ORDONANŢĂ   Nr. 20 din 21 august 1992

privind activitatea de metrologie

 

    Text în vigoare începând cu data de 21 iunie 2007

    CAP. 1

 

    ART. 1

    Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul şi mijloacele prin care se asigură exactitatea şi uniformitatea măsurărilor.

    ART. 35

    Pentru serviciile prestate, în aplicarea prezentei ordonanţe, Biroul Român de Metrologie Legală are dreptul de a stabili şi de a încasa tarife sau contravaloarea devizelor stabilite pe bază de tarife.

    Tarifele se propun de către Biroul Român de Metrologie Legală şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 36

    Personalul Biroului Român de Metrologie Legală desemnat să efectueze activităţile de inspecţie, control inopinat şi supraveghere a pieţei are drept de acces în toate locurile unde există şi se utilizează mijloace de măsurare, precum şi în locurile unde se fabrică, se repară, se modifică, se încearcă, se verifică, se vând sau se închiriază mijloace de măsurare.

    Organele de poliţie acordă, la cerere, sprijinul necesar persoanelor desemnate să efectueze controlul metrologic legal în exerciţiul funcţiunii sau să le însoţească, după caz.

 

        HOTĂRÂRE   Nr. 712 din 14 iunie 2009

pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

    ART. I

    Se aprobă Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. IV

    (1) Se aprobă lista de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor, LT-2009, prevăzută în anexa nr. 3.

    (2) Taxele şi tarifele încasate pentru alte categorii de lucrări decât cele efectuate în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor, LT-2009, sunt stabilite prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 452/2006 pentru actualizarea valorilor din anexa nr. 2 la Norma tehnică de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V.-01-2000, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000, şi prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 148/2002 privind aprobarea Listei de tarife pentru verificările metrologice ale produselor preambalate, efectuate de personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală.

   

    ANEXA 3

 

                            LISTA DE TARIFE

pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor, LT-2009

 

    1. Lista de tarife LT-2009 stabileşte, în conformitate cu prevederile art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare, tarife pentru lucrările efectuate de personalul Biroului Român de Metrologie Legală (BRML), în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor.

    2. Tarifele sunt cuprinse în tabelele nr. 1 - 3, care fac parte integrantă din prezenta anexă, şi se referă la următoarele activităţi specifice:

    a) lucrări efectuate de BRML în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare prin aprobări de model, verificări metrologice, verificări iniţiale CEE şi avize metrologice (tabelul nr. 1);

    b) activităţi desfăşurate de BRML pentru autorizarea/avizarea persoanelor fizice şi juridice pentru exercitarea activităţilor de verificare metrologică, reparare, montare şi modificare a mijloacelor de măsurare (tabelul nr. 2);

    c) activităţi conexe celor din tabelele nr. 1 şi 2 (tabelul nr. 3).

    3. Lucrările privind activităţile menţionate în tabelele nr. 1 - 3 se efectuează numai pe bază de solicitare scrisă şi cu planificare.

    4. Tarifele stabilite prin prezenta listă sunt scutite de TVA, conform art. 127 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Fac excepţie tarifele care se referă la verificări metrologice şi asistenţă tehnică.

    5. La tarifele pentru aprobări de model sau completări, precizate în coloanele 3 şi 4 din tabelul nr. 1, se adaugă o parte variabilă încasată pe bază de deviz, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate de laboratoarele de încercări sau a lucrărilor de evaluare pentru recunoaşterea încercărilor.

    6. Tarifele de verificare precizate în coloana 5 din tabelul nr. 1 se referă la verificarea individuală a mijloacelor de măsurare. În cazul în care verificarea metrologică sau verificarea iniţială CEE a mai multor mijloace de măsurare se execută simultan, pe instalaţii/standuri de verificare, tariful de verificare se poate diminua faţă de tariful prevăzut în tabelul nr. 1, până la un procent stabilit de către părţi în cadrul unui contract încheiat în acest sens.

    7. Tarifele de verificare precizate în coloana 5 din tabelul nr. 1 nu includ cheltuielile ocazionate de transportul etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi personalului verificator, în cazul în care verificările metrologice sau verificările iniţiale CEE se efectuează la sediul solicitantului. Contravaloarea acestora se adaugă la tarifele respective. Pentru autolaboratoare şi mijloace de transport speciale, contravaloarea cheltuielilor de transport se determină astfel:

    - pentru autolaboratoare: 30% din preţul în vigoare la data efectuării transportului al unui litru de carburant, pentru fiecare kilometru parcurs;

    - pentru mijloace de transport speciale (automacara destinată verificării podurilor - basculă, şalupă fluvială): preţul în vigoare la data efectuării transportului al unui litru de carburant, pentru fiecare kilometru parcurs.

    8. Tarifele stabilite prin prezenta listă nu includ contravaloarea materialelor de referinţă (MRC) şi a materialelor consumabile (de exemplu: apa pentru instalaţiile de debit, amestecurile de gaze pentru analizoarele de gaze, energia consumată în instalaţiile de verificare de mare putere, consumul tehnologic de carburant etc.). Costurile acestora se adaugă la tarifele stabilite pentru operaţiunile de verificare respective.

    9. În cazul în care beneficiarul solicită executarea verificării metrologice sau a verificării iniţiale CEE în regim de urgenţă (o perioadă mai mică de 5 zile, care necesită modificarea celorlalte programări sau efectuarea de ore suplimentare), laboratorul de metrologie va percepe un tarif majorat cu 50% faţă de tariful de verificare stabilit prin prezenta listă.

    10. Laboratoarele de metrologie din structura sau din subordinea BRML sunt obligate să efectueze operaţiunile de verificare metrologică sau verificare iniţială CEE, în termen de maximum 30 de zile de la data punerii la dispoziţie a mijloacelor de măsurare, dacă beneficiarii respectă termenele stabilite prin programarea la verificare metrologică.

    11. Beneficiarii trebuie să ridice de la sediul laboratorului de metrologie mijloacele de măsurare verificate, în termen de 15 zile de la data stabilită pentru ridicarea acestora. După expirarea acestei perioade, beneficiarii vor plăti, pentru fiecare zi de depăşire, o penalizare de 0,1% din valoarea tarifului de verificare a mijlocului de măsurare neridicat.

    12. Tarifele pentru reevaluarea activităţilor desfăşurate de deţinătorii de autorizaţii/avize se obţin prin însumarea a 50% din tariful perceput la autorizare/avizare şi 50% din tariful perceput pentru fiecare extindere acordată.

    13. Tarifele pentru autorizare/avizare şi pentru extinderea autorizării/avizării cuprinse în tabelul nr. 2 nu includ cheltuielile de transport şi cazare ale echipei de evaluare, contravaloarea acestora adăugându-se la tarifele stabilite pentru activităţile de autorizare/avizare respective.

    14. În cazul în care operatorii economici solicită laboratoarelor de metrologie din structura sau din subordinea BRML verificarea unor mijloace de măsurare în scopul scoaterii lor din funcţiune (pentru aplicarea prevederilor art. 21 şi 23 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările ulterioare), tariful perceput pentru operaţiunea executată va reprezenta 50% din valoarea tarifului de verificare a mijloacelor de măsurare respective.

    15. Tarifele stabilite prin prezenta listă sunt exprimate în euro, cu excepţia celor calculate pe bază de deviz, care sunt exprimate în lei. Încasarea contravalorii tarifelor se face în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro/leu comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna precedentă celei în care se face facturarea.

 

    Tabelul nr. 1*)

 

    *) Tabelul nr. 1 este reprodus în facsimil.

 

    Tarife în euro pentru lucrări efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală (BRML) în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare*1)

 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A - verificare metrologică

    B - aviz metrologic

    C - AM/AM-CEE/AMI

    D - Completare AM/AM-CEE/AMI

 ______________________________________________________________________________

|                 MIJLOC DE MĂSURARE                   | Tarife în euro pentru:|

|                                                      |_______________________|

|                                                      |aprobare|   A  |   B   |

|                                                      |de      |      |       |

|                                                      |model*2)|      |       |

|______________________________________________________|________|      |       |

|    COD     |              DENUMIRE           |Poziţia| C |  D |      |       |

|            |                                 |din LO |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|     0      |                 1               |    2  | 3 |  4 |   5  |    6  |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1           | SPAŢIU ŞI TIMP                  |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.01        | UNGHI PLAN (rad)                |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.01.13     | Teodolit                        | L1-1  |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.01.13.1   | - cu valoarea diviziunii mai    |       |   |    |      |       |

|            | mică sau egală cu 1"            |       |   |    | 96,83|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.01.13.2   | - cu valoarea diviziunii mai    |       |   |    |      |       |

|            | mare de 1"                      |       |   |    | 67,31|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.01.14     | Aparat geodezic cu funcţii      |       |   |    |      |       |

|            | multiple                        | L1-2  |   |    |145,90|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.01.15     | Aparat de nivelment geometric   | L1-4  |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.01.15.01  | - cu laser                      |       |   |    | 62,71|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.01.15.02  | - cu lunetă                     |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.01.15.02.1|   - cu cerc gradat              |       |   |    | 74,89|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.01.15.02.2|   - fără cerc gradat            |       |   |    | 58,27|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.01.24     | Aparat pentru reglarea şi       |       |   |    |      |       |

|            | verificarea geometriei          |       |   |    |      |       |

|            | sistemului de direcţie          |       |   |    |      |       |

|            | auto/unghi                      | L6-1  |533| 507| 18,99|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03        | LUNGIME (m)                     |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.06     | Riglă gradată                   |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.06.1   | - pentru măsurarea lungimii     |       |   |    |      |       |

|            | ţesăturilor                     | L7-1  |   | 507|  2,02|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.06.2   | - pentru măsurarea nivelului în |       |   |    |      |       |

|            | rezervoare                      | L7-2  |   | 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - la lungimea totală          |       |   |    | 13,08|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare reper        |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar                     |       |   |    |  1,65|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.11     | Ruletă şi panglică de măsurare  | L7-3  |   | 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.11.1   | - cu lungimea până la 2 m       |       |   |    |      |       |

|            | inclusiv                        |       |   |    |  1,65|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.11.2   | - cu lungimea peste 2 m până la |       |   |    |      |       |

|            | 5 m, fără lest                  |       |   |    |  3,33|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare 5 m          |       |   |    |      |       |

|            | suplimentari peste 5 m          |       |   |    |  0,93|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.11.3   | - cu lungimea peste 2 m până la |       |   |    |      |       |

|            | 5 m, cu lest                    |       |   |    |  4,26|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare 5 m          |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar peste 5 m           |       |   |    |  0,93|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.14     | Aparat pentru măsurat elementele|       |   |    |      |       |

|            | căii ferate sau de metrou       | L10-1 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.14.1   | - şablon                        |       |   |    | 19,55|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.14.2   | - aparat pentru măsurat         |       |   |    |      |       |

|            | ecartamentul şi supraînălţarea  |       |   |    | 29,15|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.24     | Extensometru (electric,         |       |   |    |      |       |

|            | electronic)                     | L12-1 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.24.1   | - cu un traductor şi un interval|       |   |    |      |       |

|            | de măsurare, cl. A, B1          |       |   |    | 56,81|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare traductor şi |       |   |    |      |       |

|            | interval de măsurare suplimentar|       |   |    | 22,68|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.24.2   | - cu un traductor şi un interval|       |   |    |      |       |

|            | de măsurare, cl. B2, C          |       |   |    | 38,72|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare traductor şi |       |   |    |      |       |

