ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 77 din 24 iunie 2009

privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

ART. 15

(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economici trebuie să facă dovada că:

h) jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune deţin un aviz emis de Compania Naţională "Loteria Română" - S.A., conform căruia jocurile de noroc propuse a fi autorizate nu încalcă dreptul de exclusivitate şi nu împietează asupra realizării obiectului de activitate al acesteia, iar mijloacele de joc utilizate, indiferent de modul constructiv sau operaţional al acestora, sunt vizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate se centralizează într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României. Sistemul electronic central, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finanţelor Publice, pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine sau va permite accesul la informaţii privind: totalul taxelor de participare colectate în orice zi şi totalul premiilor acordate.

ART. 19

(1) Controlul tehnic al maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi altor mijloace de joc, cu excepţia celor pentru care există certificate recunoscute la nivelul Uniunii Europene sau a programelor informatice care nu fac parte integrantă din mijlocul de joc respectiv, se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală.

(2) Utilizarea de programe informatice, altele decât cele pentru care controlul tehnic se efectuează în condiţiile alin. (1), se realizează pe răspunderea exclusivă a organizatorilor. Odată cu solicitarea de autorizare a jocurilor de noroc care implică utilizarea acestor programe informatice, organizatorul va prezenta comisiei un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de drept al programului informatic.

(3) Controlul mijloacelor de joc utilizate pentru exploatarea jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operaţional al acestora, se realizează numai de către Biroul Român de Metrologie Legală.

(4) Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum şi tarifele practicate pentru activităţile de control tehnic se stabilesc anual prin ordin comun al ministrului economiei şi al ministrului finanţelor publice. Până la data intrării în vigoare a ordinului sunt valabile tarifele din anul anterior.

(5) În normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală se cuprinde şi verificarea drepturilor de utilizare asupra programelor informatice utilizate, cu evidenţierea distinctă a verificării efectuate şi a rezultatelor acesteia în documentele eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală.

(6) Pentru primul an de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, controlul tehnic al maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi altor mijloace de joc se va desfăşura conform normelor tehnice în vigoare la data prezentei ordonanţe de urgenţă, la tarifele practicate de Biroul Român de Metrologie Legală la aceeaşi dată.

(7) Costul activităţilor de control tehnic va fi suportat de beneficiarii acestora, respectiv de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc.

ORDIN Nr. 452 din 29 iunie 2006

pentru actualizarea valorilor din anexa nr. 2 la Norma tehnică de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V.-01-2000, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 10 iulie 2006

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, aprobată cu modificări prin Legea nr. 166/1999, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:

ART. 1

Se actualizează valorile din anexa nr. 2 la Norma tehnică de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V.-01-2000, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 25 iulie 2000, modificată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 77/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2004, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi comerţului,

Codruţ Ioan Şereş

 

      LISTA

cuprinzând tarifele pentru activităţile de control tehnic al mijloacelor de joc de noroc

 

_________________________________________________________________________

2.     Tarife de bază pentru acordarea aprobării de

       tip a mijloacelor de joc:

2.1.   Maşini mecanice sau electronice cu câştiguri          900 lei

       - tarif suplimentar la maşini cu mai multe locuri     540 lei/loc

2.2.   Sala de joc tip bingo sau keno                      6.600 lei/sală

2.3.   Masa tip ruletă                                    10.800 lei

2.4.   Aparat de extragere aleatorie a numerelor           3.840 lei

2.5.   Software de joc                                     3.840 lei

2.6.   Suportul hardware                                   3.840 lei

2.7.   Ruleta automată                                    12.000 lei

3.     Tarife pentru prelungirea aprobării de tip a

       mijloacelor de joc:

3.1.   Maşini mecanice sau electronice cu câştiguri          450 lei

       - tarif suplimentar la maşini cu mai multe locuri     270 lei/loc

3.2.   Sala de joc tip bingo sau keno                      3.300 lei/sală

3.3.   Masa tip ruletă                                     5.400 lei

3.4.   Aparat de extragere aleatorie a numerelor           1.920 lei

3.5.   Software de joc                                     1.920 lei

3.6.   Suportul hardware                                   1.920 lei

3.7.   Ruleta automată                                     6.000 lei