    CAPITOLUL III

    Dispoziţii finale

 

    ART. 13

    În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile "Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională", "Centrul Naţional <<România Digitală>>" şi "Centrul Naţional de Supercomputing" se înlocuiesc cu denumirea "Agenţia pentru Agenda Digitală a României" şi, respectiv, abrevierile "CNMSI", "CNRD" şi "CNS" se înlocuiesc cu abrevierea "AADR".

    ART. 14

    Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 5 august 2013, se modifică după cum urmează:

    1. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

    "ART. 15

    Ministerul pentru Societatea Informaţională are în subordine Agenţia pentru Agenda Digitală a României şi în coordonare directă Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, instituţii prevăzute în anexele nr. 2 şi 3."

    2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. 15

    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.439/2009 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională şi a Centrului Naţional "România Digitală", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 9 decembrie 2009, şi Hotărârea Guvernului nr. 139/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Supercomputing, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 martie 2010.

 

 

 

1) HOTĂRÂREA GUVERNULUI   Nr. 1660 din 22 noiembrie 2006

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

 CAP. 5

Catalogul electronic

 

    ART. 45

    (1) În cadrul SEAP, operatorii economici înregistraţi au posibilitatea de a publica un catalog cuprinzând produsele, serviciile sau lucrările pe care le oferă, cu rol de instrument de lucru opţional pentru aplicarea prevederilor art. 19 din ordonanţa de urgenţă.

    (2) În cazul în care publică un astfel de catalog, operatorii economici au obligaţia de a menţiona detalii cu privire la produsele, serviciile sau lucrările oferite, inclusiv preţul, astfel încât autoritatea contractantă să aibă suficiente informaţii pentru a alege în mod corect şi obiectiv.

    ART. 46

    (1) Autoritatea contractantă, accesând cataloagele publicate în SEAP, are dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau lucrările prezentate în aceste cataloage şi de a transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificări operatorilor economici care le oferă.

    (2) Notificările prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină informaţii referitoare la:

    a) datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrărilor solicitate;

    b) cerinţele privind livrarea, prestarea sau executarea;

    c) condiţiile în care urmează să se efectueze plata.

    ART. 47

    (1) În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute la art. 46 alin. (2), operatorul economic are obligaţia de a transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă sau nu acceptă condiţiile impuse de autoritatea contractantă. Netransmiterea unui răspuns în acest termen echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă.

    (2) În cazul în care operatorul economic acceptă condiţiile impuse de autoritatea contractantă, va transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta fermă pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor.

    (3) Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă prevăzută la alin. (2), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic.

ART. 60

    (1) Pentru a publica produsele, serviciile sau lucrările pe care le oferă conform prevederilor art. 45, orice operator economic înregistrat în SEAP are obligaţia să plătească operatorului acestui sistem informatic un tarif de participare pentru publicarea în catalog.

    (2) Tariful de participare pentru publicarea în catalog se achită în avans.

    (3) După plata tarifului de participare pentru publicarea în catalog, operatorul SEAP pune la dispoziţie oricărui operator economic o poziţie în catalog care îi va permite acestuia publicarea în catalog a unui produs, serviciu sau lucrare pentru o perioadă de 2 ani.

    (4) Perioada prevăzută la alin. (3) se calculează de la data la care operatorul SEAP permite operatorului economic publicarea unui produs, serviciu sau unei lucrări în cadrul unei poziţii din catalog.

    (5) La expirarea perioadei prevăzute la alin. (3), în condiţiile în care operatorul economic nu achită un nou tarif de participare pentru publicarea în catalog, poziţia respectivă va fi radiată automat.

    ART. 61

    (1) Cuantumul tarifului de participare pentru publicarea în catalog este de maximum 2 lei pentru o poziţie din catalog.

    (2) La cuantumul tarifului de participare pentru publicarea în catalog se adaugă taxa pe valoarea adăugată, potrivit legii.

    (3) Operatorul economic are posibilitatea de a achita tarifele de participare pentru publicarea în catalog, corespunzătoare mai multor poziţii de catalog.

    (4) Tariful de participare pentru publicarea în catalog se face venit la bugetul operatorului SEAP.