|            | interval de măsurare suplimentar|       |   |    | 18,09|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.24.3   | - cu un traductor şi un interval|       |   |    |      |       |

|            | de măsurare, cl. D, E           |       |   |    | 30,42|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare traductor şi |       |   |    |      |       |

|            | interval de măsurare suplimentar|       |   |    | 16,59|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.36     | Telemetru (cu intervalul de     |       |   |    |      |       |

|            | măsurare mai mic sau egal cu    |       |   |    |      |       |

|            | 10 m)                           | L1-3  |   |    | 77,28|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare interval       |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar                     |       |   |    |  7,74|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.38     | Aparat pentru măsurarea lungimii|       |   |    |      |       |

|            | firelor, ţesăturilor, cablurilor|       |   |    |      |       |

|            | şi altora asemenea              | L14-1 |   | 507| 31,73|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.42     | Aparat pentru măsurarea         |       |   |    |      |       |

|            | nivelului lichidelor            |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.42.1   | - aparat pentru măsurarea       |       |   |    |      |       |

|            | nivelului lichidelor în         |       |   |    |      |       |

|            | rezervoare de stocare fixe, cu  |       |   |    |      |       |

|            | interval de măsurare mai mic sau|       |   |    |      |       |

|            | egal cu 1 m                     | L15-1 |533| 507| 41,86|  33,37|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare metru        |       |   |    |      |       |

|            |   suplimentar                   |       |   |    | 13,08|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.42.2   | - aparat pentru măsurarea       |       |   |    |      |       |

|            | nivelului lichidelor în canale  |       |   |    |      |       |

|            | deschise, cu interval de        |       |   |    |      |       |

|            | măsurare mai mic sau egal cu 1 m| L15-2 |533| 507| 41,86|  33,37|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare metru        |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar                     |       |   |    | 13,08|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.43     | Traductor de nivel, cu interval |       |   |    |      |       |

|            | de măsurare mai mic sau egal cu |       |   |    |      |       |

|            | 1 m                             | L37-9 |533| 507| 41,86|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare metru        |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar                     |       |   |    | 13,08|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.45     | Aparat pentru măsurat           |       |   |    |      |       |

|            | multidimensional                | L14-3 |   | 507| Deviz|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.05        | ARIE (mp)                       |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.05.02     | Planimetru                      | L16-1 |   |    | 23,62|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare scară          |       |   |    |      |       |

|            | suplimentară                    |       |   |    |  3,14|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru determinarea constantei|       |   |    |  8,11|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.05.03     | Aparat pentru măsurarea ariei în|       |   |    |      |       |

|            | pielărie                        | L14-2 |   | 507| 54,97|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06        | VOLUM (mc, l, L)                |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.15     | Butirometru                     | L19-1 |533| 507|  2,58|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.17     | Măsuri de volum pentru lichide  |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.17.1   | Măsură de volum din sticlă      |       |   |    |      |       |

|            | utilizată în vânzări directe de |       |   |    |      |       |

|            | lichide                         | L21-1 |   | 507|  1,12|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.17.2   | Măsură de volum din metal       |       |   |    |      |       |

|            | utilizată în vânzări directe de |       |   |    |      |       |

|            | lichide, cu volumul nominal de: | L21-2 |   | 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - până la 1 dm^3, inclusiv      |       |   |    |  0,75|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - peste 1 dm^3 până la 10 dm^3, |       |   |    |      |       |

|            | inclusiv                        |       |   |    |  1,31|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - peste 10 dm^3 până la 50 dm^3,|       |   |    |      |       |

|            | inclusiv                        |       |   |    |  2,02|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - peste 50 dm^3 până la         |       |   |    |      |       |

|            | 500 dm^3, inclusiv              |       |   |    |  2,77|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - peste 500 dm^3                |       |   |    |  3,33|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.18     | Măsură de volum pentru cereale  | L22-1 |301| 507|  3,88|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.19     | Măsură de volum pentru lapte    | L23-1 |301| 507|  1,83|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.21     | Butoi (altul decât cel pentru   |       |   |    |      |       |

|            | bere) şi budană                 | L24-1 |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.21.1   | - cu volumul nominal până la    |       |   |    |      |       |

|            | 5 mc, inclusiv                  |       |   |    |  9,42|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.21.2   | - cu volumul nominal peste 5 mc,|       |   |    |      |       |

|            | pentru fiecare multiplu sau     |       |   |    |      |       |

|            | fracţiune de 5 mc suplimentari  |       |   |    |  4,41|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.22     | Cisternă auto                   | L25-1 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.22.1   | - pentru fiecare compartiment,  |       |   |    |      |       |

|            | cu volumul nominal până la 10 mc|       |   |    | 20,48|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.22.2   | - pentru fiecare compartiment,  |       |   |    |      |       |

|            | cu volumul nominal peste 10 mc, |       |   |    |      |       |

|            | pentru fiecare multiplu sau     |       |   |    |      |       |

|            | fracţiune de 10 mc suplimentari |       |   |    |  6,84|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.23     | Cisternă de cale ferată         | L25-2 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.23.1   | - cu volumul nominal până la    |       |   |    |      |       |

|            | 40 mc, inclusiv                 |       |   |    | 27,84|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.23.2   | - cu volumul nominal peste      |       |   |    |      |       |

|            | 40 mc, pentru fiecare multiplu  |       |   |    |      |       |

|            | sau fracţiune de 10 mc          |       |   |    |      |       |

|            | suplimentari                    |       |   |    |  8,86|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.24     | Rezervor de stocare pentru      |       |   |    |      |       |

|            | lichide                         | L28-1 |   |    |      |  33,37|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.24.1   | - cu volumul nominal până la    |       |   |    |      |       |

|            | 15 mc, inclusiv                 |       |   |    | 47,95|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.24.2   | - cu volumul nominal între      |       |   |    |      |       |

|            | 15 mc ... 40 mc pentru fiecare  |       |   |    |      |       |

|            | multiplu sau fracţiune de 5 mc  |       |   |    |      |       |

|            | suplimentari                    |       |   |    |  7,02|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.24.3   | - cu volum nominal peste 40 mc  |       |   |    | Deviz|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.25     | Dozator pentru lichide:         | L29-1 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.25.1   | - cu volum dozat până la 1 dm^3,|       |   |    |      |       |

|            | inclusiv                        |       |   |    |  2,95|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.25.2   | - cu volum dozat peste 1 dm^3   |       |   |    |  4,41|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.26     | Contor pentru lichide, altele   |       |   |    |      |       |

|            | decât apa, până la DN 400 mm    | L30-2 |   | 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.26.01  | - cu diametrul nominal până la  |       |   |    |      |       |

|            | 50 mm, inclusiv                 |       |   |    | 17,71|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.26.02  | - cu diametrul nominal cuprins  |       |   |    |      |       |

|            | între 50 mm şi 400 mm           |       |   |    | 23,62|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.27     | Calculator de debit             |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.27.1   | Calculator (de debit) pentru    |       |   |    |      |       |

|            | sisteme de măsurare a           |       |   |    |      |       |

|            | cantităţilor de lichide, altele |       |   |    |      |       |

|            | decât apa (pentru un flux de    |       |   |    |      |       |

|            | măsurare)                       | L30-3 |   | 507| 94,06|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare flux de        |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    | 40,40|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.27.2   | Calculator (de debit) pentru    |       |   |    |      |       |

|            | sisteme de măsurare a           |       |   |    |      |       |

|            | cantităţilor de fluide (de volum|       |   |    |      |       |

|            | şi de masă), altul decât cel de |       |   |    |      |       |

|            | la 1.06.27.1 (pentru un flux de |       |   |    |      |       |

|            | măsurare)                       | L37-4 |533| 507| 94,06|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare flux de        |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    | 40,40|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.03.28     | Contor de apă                   |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.28.1   | Contor de apă rece până la DN   |       |   |    |      |       |

|            | 800 mm                          | L32-1 |   | 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.28.1.1 | - cu diametrul nominal între    |       |   |    |      |       |

|            | 15 mm ... 25 mm inclusiv        |       |   |    |  4,97|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.28.1.2 | - cu diametrul nominal între    |       |   |    |      |       |

|            | 25 mm ... 40 mm inclusiv        |       |   |    |  8,48|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.28.1.3 | - cu diametrul nominal între    |       |   |    |      |       |

|            | 50 mm ... 80 mm inclusiv        |       |   |    | 14,39|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.28.1.4 | - cu diametrul nominal între    |       |   |    |      |       |

|            | 100 mm ... 125 mm inclusiv      |       |   |    | 21,38|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.28.1.5 | - cu diametrul nominal între    |       |   |    |      |       |

|            | 150 mm ... 200 mm inclusiv      |       |   |    | 21,38|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.28.1.6 | - cu diametrul nominal între    |       |   |    |      |       |

|            | 250 mm ... 800 mm inclusiv      |       |   |    | Deviz|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.28.2*4)| Contor de apă caldă până la DN  |       |   |    |      |       |

|            | 200 mm (verificare cu apă caldă)| L32-2 |   | 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.28.2.1 | - cu diametrul nominal între    |       |   |    |      |       |

|            | 15 mm ... 25 mm inclusiv        |       |   |    |  8,11|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.28.2.2 | - cu diametrul nominal între    |       |   |    |      |       |

|            | 25 mm ... 40 mm inclusiv        |       |   |    | 13,64|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.28.2.3 | - cu diametrul nominal între    |       |   |    |      |       |

|            | 50 mm ... 80 mm inclusiv        |       |   |    | 20,29|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.28.2.4 | - cu diametrul nominal între    |       |   |    |      |       |

|            | 100 mm ... 125 mm inclusiv      |       |   |    | 28,03|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.28.2.5 | - cu diametrul nominal între    |       |   |    |      |       |

|            | 150 mm ... 200 mm inclusiv      |       |   |    | 43,16|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.29     | Contor de gaz                   |       |   |    |      |       |

|            | (Q_max </= 2500 mc/h)           |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.29.1   | - cu pereţi deformabili         | L33-1 |   | 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - cu Q_max cuprins între      |       |   |    |      |       |

|            | 1 mc/h (G 0,6) şi 6 mc/h (G 4)  |       |   |    |      |       |

|            | inclusiv                        |       |   |    | 10,13|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - cu Q_max cuprins între      |       |   |    |      |       |

|            | 10 mc/h (G 6) şi 65 mc/h (G 40) |       |   |    |      |       |

|            | inclusiv                        |       |   |    | 19,73|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - cu Q_max cuprins între      |       |   |    |      |       |

|            | 65 mc/h şi 2500 mc/h (G 40)     |       |   |    | Deviz|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.29.2   | - cu pistoane rotative          | L33-2 |   | 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - cu Q_max cuprins între      |       |   |    |      |       |

|            | 1 mc/h (G 0,6) şi 6 mc/h (G 4)  |       |   |    |      |       |

|            | inclusiv                        |       |   |    | 10,13|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - cu Q_max cuprins între      |       |   |    |      |       |

|            | 10 mc/h (G 6) şi 65 mc/h (G 40) |       |   |    |      |       |

|            | inclusiv                        |       |   |    | 19,73|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - cu Q_max cuprins între      |       |   |    |      |       |

|            | 65 mc/h şi 2500 mc/h (G 40)     |       |   |    | Deviz|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.29.3   | - cu turbină                    | L33-3 |   | 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - cu Q_max cuprins între      |       |   |    |      |       |

|            | 1 mc/h (G 0,6) şi 6 mc/h (G 4)  |       |   |    |      |       |

|            | inclusiv                        |       |   |    | 10,13|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - cu Q_max cuprins între      |       |   |    |      |       |

|            | 10 mc/h (G 6) şi 65 mc/h (G 40) |       |   |    |      |       |

|            | inclusiv                        |       |   |    | 19,73|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - cu Q_max cuprins între      |       |   |    |      |       |

|            | 65 mc/h şi 2500 mc/h (G 40)     |       |   |    | Deviz|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.29.4   | - cu ultrasunete                | L33-4 |   | 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - cu Q_max cuprins între      |       |   |    |      |       |

|            | 1 mc/h (G 0,6) şi 6 mc/h (G 4)  |       |   |    |      |       |

|            | inclusiv                        |       |   |    | 10,13|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - cu Q_max cuprins între      |       |   |    |      |       |

|            | 10 mc/h (G 6) şi 65 mc/h (G 40) |       |   |    |      |       |

|            | inclusiv                        |       |   |    | 19,73|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - cu Q_max cuprins între      |       |   |    |      |       |

|            | 65 mc/h şi 2500 mc/h (G 40)     |       |   |    | Deviz|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.30     | Convertor de volum de gaz       | L33-5 |   | 507| Deviz|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.32     | Distribuitor de carburanţi auto | L30-4 |   | 507|      |  40,02|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|per    |

|1.06.32.1   | - pentru lichide                |       |   |    | 20,29|distri-|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|buitor |

|            |   - pentru fiecare cap de       |       |   |    |      |       |

|            | alimentare suplimentar          |       |   |    | 18,99|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|       |

|1.06.32.2   | - pentru gaz petrolier lichefiat|       |   |    |      |       |

|            | (GPL)                           |       |   |    | 69,61|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.33     | Calculator electronic pentru    |       |   |    |      |       |

|            | distribuitoare de carburanţi    |       |   |    |      |       |

|            | auto                            | L30-8 |   | 507| 72,31|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare funcţie      |       |   |    |      |       |

|            | suplimentară                    |       |   |    | 27,28|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.34     | Sistem de măsurare a            |       |   |    |      |       |

|            | cantităţilor de fluide (de volum|       |   |    |      |       |

|            | şi de masă)                     |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.34.1   | Sistem de măsurare a            |       |   |    |      |       |

|            | cantităţilor de lichide (de     |       |   |    |      |       |

|            | volum şi de masă), altul decât  |       |   |    |      |       |

|            | cel de la poziţia 1.06.39       | L37-1 |760| 507|125,79|  53,48|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.34.2   | Sistem de măsurare a            |       |   |    |      |       |

|            | cantităţilor de gaz (de volum şi|       |   |    |      |       |

|            | de masă)                        | L37-2 |760| 507|125,79|  53,48|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.36     | Sistem de măsurare a            |       |   |    |      |       |

|            | cantităţilor de apă în sisteme  |       |   |    |      |       |

|            | de curgere cu nivel liber, cu   |       |   |    |      |       |

|            | canale deversoare sau praguri de|       |   |    |      |       |

|            | măsurare                        | L37-3 |760| 507| Deviz|  66,75|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.37     | Butelie utilizată ca recipient  |       |   |    |      |       |

|            | măsură                          | L18-1 |   |    | Deviz|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.38     | Rezervor al navelor fluviale şi |       |   |    |      |       |

|            | de coastă                       | L27-1 |   |    | Deviz|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.06.39     | Sistem de măsurare a            |       |   |    |      |       |

|            | cantităţilor de lichide, altele |       |   |    |      |       |

|            | decât apa                       | L30-1 |   | 507|125,79|  53,48|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.07        | INTERVAL DE TIMP, DURATĂ (s)    |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.07.05     | Ceasornic programator pentru    |       |   |    |      |       |

|            | contoare de energie electrică   | L40-1 |301| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.07.05.1   | - mecanic                       |       |   |    |  5,16|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.07.05.2   | - electronic cu cuarţ           |       |   |    |  9,23|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.07.08     | Ceasornic generator de impulsuri|       |   |    |      |       |

|            | de tact                         | L41-1 |301| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.07.08.1   | - ceasornic - generator de      |       |   |    |      |       |

|            | impulsuri de tact pentru        |       |   |    |      |       |

|            | centralele telefonice           |       |   |    | Deviz|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.07.08.2   | - generator de impulsuri de tact|       |   |    |      |       |

|            | pentru centralele telex         |       |   |    | Deviz|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.07.09     | Sistem/echipament de măsurare şi|       |   |    |      |       |

|            | taxare a duratei convorbirilor  |       |   |    |      |       |

|            | telefonice şi a comunicaţiilor  |       |   |    |      |       |

|            | telex din centralele analogice  | L42-1 |760| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.07.09.1   | - ansamblu totalizator - o ramă |       |   |    | 11,62|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.07.09.2   | - sistem electronic             |       |   |    |135,18|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.07.09.3   | - echipament telex              |       |   |    | 11,62|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.07.10     | Sistem/echipament de măsurare şi|       |   |    |      |       |

|            | taxare a duratei convorbirilor  |       |   |    |      |       |

|            | telefonice şi a comunicaţiilor  |       |   |    |      |       |

|            | telex din centralele digitale   | L42-2 |760| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.07.10.1   | - sistem de sincronizare şi     |       |   |    |      |       |

|            | asigurare a orei exacte         |       |   |    | Deviz|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.07.10.2   | - sistem de taxare              |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - convorbiri telefonice la    |       |   |    |      |       |

|            | centrala digitală               |       |   |    |138,32|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - convorbiri telefonice la    |       |   |    |      |       |

|            | unităţile distante              |       |   |    | 23,24|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.07.10.3   | - echipament telex              |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - comunicaţii telex la        |       |   |    |      |       |

|            | centrala telex                  |       |   |    | 92,23|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - comunicaţii telex la        |       |   |    |      |       |

|            | unităţile distante              |       |   |    | 23,24|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.07.11     | Sistem/echipament de măsurare şi|       |   |    |      |       |

|            | taxare a duratei convorbirilor  |       |   |    |      |       |

|            | telefonice prin reţea Internet  |       |   |    |      |       |

|            | Protocol (IP)                   | L42-3 |760| 507| Deviz|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.10        | VITEZA (m/s)                    |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.10.04     | Aparat pentru măsurarea vitezei |       |   |    |      |       |

|            | de circulaţie a autovehiculelor |       |   |    |      |       |

|            | (cinemometru)                   | L44-1 |533| 507| 43,91|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.10.05     | Instalaţie de măsurare a vitezei|       |   |    |      |       |

|            | la locomotive şi rame de metrou | L45-1 |533| 507| 60,50|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.10.11     | Anemometru                      | L43-1 |533| 507| 16,22|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.12        | ALTE MĂRIMI DE SPAŢIU ŞI TIMP   |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.12.02     | Cronotahograf                   | L47-1 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - neinstalat pe autovehicul     |       |   |    | 36,70|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - instalat pe autovehicul       |       |   |    | 26,38|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|1.12.03     | Taximetru                       | L48-1 |   | 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - neinstalat pe autovehicul     |       |   |    |  6,84|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - instalat pe autovehicul       |       |   |    |  6,84|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3           | MECANICE                        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01        | MASA (kg)                       |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.02     | Greutate (clasă E2, F1, F2, M1, |       |   |    |      |       |

|            | M2, M3 cu valoarea nominală     |       |   |    |      |       |

|            | 1 mg ... 50 kg)                 | L49-1 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.02.2   | clasa E2 (greutăţi de lucru     |       |   |    |      |       |

|            | cl. 1)                          |       |   |    |  6,28|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru operaţia de ajustare |       |   |    |  3,33|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.02.3   | - clasa F1 (greutăţi de lucru   |       |   |    |      |       |

|            | cl. 2)                          |       |   |    |  3,33|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru operaţia de ajustare |       |   |    |  1,12|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.02.4   | - clasa F2 (greutăţi de lucru   |       |   |    |      |       |

|            | cl. 3)                          |       |   |    |  1,31|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru operaţia de ajustare |       |   |    |  0,75|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.02.5   | clasa M1 (greutăţi de lucru     |       |   |    |      |       |

|            | cl. 4)                          |       |   |    |  1,12|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru operaţia de ajustare |       |   |    |  0,75|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.02.6   | clasa M2 (greutăţi de lucru     |       |   |    |      |       |

|            | cl. 5)                          |       |   |    |  1,12|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru operaţia de ajustare |       |   |    |  0,56|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.02.7   | - clasa M3                      |       |   |    |  1,12|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru operaţia de ajustare |       |   |    |  0,56|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.06     | Celulă de cântărire             | L50-1 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.06.1   | - cu limita maximă până la      |       |   |    |      |       |

|            | 1000 kg, inclusiv               |       |   |    | 29,86|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.06.2   | - cu limita maximă peste 1000 kg|       |   |    | 59,76|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.07     | Aparate pentru măsurarea masei  |       |   |    |      |       |

|            | hectolitrice a cerealelor       |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.07.3   | - balanţă de cereale de 1 l     | L51-2 |533| 507| 20,11|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.07.4   | - balanţă de cereale de 20 l    | L51-1 |533| 507| Deviz|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.09     | Aparat de cântărit cu           |       |   |    |      |       |

|            | funcţionare neautomată          | L52-1 |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.09.1   | - de precizie specială - clasa I|       |   |    | 36,33|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.09.2   | - de precizie superioară -      |       |   |    |      |       |

|            | clasa II                        |       |   |    | 27,84|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.09.3   | - de precizie medie - clasa III,|       |   |    |      |       |

|            | inferioară - clasa III          |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.09.3.1 |   - cu limita maximă până la    |       |   |    |      |       |

|            | 30 kg, inclusiv                 |       |   |    | 12,74|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.09.3.2 |   - cu limita maximă între      |       |   |    |      |       |

|            | 30 kg ... 1000 kg, inclusiv     |       |   |    | 33,00|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.09.3.3 |   - cu limita maximă între      |       |   |    |      |       |

|            | 1000 kg ... 10 000 kg, inclusiv |       |   |    | 49,63|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.09.3.4 |   - cu limita maximă între      |       |   |    |      |       |

|            | 10 000 kg ... 20 000 kg,        |       |   |    |      |       |

|            | inclusiv                        |       |   |    |118,77|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.09.3.5 |   - cu limita maximă între      |       |   |    |      |       |

|            | 20 000 kg ... 50 000 kg,        |       |   |    |      |       |

|            | inclusiv                        |       |   |    |158,42|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.09.3.6 |   - cu limita maximă peste      |       |   |    |      |       |

|            | 50 000 kg                       |       |   |    |198,07|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.10     | Aparate de cântărit cu          |       |   |    |      |       |

|            | funcţionare automată            |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.10.1   | - aparat totalizator discontinuu| L53-3 |   | 507| 39,65|  53,48|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.10.2   | - aparat totalizator continuu   | L53-2 |   | 507|309,11|  53,48|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.10.3   | - aparat pentru                 |       |   |    |      |       |

|            | sortare-etichetare              | L53-1 |   | 507| 83,00|  53,48|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.10.4   | - dozator gravimetric           | L53-4 |   | 507|116,00|  80,05|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare dispozitiv de|       |   |    |      |       |