    ART. 62

    (1) Cuantumul efectiv al tarifului de participare pentru publicarea în catalog, datorat de un operator economic, se stabileşte prin decizie a operatorului SEAP, în funcţie de necesităţile de dezvoltare, operare şi administrare ale SEAP şi de cerinţele de securitate adecvate ale acestuia, în limita valorii maxime prevăzute la art. 61 alin. (1).

    (2) Operatorul SEAP, prin decizie, poate acorda operatorilor economici posibilitatea de a publica în catalog produse, servicii sau lucrări în mod gratuit, în limita a 50 de poziţii de catalog.

    (3) Deciziile prevăzute la alin. (1) şi (2) se publică în SEAP.

    ART. 63

    Operatorul economic nu are dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate cu titlu de tarif de participare pentru publicarea în catalog, aferente poziţiilor în care nu a publicat sau nu mai intenţionează să publice produse, servicii sau lucrări.

 

   

 

2)      DECIZIA PREŞEDINTELUI  CENTRULUI NAŢIONAL DE MANAGEMENT PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ  NR. 482/1.05.2010

 

În baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1439/2009 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională;

În temeiul Ordinului Ministrului Comunicaţiilor şi Societătii  Informaţionale nr. 927/2009 privind numirea preşedintelui Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională,

Având în vedere prevederile deciziei Preşedintelui C.N.M.S.I. nr. 253/19.02.2010 privind aprobarea statutului de funcţii a C.N.M.S.I;

In baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006,

 

PREŞEDINTELE

CENTRULUI NAŢIONAL DE MANAGEMENT PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

 

emite prezenta

DECIZIE

 

Art. 5. Cuantumul tarifului de participare pentru publicarea în catalog a unui produs, serviciu sau lucrare pentru o perioadă de 2 ani este de 2,00 lei pentru o poziţie din catalog.

Art. 6. La cuantumul tarifului de participare pentru publicarea în catalog se adaugă taxa pe valoarea adăugată, potrivit legii.

Art. 7. Tariful de participare pentru publicarea în catalog a unui produs, serviciu sau lucrare pentru o perioadă de 2 ani se achită în avans, operatorul economic neavând dreptul de a publica în catalog în cazul în care nu plăteşte acest tarif.

            Art. 8 . La înregistrarea în SEAP orice operator economic are dreptul de a publica în catalog produse, servicii sau lucrări, în mod gratuit, în limita a 50 de poziţii de catalog pentru o perioadă de 2 ani.

.......................................................................................................................................................................

Art. 10. Plata tarifelor prevăzute la art. 1 si 5  se poate efectua:

a) în numerar la casieria sediului C.N.M.S.I. din strada Italiană nr. 22, sector 2, Bucureşti;

b) în contul nr. RO91TREZ7025032XXX011214, în lei, deschis la Trezoreria Statului sector 2 Bucureşti, beneficiar C.N.M.S.I., cod de înregistrare fiscală RO26335581.

Art. 11. Operatorul SEAP va permite accesul operatorilor economici la procedurile de atribuire organizate prin mijloace electronice şi la publicarea în catalog a produselor, serviciilor sau lucrărilor în termen de două zile, cu excepţia zilelor nelucrătoare, de la prezentarea dovezii de plată a tarifelor prevăzute la art. 1 şi 5 însoţită de formularul de solicitare de participări sau formularul de solicitare de poziţii în catalog, după caz.

Art. 12. De asemenea, prin prezenta se aprobă formularul de solicitare de participări la procedurile de atribuire organizate prin utilizarea mijloacelor electronice şi formularul de solicitare de poziţii pentru publicarea de produse, servicii sau lucrări în catalog, prevăzute în Anexă.

Art. 13. Prezenta decizie se publică în SEAP.

 

 

PREŞEDINTE,

Nr. 482/1.05.2010                                     Ionuţ Andrei DAMIAN

 

 

                                                                                                                                   PO � CNMSI � SEAP - F 2

          

CERERE ATRIBUIRE POZIŢII DE CATALOG PREPLĂTITE

 

Către: Centrul Naţional de Management pentru  Societatea Informaţională

În atenţia: Compartiment  Facturare

 

Operatorul economic ............................................................................................................... cu sediul social /domiciliul în localitatea...................................................................................... strada.............................................................. nr.................bl...............sc............et...........ap............ sector..................cod postal.......................................judetul.................................................................... ţara.......................................... cod de înregistrare fiscală (C.I.F.)...................................................... (specificaţi dacă începe cu RO), nr. de înregistrare la ORC/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/Registrul societăţilor agricole ............................................................................................, cont bancar............................................................................................................. deschis la banca.........................................................................., posesor al unui certificat digital valid, solicit prin prezenta activarea dreptului de a publica în catalogul electronic din SEAP un număr de���............... poziţii de catalog.