|            | cântărire suplimentar           |       |   |    | 85,02|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.10.5   | - basculă - pod feroviară       | L53-5 |   | 507|269,08|  66,75|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.12.2   | Instalaţie de cântărire în mers |       |   |    |      |       |

|            | pentru vehicule rutiere         |       |   |    |      |       |

|            | (basculă-pod auto)              | L55-1 |533| 507|224,08|  66,75|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.13     | Indicator numeric de masă       | L56-1 |533| 507| 83,56|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.01.15     | Instalaţie pentru determinarea  |       |   |    |      |       |

|            | sarcinii pe osie la vehiculele  |       |   |    |      |       |

|            | rutiere                         | L57-1 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - portabilă                     |       |   |    | 57,18|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare amplasament    |       |   |    |127,44|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09        | FORŢĂ, GREUTATE (N)             |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.04     | Maşină/aparat pentru încercarea |       |   |    |      |       |

|            | statică a metalelor la          |       |   |    |      |       |

|            | tracţiune, compresiune,         |       |   |    |      |       |

|            | forfecare sau încovoiere        | L58-1 |   |    |      |  20,11|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.04.1   | - cu limita maximă până la 5 kN,|       |   |    |      |       |

|            | inclusiv, pentru un sens de     |       |   |    |      |       |

|            | solicitare şi un interval de    |       |   |    |      |       |

|            | măsurare                        |       |   |    | 49,63|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare sau sens suplimentar de|       |   |    |      |       |

|            | solicitare                      |       |   |    | 27,66|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.04.2   | - cu limita maximă între 5 kN   |       |   |    |      |       |

|            | ... 100 kN, inclusiv, pentru un |       |   |    |      |       |

|            | sens de solicitare şi un        |       |   |    |      |       |

|            | interval de măsurare            |       |   |    | 65,85|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare sau sens suplimentar de|       |   |    |      |       |

|            | solicitare                      |       |   |    | 37,07|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.04.3   | - cu limita maximă între 0,1 MN |       |   |    |      |       |

|            | ... 1 MN, inclusiv, pentru un   |       |   |    |      |       |

|            | sens de solicitare şi un        |       |   |    |      |       |

|            | interval de măsurare            |       |   |    | 81,32|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare sau sens suplimentar de|       |   |    |      |       |

|            | solicitare                      |       |   |    | 49,97|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.04.4   | - cu limita maximă între 1 MN   |       |   |    |      |       |

|            | ... 5 MN, inclusiv, pentru un   |       |   |    |      |       |

|            | sens de solicitare şi un        |       |   |    |      |       |

|            | interval de măsurare            |       |   |    | 97,02|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare sau sens suplimentar de|       |   |    |      |       |

|            | solicitare                      |       |   |    | 71,57|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.05     | Maşină/aparat pentru încercarea |       |   |    |      |       |

|            | statică a betoanelor şi         |       |   |    |      |       |

|            | cimenturilor la compresiune şi  |       |   |    |      |       |

|            | încovoiere                      | L58-2 |   |    |      |  20,11|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.05.1   | - cu limita maximă până la 5 kN |       |   |    |      |       |

|            | inclusiv, pentru un interval de |       |   |    |      |       |

|            | măsurare                        |       |   |    | 49,07|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    | 26,20|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.05.2   | - cu limita maximă între        |       |   |    |      |       |

|            | 5 kN ... 100 kN, inclusiv,      |       |   |    |      |       |

|            | pentru un interval de măsurare  |       |   |    | 50,16|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    | 26,01|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.05.3   | - cu limita maximă între        |       |   |    |      |       |

|            | 0,1 MN ... 1 MN, inclusiv,      |       |   |    |      |       |

|            | pentru un interval de măsurare  |       |   |    | 81,88|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    | 44,44|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.05.4   | - cu limita maximă între        |       |   |    |      |       |

|            | 1 MN ... 5 MN, inclusiv, pentru |       |   |    |      |       |

|            | un interval de măsurare         |       |   |    |114,92|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    | 71,94|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.06     | Maşină/aparat pentru încercarea |       |   |    |      |       |

|            | statică la tracţiune a          |       |   |    |      |       |

|            | textilelor, pielii, cauciucului,|       |   |    |      |       |

|            | maselor plastice, firelor       | L58-3 |   |    |      |  20,11|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.06.1   | - cu limita maximă până la      |       |   |    |      |       |

|            | 500 N, inclusiv, pentru un      |       |   |    |      |       |

|            | interval de măsurare            |       |   |    | 29,15|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    | 17,71|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.06.2   | - cu limita maximă mai mare de  |       |   |    |      |       |

|            | 500 N pentru un interval de     |       |   |    |      |       |

|            | măsurare                        |       |   |    | 33,19|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    | 17,71|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.07     | Maşină/aparat pentru încercarea |       |   |    |      |       |

|            | la tracţiune, compresiune sau   |       |   |    |      |       |

|            | forfecare a nisipurilor,        |       |   |    |      |       |

|            | pământurilor (pentru un interval|       |   |    |      |       |

|            | de măsurare                     | L58-4 |   |    | 33,93|  20,11|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    | 17,71|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.08     | Maşină/aparat pentru încercarea |       |   |    |      |       |

|            | statică a arcurilor, a inelelor |       |   |    |      |       |

|            | de piston                       | L58-5 |   |    |      |  20,11|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.08.1   | - cu limita maximă până la      |       |   |    |      |       |

|            | 100 N, inclusiv, pentru un sens |       |   |    |      |       |

|            | de solicitare şi un interval de |       |   |    |      |       |

|            | măsurare                        |       |   |    | 23,99|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare sens de      |       |   |    |      |       |

|            | solicitare sau interval de      |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    | 13,27|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.08.2   | - cu limita maximă între 0,1 kN |       |   |    |      |       |

|            | şi 100 kN, inclusiv, pentru un  |       |   |    |      |       |

|            | sens de solicitare şi un        |       |   |    |      |       |

|            | interval de măsurare            |       |   |    | 29,15|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare sens de      |       |   |    |      |       |

|            | solicitare sau interval de      |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    | 20,48|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.08.3   | - cu limita maximă mai mare de  |       |   |    |      |       |

|            | 0,1 MN, inclusiv, pentru un sens|       |   |    |      |       |

|            | de solicitare şi un interval de |       |   |    |      |       |

|            | măsurare                        |       |   |    | 43,54|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare sens de      |       |   |    |      |       |

|            | solicitare sau interval de      |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    | 28,59|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.09     | Maşină/aparat pentru încercarea |       |   |    |      |       |

|            | metalelor la fluaj sau relaxare |       |   |    |      |       |

|            | (pentru un post de încercare şi |       |   |    |      |       |

|            | un interval de măsurare)        | L58-6 |   |    | 54,97|  20,11|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare post de      |       |   |    |      |       |

|            | încercare sau interval de       |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    | 36,89|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.10     | Maşină/aparat pentru încercare  |       |   |    |      |       |

|            | la oboseală prin solicitări     |       |   |    |      |       |

|            | axiale (pentru o amplitudine şi |       |   |    |      |       |

|            | o frecvenţă)                    | L58-7 |   |    | 97,92|  20,11|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.11     | Maşină/aparat pentru încercare  |       |   |    |      |       |

|            | la încovoiere rotativă (cu un   |       |   |    |      |       |

|            | post)                           | L58-8 |   |    |      |  20,11|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - reproducerea momentului cu    |       |   |    |      |       |

|            | greutăţi                        |       |   |    | 23,62|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - verificarea momentului cu     |       |   |    |      |       |

|            | epruveta etalon, pentru o scară |       |   |    |      |       |

|            | de măsurare                     |       |   |    | 95,34|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.13     | Stand cu role pentru verificarea|       |   |    |      |       |

|            | sistemului de frânare a         |       |   |    |      |       |

|            | vehiculelor rutiere             | L59-1 |533| 507|      |  53,48|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru o parte                |       |   |    | 79,68|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru a doua parte sau pentru|       |   |    |      |       |

|            | fiecare interval de măsurare    |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar                     |       |   |    | 37,63|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.14     | Dinamometru                     | L60-1 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.14.1   | - cu limita maximă până la      |       |   |    |      |       |

|            | 100 kN, inclusiv                |       |   |    | 49,63|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.14.2   | - cu limita maximă peste 100 kN |       |   |    | 60,69|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.09.15     | Instalaţie pentru determinarea  |       |   |    |      |       |

|            | sarcinii pe roţi la locomotive  | L61-1 |533| 507| 67,87|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.12        | MOMENT AL FORŢEI, MOMENT AL     |       |   |    |      |       |

|            | CUPLULUI, TORSIUNE (Nm)         |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.12.03     | Cheie şi şurubelniţă            |       |   |    |      |       |

|            | dinamometrică                   | L58-13|   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.12.03.1   | - până la 150 Nm, inclusiv      |       |   |    | 12,37|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru al doilea sens de    |       |   |    |      |       |

|            | solicitare                      |       |   |    |  5,72|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.12.03.2   | - peste 150 Nm                  |       |   |    | 18,61|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru al doilea sens de    |       |   |    |      |       |

|            | solicitare                      |       |   |    | 10,13|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.15        | PRESIUNE (Pa)                   |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.15.05     | Manometre cu element elastic    |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.15.05.02  | Manometru pentru măsurarea      |       |   |    |      |       |

|            | presiunii în butelii cu oxigen  | L62-1 |301| 507|  7,02|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.15.05.03  | Manometre pentru măsurarea      |       |   |    |      |       |

|            | presiunii gazelor sau lichidelor| L62-2 |301| 507|  6,09|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.15.06     | Manometru pentru măsurarea      |       |   |    |      |       |

|            | presiunii în pneurile           |       |   |    |      |       |

|            | autovehiculelor                 | L62-3 |301| 507|  4,60|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.15.07     | Aparat mecanic pentru măsurarea |       |   |    |      |       |

|            | presiunii arteriale             | L65-1 |   |    |  6,28|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.15.08     | Traductor de presiune (pentru   | L30-5 |   |    |      |       |

|            | fiecare funcţie în parte)       | L37-6 |   |    |      |       |

|            |                                 | L76-5 |533| 507| 26,94|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.23        | ENERGIE, LUCRU MECANIC, ENERGIE |       |   |    |      |       |

|            | POTENŢIALĂ, ENERGIE CINEMATICĂ  |       |   |    |      |       |

|            | (J)                             |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.23.01     | Maşină/aparat pentru încercarea |       |   |    |      |       |

|            | la şoc                          | L58-12|   |    |      |  20,11|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.23.01.1   | - cu energia potenţială până la |       |   |    |      |       |

|            | 50 J inclusiv (pentru un pendul |       |   |    |      |       |

|            | şi o energie de lansare)        |       |   |    | 92,04|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare pendul sau   |       |   |    |      |       |

|            | energie de lansare suplimentară |       |   |    | 35,95|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.23.01.2   | - cu energia potenţială mai mare|       |   |    |      |       |

|            | de 50 J (pentru un pendul şi o  |       |   |    |      |       |

|            | energie de lansare)             |       |   |    |106,59|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare pendul sau   |       |   |    |      |       |

|            | energie de lansare suplimentară |       |   |    | 64,54|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.27        | DEBIT DE VOLUM (mc/s)           |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.27.02     | Diafragmă pentru măsurarea      | L37-5 |   |    |      |       |

|            | debitelor                       | L76-7 |301| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.27.02.01  | - verificare dimensională       |       |   |    | 20,11|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.27.02.02  | - verificare prin calcul        |       |   |    | 20,11|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.27.05     | Traductor debit                 | L30-7 |   |    |      |       |

|            |                                 | L37-8 |   |    |      |       |

|            |                                 | L73-4 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.27.05.01  | - cu diametrul până la 50 mm,   |       |   |    |      |       |

|            | inclusiv                        |       |   |    | 13,46|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.27.05.02  | - cu diametrul între            |       |   |    |      |       |

|            | 50 mm ... 100 mm, inclusiv      |       |   |    | 20,11|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.27.05.03  | - cu diametrul peste 100 mm     |       |   |    | 33,37|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.28        | DURITATE                        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.28.01     | Maşină/aparat pentru încercarea |       |   |    |      |       |

|            | statică a durităţii (pentru o   |       |   |    |      |       |

|            | scară sau sarcină) prin metodele|       |   |    |      |       |

|            | Rockwell, Vickers, Brinell      | L58-9 |   |    | 43,72|  20,11|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.28.06     | Aparat pentru încercarea        |       |   |    |      |       |

|            | dinamico-elastică a durităţii   |       |   |    |      |       |

|            | metalelor                       | L58-10|   |    | 14,01|  20,11|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|3.28.07     | Aparat pentru încercarea        |       |   |    |      |       |

|            | dinamico-plastică a durităţii   |       |   |    |      |       |

|            | metalelor                       | L58-11|   |    | 10,69|  20,11|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4           | CĂLDURĂ (MĂRIMI TERMICE)        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.02        | TEMPERATURĂ CELSIUS (grade C)   |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.02.01     | Termometru din sticlă, cu lichid| L71-1 |301| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.02.01.1   | - pentru temperaturi            |       |   |    |      |       |

|            | >/= 0 grade C, cu valoarea      |       |   |    |      |       |

|            | diviziunii < 0,1 grade C        |       |   |    | 12,18|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.02.01.2   | - pentru temperaturi            |       |   |    |      |       |

|            | >/= 0 grade C, cu valoarea      |       |   |    |      |       |

|            | diviziunii >/= 0,1 grade C      |       |   |    | 10,13|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.02.01.3   | - pentru temperaturi < 0 grade C|       |   |    | 15,66|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.02.11     | Termorezistenţă/adaptor de      | L30-6;|   |    |      |       |

|            | temperatură                     | L37-7;|   |    |      |       |

|            |                                 | L76-6 |301| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.02.11.1   | Termorezistenţă                 |       |   |    | 23,43|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.02.11.2   | Adaptor de temperatură          |       |   |    | 23,43|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.02.11.3   | Pereche de termorezistenţe      |       |   |    |      |       |

|            | pentru contoare de energie      |       |   |    |      |       |

|            | termică                         | L73-3 |   | 507| 34,12|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.02.12     | Termocuplu                      | L71-2 |301| 507| 23,43|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - cablu de compensare         |       |   |    | 13,27|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.02.16     | Termometru medical electronic   | L69-1 |   |    |  2,58|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.06        | CANTITATE DE CĂLDURĂ (J)        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.06.01*6)  | Contor de energie termică până  |       |   |    |      |       |

|            | la DN 200 mm                    | L73-1 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.06.01.1   | - cu subansambluri              |       |   |    |      |       |

|            | neinterschimbabile              |       |   |    |      |  16,78|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru DN între             |       |   |    |      |       |

|            | (15 ... 20) mm, inclusiv        |       |   |    | 73,03|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru DN între             |       |   |    |      |       |

|            | (20 ... 50) mm, inclusiv        |       |   |    | 76,72|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru DN între             |       |   |    |      |       |

|            | (50 ... 100) mm, inclusiv       |       |   |    | 79,68|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru DN între             |       |   |    |      |       |

|            | (100 ... 200) mm, inclusiv      |       |   |    | 95,90|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.06.01.2   | - cu subansambluri              |       |   |    |      |       |

|            | interschimbabile                |       |   |    | Deviz|  16,78|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.06.02     | Calculator pentru măsurarea     |       |   |    |      |       |

|            | energiei termice                |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.06.02.1*6)| - pentru contoare de energie    |       |   |    |      |       |

|            | termică                         | L73-2 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - cu traductoare de           |       |   |    |      |       |

|            | temperatură                     |       |   |    | 53,85|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - fără traductoare de         |       |   |    |      |       |

|            | temperatură                     |       |   |    | 36,14|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.06.02.2   | - pentru sisteme de măsurare a  |       |   |    |      |       |

|            | energiei termice                |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.06.02.2.1 |   - pentru agent termic abur    | L76-4 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |     - cu traductoare de         |       |   |    |      |       |

|            | temperatură                     |       |   |    | 53,85|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |     - fără traductoare de       |       |   |    |      |       |

|            | temperatură                     |       |   |    | 36,14|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.06.02.2.2 |   - pentru agent termic apa     | L76-3 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |     - cu traductoare de         |       |   |    |      |       |

|            | temperatură                     |       |   |    | 53,85|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |     - fără traductoare de       |       |   |    |      |       |

|            | temperatură                     |       |   |    | 36,14|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.06.03     | Sistem de măsurare a energiei   |       |   |    |      |       |

|            | termice                         |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.06.03.1   | - cu diafragmă, pentru agent    |       |   |    |      |       |

|            | termic apă sau abur             | L76-1 |760| 507| Deviz|  66,75|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.06.03.2   | - cu alte tipuri de traductoare |       |   |    |      |       |

|            | debit, pentru agent termic apă  |       |   |    |      |       |

|            | sau abur                        | L76-2 |760| 507| Deviz|  66,75|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.22        | PUTERE CALORIFICĂ VOLUMICĂ      |       |   |    |      |       |

|            | (J/mc)                          |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.22.03     | Ansamblu de măsurare a puterii  |       |   |    |      |       |

|            | calorifice a gazelor            |       |   |    |      |       |

|            | combustibile                    | L77-1 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - cu circulaţie de apă          |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru funcţia de măsurare  |       |   |    |      |       |

|            | de bază                         |       |   |    |386,76|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru determinarea         |       |   |    |      |       |

|            | factorilor calorimetrici        |       |   |    |317,96|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare mod de       |       |   |    |      |       |

|            | operare sau funcţie suplimentară|       |   |    |193,29|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - cu circulaţie de aer, pentru  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare continuă               |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru funcţia de măsurare  |       |   |    |      |       |

|            | de bază                         |       |   |    |386,20|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare funcţie      |       |   |    |      |       |

|            | suplimentară                    |       |   |    |294,34|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.23        | PUTERE CALORIFICĂ MASICĂ (J/kg) |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.23.03     | Ansamblu de măsurare a puterii  |       |   |    |      |       |

|            | calorifice a combustibililor    |       |   |    |      |       |

|            | solizi şi lichizi               | L77-2 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru funcţia de măsurare de |       |   |    |      |       |

|            | bază                            |       |   |    |340,83|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru determinarea factorilor|       |   |    |      |       |

|            | calorimetrici                   |       |   |    |294,34|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare mod de operare |       |   |    |      |       |

|            | sau funcţie suplimentară        |       |   |    |154,20|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.23.04     | Bombă calorimetrică             | L77-5 |533| 507|201,77|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru determinarea şi      |       |   |    |      |       |

|            | prezentarea caracteristicilor   |       |   |    |176,51|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.23.05     | Instalaţie radiometrică pentru  |       |   |    |      |       |

|            | măsurări în flux, pe bandă a    |       |   |    |      |       |

|            | puterii calorifice a            |       |   |    |      |       |

|            | combustibililor solizi-lichizi  | L77-4 |533| 507|      | 100,16|

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru funcţia de măsurare de |       |   |    |      |       |

|            | bază                            |       |   |    |175,76|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare funcţie        |       |   |    |      |       |

|            | suplimentară                    |       |   |    |172,62|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|4.23.06     | Sistem calorimetric pentru      |       |   |    |      |       |

|            | măsurarea puterii calorifice a  |       |   |    |      |       |

|            | combustibililor solizi-lichizi  | L77-3 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru funcţia de măsurare de |       |   |    |      |       |

|            | bază                            |       |   |    |413,86|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru determinarea factorilor|       |   |    |      |       |

|            | calorimetrici                   |       |   |    |294,34|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare mod de operare |       |   |    |      |       |

|            | sau funcţie suplimentară        |       |   |    |180,02|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5           | ELECTRICITATE ŞI MAGNETISM      |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.01        | CURENT ELECTRIC (A)             |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.01.15     | Transformator de curent pentru  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare (curenţi primari până  |       |   |    |      |       |

|            | la 100 A, inclusiv)             | L79-1 |301| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.01.15.2   | - clasa 0,2, cu un interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare                        |       |   |    | 10,50|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    |  2,77|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.01.15.3   | - clasa 0,5 şi 1, de joasă      |       |   |    |      |       |

|            | tensiune, cu un interval de     |       |   |    |      |       |

|            | măsurare                        |       |   |    | 10,69|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.01.15.4   | - clasa 0,5 şi 1, de medie şi   |       |   |    |      |       |

|            | înaltă tensiune, cu un interval |       |   |    |      |       |

|            | de măsurare                     |       |   |    | 51,65|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.01.16     | Transformator de curent pentru  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare (curenţi primari între |       |   |    |      |       |

|            | 100 A şi 10000 A)               | L79-1 |301| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.01.16.2   | - clasa 0,2 cu un interval de   |       |   |    |      |       |

|            | măsurare                        |       |   |    | 30,24|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    |  5,16|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.01.16.3   | - clasa 0,5 şi 1, de joasă      |       |   |    |      |       |

|            | tensiune, cu un interval de     |       |   |    |      |       |

|            | măsurare                        |       |   |    | 17,71|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.01.16.4   | - clasa 0,5 şi 1, de medie şi   |       |   |    |      |       |

|            | înaltă tensiune, cu un interval |       |   |    |      |       |

|            | de măsurare                     |       |   |    | 60,50|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.06        | TENSIUNE ELECTRICĂ (V)          |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.06.14     | Transformator de tensiune pentru|       |   |    |      |       |

|            | măsurare (tensiuni până la      |       |   |    |      |       |

|            | 0,5 kV)                         | L79-2 |301| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.06.14.2   | - clasa 0,2 cu un interval de   |       |   |    |      |       |

|            | măsurare                        |       |   |    | 13,27|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    |  2,21|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.06.14.3   | - clasa 0,5 şi 1, cu un interval|       |   |    |      |       |

|            | de măsurare                     |       |   |    | 13,27|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.06.15     | Transformator de tensiune pentru|       |   |    |      |       |

|            | măsurare (tensiuni cuprinse     |       |   |    |      |       |

|            | între 0,5 kV şi 35 kV)          | L79-2 |301| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.06.15.1   | - clasa 0,2, cu un interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare                        |       |   |    | 50,53|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    |  3,88|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.06.15.2   | - clasa 0,5 şi 1, cu un interval|       |   |    |      |       |

|            | de măsurare                     |       |   |    | 60,50|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    |  3,88|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.06.16     | Transformator de tensiune pentru|       |   |    |      |       |

|            | măsurare (tensiuni cuprinse     |       |   |    |      |       |

|            | între 35 kV şi 400 kV)          | L79-2 |301| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.06.16.1   | - clasa 0,2, cu un interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare                        |       |   |    |115,82|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    |  7,74|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.06.16.2   | - clasa 0,5 şi 1, cu un interval|       |   |    |      |       |