Plata a fost facută cu O.P. nr......................din data..............................în sumă de........................

Plata se va face la casieria C.N.M.S.I.  prin chitanţă prezentând acest formular completat.

Bifaţi casuţa corespunzătoare modalităţii de plată. Dacă se alege varianta de plată prin virament se vor completa şi datele referitoare la plata respectivă.

 

DATA

Reprezentant legal

                                                       Nume, prenume

������������������.

                                               Semnătură

������������������

                                                         Ştampilă���..                                                                                                                            

 

*SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE C.N.M.S.I.

                                                                     Compartiment  Facturare

S-a achitat cu ............................nr. ..............................

din data........................semnatura................................

Factura nr. ..................din data..........................

 

Notă: Formularul cererii este valabil doar în original sau semnat electronic, în formatul pus la dispoziţie de către Centrul Naţional de Management pentru Societătea Informaţională şi se va încadra într-o singură pagină completând câmpurile puse la dispoziţie. Dacă plata se face la sediul C.N.M.S.I. se foloseste acelaşi formular. Toate câmpurile sunt obligatorii. Vă rugăm să nu aduceţi modificări textului.

 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de C.N.M.S.I., potrivit notificării nr. 9794, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul implementării şi operării sistemelor informatice şi de comunicaţii ce furnizează servicii destinate guvernării prin mijloace electronice. Vă puteti exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile Legii nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă , semnată şi datată, trimisă pe adresa centrului.

 

 

 

 

3) LEGE   Nr. 329 din  5 noiembrie 2009

privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional   

 

CAPITOLUL II -  Măsuri de reorganizare a unor autorităţi şi instituţii publice

  ART. 3

    Reorganizarea se realizează prin una dintre următoarele modalităţi:

    a) desfiinţarea autorităţii sau instituţiei publice, ca urmare a comasării prin absorbţie, şi preluarea activităţii acesteia de către o altă autoritate sau instituţie publică existentă;

    b) desfiinţarea autorităţii sau instituţiei publice, ca urmare a comasării prin absorbţie, şi preluarea activităţii acesteia de către un compartiment nou-înfiinţat în cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

    c) desfiinţarea autorităţilor sau instituţiilor publice, ca urmare a comasării prin fuziune, şi constituirea unei noi persoane juridice;

    d) desfiinţarea unei autorităţi sau instituţii publice, ca urmare a divizării, şi preluarea activităţii acesteia de către două sau mai multe entităţi existente ori care iau astfel fiinţă;

    e) reducerea de posturi din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;

    f) schimbarea regimului de finanţare a unor autorităţi sau instituţii publice, prin virarea veniturilor încasate la bugetul de stat şi finanţarea cheltuielilor de la bugetul de stat.

 

 

ANEXA 1

LISTA

instituţiilor şi autorităţilor publice înfiinţate prin lege, ordonanţă de urgenţă a Guvernului şi ordonanţă a Guvernului, supuse reorganizării

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |       Autoritatea coordonatoare       | Instituţia supusă

|crt.|                                         reorganizarii                                                                                    ______________________________________________ Sursa de finantare______________                   _______________________________________________________________________________

|    | Actul normativ de     | Modalitatea de| Structura/entitatea |Observaţii/|

|    | înfiinţare în vigoare | reorganizare  | rezultată/sursa de  |Reducere de|

|    |                       |               | finanţare/ministerul|posturi    |

|    |                       |               | sau autoritatea     |           |

|    |                       |               | coordonatoare       |           |

 

 

 

 