|            | de măsurare                     |       |   |    |124,67|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    |  8,86|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.32        | REZISTENŢĂ ELECTRICĂ (în c.c.)  |       |   |    |      |       |

|            | (Omega)                         |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.32.06     | Megohmmetru                     | L80-2 |301| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.32.06.1   | - cu tensiuni de măsurare mai   |       |   |    |      |       |

|            | mari de 500 V                   |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru un interval de       |       |   |    |      |       |

|            | măsurare şi o tensiune de       |       |   |    |      |       |

|            | măsurare                        |       |   |    | 35,43|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval şi  |       |   |    |      |       |

|            | pentru fiecare tensiune de      |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentare           |       |   |    | 17,34|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.32.06.2   | - cu tensiuni de măsurare mai   |       |   |    |      |       |

|            | mici sau egale cu 500 V         |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru un interval de       |       |   |    |      |       |

|            | măsurare şi o tensiune de       |       |   |    |      |       |

|            | măsurare                        |       |   |    | 35,43|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval şi  |       |   |    |      |       |

|            | pentru fiecare tensiune de      |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentare           |       |   |    | 11,25|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.32.07     | Aparat pentru măsurarea         |       |   |    |      |       |

|            | rezistenţei de dispersie a      |       |   |    |      |       |

|            | prizei de pământ                | L80-1 |301| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - cu un interval de măsurare    |       |   |    | 13,27|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare interval de    |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    |  2,58|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.47        | PUTERE ACTIVĂ                   |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.47.10     | Analizoare de putere electrică  | L78-1 |533| 507|160,44|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50        | ENERGIE ACTIVĂ (Wh, J)          |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.01     | Contor de inducţie monofazat, de|       |   |    |      |       |

|            | energie electrică activă pentru |       |   |    |      |       |

|            | un curent nominal sau de bază şi|       |   |    |      |       |

|            | o tensiune de referinţă         | L81-1 |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.01.1   | - clasa 0,2, la cos fi = 1      |       |533| 507| 33,19|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare valoare de   |       |   |    |      |       |

|            | tensiune suplimentară           |       |   |    |  3,33|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.01.2   | - clasa 0,5                     |       |533| 507|  8,67|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare valoare de   |       |   |    |      |       |

|            | tensiune suplimentară           |       |   |    |  2,95|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.01.3   | - clasa 1 şi 2                  |       |533| 507|  7,02|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare valoare de   |       |   |    |      |       |

|            | tensiune suplimentară           |       |   |    |  2,95|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.01.4   | - clasa A, B sau C              |       |   |    |  7,02|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare valoare de   |       |   |    |      |       |

|            | tensiune suplimentară           |       |   |    |  2,95|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.02     | Contor static monofazat, de     |       |   |    |      |       |

|            | energie electrică activă pentru |       |   |    |      |       |

|            | un curent nominal sau de bază şi|       |   |    |      |       |

|            | o tensiune de referinţă         | L81-1 |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.02.3   | - clasa 0,2 la cos fi = 1,      |       |   |    |      |       |

|            | utilizate la decontarea energiei|       |   |    |      |       |

|            | electrice                       |       |533| 507| 26,01|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare valoare de     |       |   |    |      |       |

|            | tensiune suplimentară           |       |   |    |  2,58|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.02.4*5)| - clasa 0,5                     |       |533| 507| 15,51|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare valoare de     |       |   |    |      |       |

|            | tensiune suplimentară           |       |   |    |  2,21|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.02.5*5)| - clasa 1 şi 2                  |       |533| 507|  9,94|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare valoare de     |       |   |    |      |       |

|            | tensiune suplimentară           |       |   |    |  2,39|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.02.6   | - clasa A, B sau C              |       |   |    |  9,94|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare valoare de     |       |   |    |      |       |

|            | tensiune suplimentară           |       |   |    |  2,39|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.03     | Contor de inducţie trifazat, de |       |   |    |      |       |

|            | energie electrică activă pentru |       |   |    |      |       |

|            | un curent nominal sau de bază şi|       |   |    |      |       |

|            | o tensiune de referinţă         | L81-1 |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.03.1   | - clasa 0,2, la cos fi = 1      |       |533| 507| 28,78|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare schemă de      |       |   |    |      |       |

|            | conexiune şi valoare de tensiune|       |   |    |      |       |

|            | suplimentară                    |       |   |    |  6,09|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.03.2   | - clasa 0,5                     |       |533| 507| 14,01|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare schemă de      |       |   |    |      |       |

|            | conexiune şi valoare de tensiune|       |   |    |      |       |

|            | suplimentară                    |       |   |    |  4,41|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.03.3   | - clasa 1 şi 2                  |       |533| 507| 7,74 |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare valoare de     |       |   |    |      |       |

|            | tensiune suplimentară           |       |   |    |  1,31|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.03.4   | - clasa A, B sau C              |       |   |    |  7,74|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare valoare de     |       |   |    |      |       |

|            | tensiune suplimentară           |       |   |    | 1,31 |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.04     | Contor static trifazat, de      |       |   |    |      |       |

|            | energie electrică activă pentru |       |   |    |      |       |

|            | un curent nominal sau de bază,  |       |   |    |      |       |

|            | o schemă de conexiune şi o      |       |   |    |      |       |

|            | tensiune de referinţă           | L81-1 |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.04.3   | - clasa 0,2 la cos fi = 1,      |       |   |    |      |       |

|            | utilizate la decontarea energiei|       |   |    |      |       |

|            | electrice                       |       |533| 507| 35,05|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare schemă de      |       |   |    |      |       |

|            | conexiune şi valoare de tensiune|       |   |    |      |       |

|            | suplimentară                    |       |   |    |  7,74|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.04.4*5)| - clasa 0,5                     |       |533| 507| 14,01|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare schemă de      |       |   |    |      |       |

|            | conexiune şi valoare de tensiune|       |   |    |      |       |

|            | suplimentară                    |       |   |    |  4,41|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.04.5*5)| - clasa 1 şi 2                  |       |533| 507| 10,88|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare schemă de      |       |   |    |      |       |

|            | conexiune şi valoare de tensiune|       |   |    |      |       |

|            | suplimentară                    |       |   |    |  2,58|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.04.6   | - clasa A, B sau C              |       |   |    | 10,88|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare schemă de      |       |   |    |      |       |

|            | conexiune şi valoare de tensiune|       |   |    |      |       |

|            | suplimentară                    |       |   |    |  2,58|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.50.07     | Totalizator pentru energie      |       |   |    |      |       |

|            | electrică şi putere medie maximă| L83-1 |533| 507| 79,30|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare tarif          |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar                     |       |   |    |  3,88|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare funcţie        |       |   |    |      |       |

|            | suplimentară                    |       |   |    | 22,68|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.52        | ENERGIE REACTIVĂ                |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.52.01     | Contor de inducţie monofazat,   |       |   |    |      |       |

|            | de energie electrică reactivă   |       |   |    |      |       |

|            | pentru un curent nominal sau de |       |   |    |      |       |

|            | bază şi o tensiune de referinţă | L82-1 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.52.01.1   | - clasa 0,5                     |       |   |    | 26,76|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.52.01.2   | - clasa 1 şi 3                  |       |   |    |  9,79|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.52.02*5)  | Contor static monofazat, de     |       |   |    |      |       |

|            | energie electrică reactivă      |       |   |    |      |       |

|            | pentru un curent nominal sau de |       |   |    |      |       |

|            | bază şi o tensiune de referinţă | L82-1 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.52.02.1   | - clasa 0,5 şi mai exacte       |       |   |    | 26,76|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.52.02.2   | - clasa 1 şi 3                  |       |   |    |  9,79|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.52.03     | Contor de inducţie trifazat de  |       |   |    |      |       |

|            | energie electrică reactivă      |       |   |    |      |       |

|            | pentru un curent nominal sau de |       |   |    |      |       |

|            | bază şi o tensiune de referinţă | L82-1 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.52.03.1   | - clasa 0,5                     |       |   |    | 41,30|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.52.03.2   | - clasa 1 şi 3                  |       |   |    | 12,74|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.52.04*5)  | Contor static trifazat, de      |       |   |    |      |       |

|            | energie electrică reactivă      |       |   |    |      |       |

|            | pentru un curent nominal sau de |       |   |    |      |       |

|            | bază şi o tensiune de referinţă | L82-1 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.52.04.1   | - clasa 0,5 şi mai exacte       |       |   |    | 33,19|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|5.52.04.2   | - clasa 1 şi 3                  |       |   |    | 12,55|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|6           | LUMINĂ ŞI RADIAŢII              |       |   |    |      |       |

|            | ELECTROMAGNETICE CONEXE         |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|6.24        | ILUMINARE (lx)                  |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|6.24.02     | Luxmetru (pentru un interval de |       |   |    |      |       |

|            | măsurare)                       | L84-1 |533| 507|  7,36|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|6.29        | DENSITATE OPTICĂ (unu)          |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|6.29.02     | Densitometru (optic prin        |       |   |    |      |       |

|            | transmisie, pentru un interval  |       |   |    |      |       |

|            | de măsurare)                    | L85-1 |533| 507|  8,11|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|6.29.05     | Spectro(foto)metru              |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|6.29.05.1   | - spectro(foto)metru UV/VIZ/IR  |       |   |    |      |       |

|            | (pentru un domeniu spectral)    | L86-1 |760| 507| 25,82|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|6.29.05.2   | - spectrometru cu transformată  |       |   |    |      |       |

|            | Fourier (FTIR)                  | L86-2 |760| 507| 25,08|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|6.29.06     | Fotocolorimetru (pentru o       |       |   |    |      |       |

|            | lungime de undă analitică)      | L86-3 |760| 507| 16,41|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|6.30        | COEFICIENT DE ABSORBŢIE LINIARĂ |       |   |    |      |       |

|            | (1/m)                           |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|6.30.01     | Opacimetru                      | L88-1 |760| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru gazele de evacuare ale |       |   |    |      |       |

|            | motoarelor Diesel (pentru o     |       |   |    |      |       |

|            | scară de măsurare, N sau k)     |       |   |    | 25,64|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru alte medii             |       |   |    | 33,37|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|6.34        | VERGENŢĂ (1/m)                  |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|6.34.01     | Dioptrimetru                    | L89-1 |   |    | 33,37|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|6.34.02     | Lentilă de testare oftalmologică| L90-1 |   |    |  1,31|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7           | ACUSTICĂ                        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.03        | INTERVAL DE FRECVENŢĂ (octavă)  |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.03.01     | Analizor de frecvenţă al        |       |   |    |      |       |

|            | semnalului acustic              | L92-3 |301| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.03.01.1   | - în 1/3 octavă                 |       |   |    |126,69|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.03.01.2   | - în 1/1 octavă                 |       |   |    | 94,06|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.15        | NIVEL DE PRESIUNE ACUSTICĂ (dB) |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.15.03     | Microfon (câmp acustic plan)    | L92-1 |301| 507| 45,74|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.15.04     | Sonometru                       | L92-2 |301| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.15.04.01  | - analogic                      |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.15.04.01.1|   - clasa 1                     |       |   |    | 80,24|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.15.04.01.2|   - clasa 2                     |       |   |    | 57,55|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.15.04.02  | - digital                       |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.15.04.02.1|   - clasa 1                     |       |   |    | 99,97|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.15.04.02.2|   - clasa 2                     |       |   |    | 78,74|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.15.04.03  | - integrator mediator           |       |   |    |107,71|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru preamplificator de   |       |   |    |      |       |

|            | microfon                        |       |   |    |  8,48|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare reţea        |       |   |    |      |       |

|            | suplimentară                    |       |   |    | 18,80|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru analizor 1/3 octavă  |       |   |    |      |       |

|            | incorporat                      |       |   |    | 79,30|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru analizor 1/1 octavă  |       |   |    |      |       |

|            | incorporat                      |       |   |    | 56,62|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.15.04.04  | - set de filtre accesorii la    |       |   |    |      |       |

|            | sonometre                       |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - de 1/3 octavă               |       |   |    |115,44|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - de 1/1 octavă               |       |   |    | 84,46|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.15.04.05  | Surse de semnal acustic cu un   |       |   |    |      |       |

|            | nivel şi o frecvenţă, accesorii |       |   |    |      |       |

|            | la sonometre:                   |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.15.04.05.1| - calibratoare acustice         |       |   |    | 23,99|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare nivel        |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar                     |       |   |    | 15,32|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare frecvenţă    |       |   |    |      |       |

|            | suplimentară                    |       |   |    |  9,79|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.15.04.05.2| - pistonfoane                   |       |   |    | 24,15|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare nivel        |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar                     |       |   |    | 15,32|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare frecvenţă    |       |   |    |      |       |

|            | suplimentară                    |       |   |    |  9,79|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.24        | PRAG PE AUDIBILITATE (dB)       |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.24.03     | Audiometru tonal (cu un canal   |       |   |    |      |       |

|            | de conducţie aeriană sau aparat |       |   |    |      |       |

|            | cu funcţie de audiometru tonal) | L96-1 |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.24.03.1   | - clasă 1 şi 2                  |       |   |    |159,17|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.24.03.2   | - clasă 3                       |       |   |    |139,25|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.24.03.3   | - clasă 4                       |       |   |    | 55,16|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.24.03.4   | - clasă 5                       |       |   |    | 55,16|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare canal        |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar                     |       |   |    | 33,00|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.24.04     | Audiometru vocal (numai partea  |       |   |    |      |       |

|            | de audiometrie vocală)          | L96-2 |   |    | 94,44|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.25        | DOZĂ DE ZGOMOT (%)              |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.25.01     | Dozimetru de zgomot             | L92-4 |533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.25.01.1   | - la purtător                   |       |   |    | 49,07|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.25.01.2   | - de laborator                  |       |   |    | 59,76|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.26        | EXPUNERE SONORĂ (Pa^2 h)        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|7.26.01     | Expozimetru sonor individual    | L92-5 |533| 507| 80,42|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8           | CHIMIE FIZICĂ, MATERIE ŞI       |       |   |    |      |       |

|            | FIZICĂ MOLECULARĂ               |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.02        | CANTITATE DE SUBSTANŢĂ (mol)    |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.02.04     | Spectrofotometru cu absorbţie   |       |   |    |      |       |

|            | atomică (pentru un element      |       |   |    |      |       |

|            | chimic)                         | L86-5 |760| 507| 32,47|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.02.05     | Spectrometru cu emisie în       |       |   |    |      |       |

|            | plasmă/optică                   | L86-6 |760| 507| 32,82|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.02.06     | Flamfotometru (pentru un        |       |   |    |      |       |

|            | element chimic)                 | L86-4 |533| 507| 25,08|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.02.08     | Spectrofotometru UV/VIZ/IR      |       |   |    |      |       |

|            | specializat pentru analiza de   |       |   |    |      |       |

|            | poluanţi (pentru un program     |       |   |    |      |       |

|            | analitic)                       | L86-1 |760| 507| 25,08|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.02.09     | Fotocolorimetru pentru analiza  |       |   |    |      |       |

|            | apelor potabile şi industriale  |       |   |    |      |       |

|            | (pentru un program analitic)    | L86-3 |760| 507| 25,08|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.04        | MASĂ VOLUMICĂ, DENSITATE DE     |       |   |    |      |       |

|            | MASĂ, DENSITATE (kg/mc)         |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.04.01     | Densimetru                      |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.04.01.01  | - de sticlă, de laborator,      |       |   |    |      |       |

|            | pentru intervalul               |       |   |    |      |       |

|            | (0,650 ... 1,840) g/cm^3        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.04.01.01.1|   - cu valoarea diviziunii de   |       |   |    |      |       |

|            | 0,0002 g/cm^3 şi 0,0005 g/cm^3  | L103-1|533| 507| 13,08|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.04.01.01.2|   - cu valoarea diviziunii de   |       |   |    |      |       |

|            | 0,001 g/cm^3                    | L103-1|533| 507| 10,50|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.04.01.02  | - electronice                   |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.04.01.02.1|   - de laborator                | L103-1|533| 507| 23,43|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.04.01.02.2|   - de proces                   | L103-1|533| 507| 28,03|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.04.01.02.3|   - traductor densitate         | L37-10|533| 507| 28,03|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.04.02     | Lactodensimetru                 | L103-2|533| 507| 13,08|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.04.03     | Zaharometru                     | L103-3|533| 507| 13,08|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.04.04     | Termodensimetru                 | L103-4|533| 507| 14,01|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.04.05     | Balanţa Mohr-Westphall          | L103-5|533| 507| 13,46|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.09        | CONDUCTIVITATE ELECTROLITICĂ    |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.09.02     | Conductometru (un interval de   |       |   |    |      |       |

|            | măsurare)                       | L105-1|533| 507| 39,47|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare interval de    |       |   |    |      |       |

|            | măsurare suplimentar            |       |   |    |  2,21|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.10        | UNGHI DE ROTAŢIE OPTICĂ (rad)   |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.10.01     | Polarimetru pentru determinarea |       |   |    |      |       |

|            | concentraţiei de zahăr          | L106-2|533| 507| 21,75|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.10.03     | Refractometru pentru            |       |   |    |      |       |

|            | determinarea concentraţiei de   |       |   |    |      |       |

|            | zahăr                           | L106-1|533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.10.03.1   | - tip ABBE                      |       |   |    | 21,75|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.10.03.2   | - portabile                     |       |   |    | 18,46|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.10.03.3   | - electronice                   |       |   |    | 22,13|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.11        | VISCOZITATE DINAMICĂ (Pa s)     |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.11.01     | Viscozimetru cu un singur corp  | L102-1|533| 507| 43,35|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.12        | VISCOZITATE CINEMATICĂ (mp/s)   |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.12.01     | Viscozimetru din sticlă cu tub  |       |   |    |      |       |

|            | capilar                         | L102-1|533| 507| 40,96|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.13        | CONCENTRAŢIE ALCOOLICĂ          |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.13.01     | Alcoolmetru                     | L108-1|301| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.13.01.1   | - cu valoarea diviziunii de 0,1%|       |   |    | 13,08|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.13.01.2   | - cu valoarea diviziunii de 0,2%|       |   |    | 10,69|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.13.01.3   | - cu valoarea diviziunii de 0,5%|       |   |    |      |       |

|            | şi 1%                           |       |   |    |  9,94|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.13.02     | Termoalcoolmetru                | L108-2|301| 507| 14,01|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.13.03     | Ebuliometru                     | L108-3|533| 507| 10,69|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.13.04     | Analizor de bere/vin            | L108-4|760| 507|119,14|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.14        | UMIDITATE                       |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.14.02     | Psihrometru cu termometru       | L109-3|533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - cu lichid                     |       |   |    | 46,83|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - electric                      |       |   |    | 46,83|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.14.03     | Higrometru                      |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.14.03.01  | - cu punct de rouă              | L109-1|533| 507| 60,13|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.14.03.02  | - electric/electronic           | L109-2|533| 507| 46,83|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.14.04     | Traductor pentru determinarea   |       |   |    |      |       |

|            | conţinutului de apă în produse  |       |   |    |      |       |

|            | petroliere                      | L111-1|533| 507| 25,08|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.14.05     | Umidimetru                      |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.14.05.01  | - pentru grăunţe de cereale şi  |       |   |    |      |       |

|            | seminţe oleaginoase (pentru un  |       |   |    |      |       |

|            | soi)                            | L112-1|533| 507| 26,38|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare soi          |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar de cereale sau      |       |   |    |      |       |

|            | seminţe                         |       |   |    | 10,50|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.14.05.02  | - pentru eşantioane de lemn     |       |   |    |      |       |

|            | (pentru un eşantion)            | L112-2|533| 507| 13,08|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.14.05.03  | - pentru tutun (pentru un       |       |   |    |      |       |

|            | eşantion)                       | L112-3|533| 507| 13,08|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.15        | pX, pH                          |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.15.01     | pX-metru/oxigenometru/redoxmetru|       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.15.01.01  | pX-metru                        | L113-1|533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.15.01.01.1| - de laborator                  |       |   |    | 61,03|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare ion selectiv |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar                     |       |   |    |  7,74|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.15.01.01.2| - de proces                     |       |   |    | 65,48|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare ion selectiv |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar                     |       |   |    | 15,13|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.15.01.02  | Oxigenometru                    | L113-3|533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.15.01.02.1| - de laborator                  |       |   |    | 61,03|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare ion selectiv |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar                     |       |   |    |  7,74|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.15.01.02.2| - de proces                     |       |   |    | 65,48|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare ion selectiv |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar                     |       |   |    | 15,13|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.15.01.03  | Redoxmetru                      | L113-4|533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.15.01.03.1| - de laborator                  |       |   |    | 61,03|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare ion selectiv |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar                     |       |   |    |  7,74|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.15.01.03.2| - de proces                     |       |   |    | 65,48|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare ion selectiv |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar                     |       |   |    | 15,13|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.15.03     | pH-metru                        | L113-2|533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.15.03.01  | - portabil pentru un interval   |       |   |    |      |       |

|            | de măsurare                     |       |   |    | 38,35|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval     |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar de măsurare         |       |   |    |  2,39|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.15.03.02  | - de laborator, pentru un       |       |   |    |      |       |

|            | interval de măsurare            |       |   |    | 41,67|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval     |       |   |    |      |       |

|            | suplimentar de măsurare         |       |   |    |  2,95|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.15.03.03  | - de proces, pentru un interval |       |   |    | 43,35|       |

|            | de măsurare                     |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval     |       |   |    |  3,33|       |

|            | suplimentar de măsurare         |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.16        | FRACŢIE MASICĂ A UNUI           |       |   |    |      |       |

|            | CONSTITUENT (*10^-6)            |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.16.02     | Spectrometru automat de emisie  | L86-6 |760| 507|      |       |

|            | optică                          |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare program        |       |   |    | 56,06|       |

|            | analitic                        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.16.03     | Spectrometru cu fluorescenţă de | L86-7 |760| 507|      |       |

|            | raze X                          |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare program        |       |   |    | 56,06|       |

|            | analitic                        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.16.08     | Analizor de gaze                |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.16.08.1   | - portabil, pentru un interval  | L118-1|760| 507| 13,27|       |

|            | de măsurare                     |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |  7,36|       |

|            | măsurare, dispozitiv de         |       |   |    |      |       |

|            | semnalizare şi transmitere la   |       |   |    |      |       |

|            | distanţă suplimentar            |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.16.08.2   | - staţionar, pentru un interval | L118-2|760| 507| 20,11|       |

|            | de măsurare                     |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |  9,94|       |

|            | măsurare, dispozitiv de         |       |   |    |      |       |

|            | semnalizare şi transmitere la   |       |   |    |      |       |

|            | distanţă suplimentar            |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.16.03.3   | - pentru gaze de ardere         | L118-3|760| 507| 13.27|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |  7,36|       |