 

|Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii     |Agenţia pentru Serviciile        |

|    |Informaţionale                         |Societăţii Informaţionale        |

|    |                                       |Finanţată din venituri proprii   |

|    |_______________________________________|_________________________________|

|    |Ordonanţa de urgenţă a |Desfiinţare, ca|Centrul Naţional de  |       200 |

|    |Guvernului nr. 73/2007 |urmare a       |Management pentru    |           |

|    |privind organizarea şi |divizării: o   |Societatea           |           |

|    |funcţionarea Agenţiei  |parte din      |Informaţională şi    |           |

|    |pentru Serviciile      |activitate va  |Centrul Naţional     |           |

|    |Societăţii             |fi preluată de |"România Digitală",  |           |

|    |Informaţionale,        |către Centrul  |instituţii cu        |           |

|    |aprobată cu modificări |Naţional de    |personalitate        |           |

|    |şi completări prin     |Management     |juridică a căror     |           |

|    |Legea nr. 125/2008, cu |pentru         |înfiinţare se doreşte|           |

|    |modificările ulterioare|Societatea     |în subordinea        |           |

|    |                       |Informaţională,|Ministerului         |           |

|    |                       |iar o altă     |Comunicaţiilor şi    |           |

|    |                       |parte de       |Societăţii           |           |

|    |                       |Centrul        |Informaţionale       |           |

|    |                       |Naţional       |Finanţate integral de|           |

|    |                       |"România       |la bugetul de stat,  |           |

|    |                       |Digitală"      |prin bugetul         |           |

|    |                       |(două persoane |Ministerului         |           |

|    |                       |juridice       |Comunicaţiilor şi    |           |

|    |                       |nou-înfiinţate)|Societăţii           |           |

|    |                       |Schimbarea     |Informaţionale       |           |

|    |                       |regimului de   |                     |           |

|    |                       |finanţare      |                     |           |

|____|_______________________|_______________|_____________________|____________

 

 

 

4)  HOTĂRÂREA GUVERNULUI   Nr. 1439 din 18 noiembrie 2009

privind înfiinţarea Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională şi a Centrului Naţional "România Digitală"

     ART. 1

    (1) Se înfiinţează Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională,denumit în continuare CNMSI, şi Centrul Naţional "România Digitală", denumit în continuare CNRD, ca organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, denumit în continuare MCSI, finanţate integral de la bugetul de stat, prin divizarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, denumită în continuare ASSI, care se desfiinţează.

    (2) Atribuţiile ASSI se preiau de MCSI şi se exercită prin CNMSI şi prin CNRD, potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri.

 CAPITOLUL II

    Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională

 ART. 5

    În realizarea obiectului său de activitate, CNMSI are următoarele atribuţii principale:

    a) gestionează şi operează sistemul e-guvernare disponibil la adresa www.e-guvernare.ro, Sistemul electronic de achiziţii publice şi Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport internaţional rutier de marfă şi pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din programele de transport prin serviciile regulate judeţene, interjudeţene limitrofe şi interjudeţene;

    b) operează soluţiile prin care se asigură continuitatea serviciilor oferite prin sistemele gestionate;

    c) gestionează capacităţi de procesare alocate în acest sens de MCSI;

    d) reglementează activităţile specifice domeniului său de activitate;

    e) implementează şi operează la nivel naţional sisteme informatice şi de comunicaţii pe domeniul specific de activitate, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice;

  

 ART. 8

    Finanţarea activităţilor CNMSI se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MCSI.

    ART. 9

    (1) MCSI va desfăşura toate achiziţiile publice pentru achiziţia de bunuri, servicii sau lucrări necesare desfăşurării activităţii CNMSI, inclusiv pentru extinderea şi îmbunătăţirea performanţelor sistemelor informatice destinate furnizării serviciilor de guvernare prin mijloace electronice în limita sumelor aprobate prin lege pentru fiecare an cu această destinaţie în bugetul MCSI.

    (2) Îndeplinirea obligaţiilor din contractele cu finanţare din fonduri comunitare rămâne atributul exclusiv al CNMSI.

ART. 13

(1) CNMSI poate realiza venituri din:

    a) tarife aferente sistemelor informatice pe care le administrează şi operează, încasate potrivit legii;

    b) tarife pentru activităţile desfăşurate în domeniul său de activitate;

    c) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii;

    d) donaţii, legate şi sponsorizări în condiţiile legii.

    (2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) constituie venituri la bugetul de stat.