|            | măsurare, dispozitiv de         |       |   |    |      |       |

|            | semnalizare şi transmitere la   |       |   |    |      |       |

|            | distanţă suplimentar            |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.16.09     | Gazcromatograf                  | L119-1|760| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.16.09.01  | - de laborator, cu un detector  |       |   |    | 53,48|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare detector       |       |   |    | 36,70|       |

|            | suplimentar                     |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.16.09.02  | - de proces                     |       |   |    | 73.40|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.16.10     | Lichidcromatograf               | L119-2|760| 507| 53,48|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare detector       |       |   |    | 36,70|       |

|            | suplimentar                     |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.16.11     | Etilometru                      | L121-1|760| 507| 26,76|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|8.16.14     | Analizor de gaze de eşapament   | L117-1|   | 507| 13,27|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            |   - pentru fiecare interval de  |       |   |    |  7,36|       |

|            | măsurare, dispozitiv de         |       |   |    |      |       |

|            | semnalizare şi transmitere la   |       |   |    |      |       |

|            | distanţă suplimentar            |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.          | FIZICĂ ATOMICĂ ŞI NUCLEARĂ,     |       |   |    |      |       |

|            | REACŢII NUCLEARE ŞI RADIAŢII    |       |   |    |      |       |

|            | IONIZANTE                       |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.01        | ACTIVITATE (Bq)                 |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.01.01     | Instalaţie de măsurare a        | L122-1|   |    | 89,62|       |

|            | activităţii gama cu cameră de   |       |   |    |      |       |

|            | ionizare                        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.01.06     | Contaminometre (de radiaţii     | L124-1|   |    |      |       |

|            | alfa, beta, gama)               |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare radionuclid şi |       |   |    | 91,30|       |

|            | sondă                           |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.08        | DOZĂ ABSORBITĂ (Gy)             |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.08.01     | Dozimetru pentru doză absorbită | L125-1|533| 507|      |       |

|            | radiaţii gama şi X              |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare bloc de        |       |   |    | 76,35|       |

|            | detecţie                        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.09        | ECHIVALENT DE DOZĂ (Sv)         |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.09.01     | Dozimetru pentru echivalent de  | L125-4|533| 507|      |       |

|            | doză radiaţii gama şi X         |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare bloc de        |       |   |    | 76,35|       |

|            | detecţie                        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.09.03     | Sistem dozimetric               | L125-8|   |    | Deviz|       |

|            | termoluminiscent pentru radiaţii|       |   |    |      |       |

|            | beta/gama/X                     |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.10        | DEBIT DE DOZĂ ABSORBITĂ (Gy/s)  |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.10.01     | Debitmetru pentru doză absorbită| L125-2|533| 507|      |       |

|            | radiaţii gama şi X              |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare bloc de        |       |   |    | 59,38|       |

|            | detecţie                        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.11        | DEBIT DE ECHIVALENT DE DOZĂ     |       |   |    |      |       |

|            | (Sv/S)                          |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.11.01     | Debitmetru pentru echivalent de | L125-5|533| 507|      |       |

|            | doză radiaţii gama şi X         |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare bloc de        |       |   |    | 59,38|       |

|            | detecţie                        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.12        | KERMA (Gy)                      |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.12.01     | Dozimetru pentru kerma radiaţii | L125-6|533| 507|      |       |

|            | gama/X                          |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare bloc de        |       |   |    | 76,35|       |

|            | detecţie                        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.15        | EXPUNERE (C/kg)                 |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.15.01     | Expozimetru pentru radiaţii gama| L125-3|533| 507|      |       |

|            | şi X                            |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare bloc de        |       |   |    | 76,35|       |

|            | detecţie                        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.16        | DEBIT DE EXPUNERE (C/kg.s)      |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.16.01     | Debitmetru pentru kerma radiaţii| L125-7|533| 507|      |       |

|            | gama/X                          |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare bloc de        |       |   |    | 59,38|       |

|            | detecţie                        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.17        | ALTE MĂRIMI SPECIFICE FIZICII   |       |   |    |      |       |

|            | ATOMICE ŞI NUCLEARE             |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.17.01     | Avertizor de debit de expunere  | L133-1|533| 507|      |       |

|            | sau debit de doza absorbită     |       |   |    |      |       |

|            | pentru radiaţii X/gama/beta     |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare bloc de        |       |   |    |  7,36|       |

|            | detecţie şi fiecare prag        |       |   |    |      |       |

|            | verificat                       |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.17.02     | Avertizor de expunere sau de    | L133-2|533| 507|      |       |

|            | doză absorbită pentru radiaţii  |       |   |    |      |       |

|            | X/gama/beta                     |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare bloc de        |       |   |    | 17,53|       |

|            | detecţie                        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare prag verificat |       |   |    |  7,36|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.17.03     | Stilodozimetru:                 | L125-9|533| 507|      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.17.03.1   | - cu citire directă, cu aparat  |       |   |    |  3,33|       |

|            | de încărcare                    |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|9.17.03.2   | - cu citire indirectă, cu aparat|       |   |    |  7,36|       |

|            | de încărcare-măsurare           |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare stilodozimetru |       |   |    |  3,33|       |

|            | suplimentar, utilizat cu acelaşi|       |   |    |      |       |

|            | aparat de încărcare-măsurare    |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|10          | MĂRIMI SPECIFICE METROLOGIEI    |       |   |    |      |       |

|            | MEDICALE                        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|10.13       | POTENŢIAL ELECTRIC, DIFERENŢĂ DE|       |   |    |      |       |

|            | POTENŢIAL, TENSIUNE ELECTRICĂ,  |       |   |    |      |       |

|            | FORŢĂ ELECTROMOTOARE (V)        |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|10.13.01    | Electrocardiograf               |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|10.13.01.1  | - cu un canal                   | L138-1|   |    | 48,69|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare canal          |       |   |    |  1,46|       |

|            | suplimentar                     |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|10.13.01.2  | - cu un canal asistat de        | L138-2|   |    | 48,69|       |

|            | calculator                      |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare canal          |       |   |    |  1,46|       |

|            | suplimentar                     |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|10.13.03    | Electroencefalograf             |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|10.13.03.1  | - analogic/digital              | L140-1|   |    | 64,92|       |

|            | (neasistat de calculator)       | L140-2|   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare canal          |       |   |    |  1,46|       |

|            | suplimentar                     |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|10.13.03.2  | - asistat de calculator         | L140-3|   |    | 64,92|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|            | - pentru fiecare canal          |       |   |    |  1,46|       |

|            | suplimentar                     |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|10.13.04    | Electrocardioscop               | L138-3|   |    | 40,02|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|10.23       | FRECVENŢĂ CARDIACĂ (bătăi/minut)|       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|10.23.01    | Cardiotahometru                 | L141-1|   |    | 27,10|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|10.23.02    | Pulsmetru                       | L142-1|   |    | 27,10|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|10.26       | ENERGIE, FRECVENŢĂ CARDIACĂ, ECG|       |   |    |      |       |

|            | (Ergo-Cardio-ECG)               |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|10.26.01    | Ergometru cu pedală             | L143-1|   |    | 60,13|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|10.26.02    | Ergometru cu ECG                | L143-2|   |    | 71,94|       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

|10.26.03    | Ergometru cu ECG asistat de     | L143-3|   |    | 71,94|       |

|            | calculator                      |       |   |    |      |       |

|____________|_________________________________|_______|___|____|______|_______|

 

    NOTE:

    1) Mijloacele de măsurare cuprinse în tabelul nr. 1 corespund sortimentelor din Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, LO-2004 (LO); în cadrul sortimentelor au fost diferenţiate şi codificate subsortimente caracterizate prin acelaşi tarif de verificare. În cazul mijloacelor de măsurare care se verifică la locul de utilizare, deţinătorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie spaţiul necesar (atunci când este cazul), utilajele auxiliare şi personalul ajutător necesar efectuării verificărilor metrologice;

    2) Tarifele prevăzute în coloana 3 se referă la: aprobări de model (AM), aprobări de model CEE (AM-CEE) şi aprobări de model individuale (AMI);

    3) Tarifele prevăzute în coloana 5 se referă la: verificări metrologice iniţiale, verificări iniţiale CEE, verificări metrologice periodice şi verificări metrologice după reparare sau modificare;

    4) La verificarea contoarelor de apă caldă cu apă rece, se aplică tarifele pentru contoarele de apă rece;

    5) În cazul în care în componenţa mijlocului de măsurare (contor static de energie electrică) este inclus un ceasornic programator, la tariful de verificare se adaugă şi tariful de verificare al ceasornicului;

    6) Tariful din coloana 3 se aplică numai pentru contoarele de energie termică pentru apa caldă de consum.

 

    Tabelul nr. 2*)

 

    *) Tabelul nr. 2 este reprodus în facsimil.

 

    Tarife în euro pentru activităţile desfăşurate de Biroul Român de Metrologie Legală (BRML) în scopul autorizării/avizării persoanelor fizice şi juridice

 

                            ___________________________________________________

                           |         Activităţi desfăşurate de BRML pentru:    |

                           |___________________________________________________|

                           | autorizarea/avizarea persoanelor juridice pentru  |

                           | activităţile de:                                  |

 __________________________|___________________________________________________|

|          Etape           | verificare  | reparare  | montare    | modificare |

|                          | metrologică |           |            |            |

|__________________________|_____________|___________|____________|____________|

|Înregistrarea|autorizare  |       71,47 |           |            |            |

|şi iniţierea |____________|_____________|___________|____________|____________|

|activităţilor|extindere   |             |           |            |            |

|de:          |autorizaţie |       31,08 |           |            |            |

|             |____________|_____________|___________|____________|____________|

|             |avizare     |             |     35,43 |      35,43 |      35,43 |

|             |____________|_____________|___________|____________|____________|

|             |extindere   |             |           |            |            |

|             |aviz        |             |     18,02 |      18,02 |      18,02 |

|_____________|____________|_____________|___________|____________|____________|

|Analiza      |autorizare  |285,89 +     |           |            |            |

|documentaţiei|            |12,74 * n_s  |           |            |            |

|pentru:      |____________|_____________|___________|____________|____________|

|             |extindere   |62,15 +      |           |            |            |

|             |autorizaţie |12,74 * n_s  |           |            |            |

|             |____________|_____________|___________|____________|____________|

|             |avizare     |             | 116,53 +  | 116,53 +   | 107,52 +   |

|             |            |             | 9,01 *    | 9,01 *     | 9,01 *     |

|             |            |             | (n_s +    | (n_s +     | (n_s +     |

|             |            |             | n_sr +    | n_ncd)     | n_ncd)     |

|             |            |             | n_ncd)    |            |            |

|             |____________|_____________|___________|____________|____________|

|             |extindere   |             | 89,50 +   | 89,50 +    | 89,50 +    |

|             |aviz        |             | 9,01 *    | 9,01 *     | 9,01 * n_s |

|             |            |             | (n_s +    | (n_s +     |            |

|             |            |             | n_sr +    | n_ncd)     |            |

|             |            |             | n_ncd)    |            |            |

|_____________|____________|_____________|___________|____________|____________|

|Evaluarea în |autorizării | _           |           |            |            |

|scopul:      |            |>_ z  * 71,47|           |            |            |

|             |            | i  i        |           |            |            |

|             |            |             |           |            |            |

|             |_______