Acasă» Internship 2016
Programul INTERNSHIP@GOV.RO în anul 2016 în cadrul Ministerului Finanţelor Publice

  Ministerul Finanțelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanţelor publice.

  Formularul de înscriere este disponibil la http://internship.gov.ro/profil/.

  Ministerul Finanțelor Publice - 16 poziții - condițiile specifice pentru selecție și activitățile stagiarilor

 1. 16 poziții disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2016

   Cabinet Ministru (două poziţii):

   • participă la întâlnirile privind modalitatea de estimare a cadrului macroeconomic necesar pentru fundamentarea bugetului;
   • participă la întâlnirile privind analizele macroeconomice periodice;
   • participă la întâlnirile privind fundamentarea bugetului general consolidat;

   Direcţia Generală Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate (o poziție) are ca principale responsabilităţi:

   • elaborarea cadrului normativ în domeniul ajutorului de stat;
   • aplicarea mecanismelor de implementare specifice schemelor de ajutor de stat administrate de MFP;
   • participarea la consultări cu mediul de afaceri;
   • analizarea solicitărilor de stabilire/ajustare a preţurilor şi tarifelor pentru produsele şi serviciile cu preţuri reglementate;
   • soluţionarea sesizărilor referitoare la fapte de publicitate înşelătoare şi comparativă interzisă prevăzute de Lege.

   Direcția Unitatea de Evaluare a Investițiilor Publice (o poziţie) îndeplineşte următoarele atribuţii:

   • analiza studiilor de prefezabilitate, a memoriilor tehnico-economice sau a notelor de fundamentare;
   • evaluarea gradului de pregătire al unei proiect de investiții publice nou;
   • elaborarea proiectului de memorandum cuprinzând rezultatele prioritizării, ce urmează a fi prezentat Guvernului spre aprobare.

   Autoritatea de Certificare și Plată/Serviciul Metodologie și Asistenţă Tehnică (o poziţie) are ca principale responsabilităţi:

   • elaborarea/modificarea cadrului legal și procedural aplicabil activității direcției;
   • elaborarea punctelor de vedere cu privire la proiectele de acte normative emise de alte direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice/altor ministere pe domeniul de activitate al direcţiei;
   • elaborarea răspunsurilor la diverse solicitări de clarificări/interpelări/întrebări aferente domeniului de competență al direcției;
   • implementarea proiectelor de asistență tehnică finanțate din fonduri europene, pentru care Autoritatea de Certificare și Plată are calitatea de beneficiar.

   Direcţia Corpul de Control – Serviciul de Integritate (o poziţie) are ca principale responsabilităţi:

   • desfăşurarea activităţilor de informare şi conştientizare în domeniul integrităţii profesionale.
   • elaborarea, pe baza nevoilor identificate, tematici/programe de pregătire în domeniul prevenirii şi combaterii faptelor de corupţie.

   Direcția de Politici și Analiză Macroeconomică / Serviciul de Analiză Macroeconomică (două poziţii) are ca principale atribuţii:

   • realizarea de analize macroeconomice periodice/la cerere privind evoluțiile principalilor indicatori macroeconomici la nivel intern și internațional cu impact asupra politicilor fiscale;
   • participarea la fundamentarea poziției României la grupurile de lucru stabilite la nivel intern/internațional;
   • realizarea de studii ex-post cu privire la principalele modificări legislative în domeniul fiscal;
   • coordonarea elaborării Programului de convergență al României;
   • elaborarea Buletinului lunar privind aspecte macroeconomice și bugetare.

   Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern/Biroul pentru Strategie și Metodologie Generală (o poziţie):

   • elaborează, conduce şi aplică o strategie unitară în domeniul auditului public intern şi monitorizează la nivel naţional această activitate;
   • dezvoltă cadrul normativ în domeniul auditului public intern;
   • dezvoltă şi implementează proceduri şi metodologii uniforme, bazate pe standardele internaţionale, inclusiv manualele de audit intern;
   • dezvoltă metodologiile în domeniul riscului managerial;
   • elaborează Codul privind conduita etică a auditorului intern*);
   • avizează normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate în domeniul auditului public intern, inclusiv normele metodologice proprii ale compartimentelor de audit public intern organizate la nivelul structurilor asociative;
   • dezvoltă sistemul de raportare a rezultatelor activităţii de audit public intern şi elaborează raportul anual, precum şi sinteze, pe baza rapoartelor primite, inclusiv de la compartimentele de audit public intern organizate la nivelul structurilor asociative;
   • efectuează misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale;
   • verifică respectarea de către compartimentele de audit public intern, inclusiv de către cele organizate la nivelul structurilor asociative, a normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern, evaluează activitatea acestora şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice, respectiv al structurii asociative în cauză;
   • stabileşte cadrul general al acordului de cooperare pentru asigurarea activităţii de audit public intern în entităţile publice locale;
   • îndrumă entităţile publice locale şi structurile asociative în implementarea sistemului de cooperare pentru asigurarea activităţii de audit public intern;
   • stabileşte, în condiţiile legii, pentru domeniile cadrului general de competenţe profesionale cunoştinţele, abilităţile şi valorile pe care o persoană trebuie să le deţină pentru exercitarea activităţii de audit public intern;
   • coordonează sistemul de recrutare în domeniul auditului public intern, sistemul de atestare naţională a auditorilor interni din entităţile publice, precum şi sistemul de formare profesională continuă a acestora;
   • avizează numirea/destituirea şefilor compartimentelor de audit public intern din entităţile publice;
   • cooperează cu Curtea de Conturi pentru asigurarea complementarităţii activităţilor de audit public intern şi audit public extern şi a creşterii eficienţei acestora, precum şi cu alte autorităţi şi instituţii publice din România, cu respectarea independenţei, funcţiilor şi cerinţelor specifice fiecărei profesii;
   • cooperează cu autorităţile şi organizaţiile de control financiar public din alte state, inclusiv din Comisia Europeană. ;

   Direcția Generală Pregătire ECOFIN și Asistență Comunitară (o poziţie):

   • coordonează activitatea privind afacerile europene la nivelul MFP (notificarea legislaţiei naţionale care transpune acquis-ul comunitar, analiza politicilor europene relevante, în vederea elaborării strategiilor sectoriale/mandatelor generale pentru domeniile din competenţa, participă la pregătirea reuniunilor Consiliului ECOFIN, asigură coordonarea elaborării contribuţiei Ministerului Finanţelor Publice la Programul Naţional de Reformă (PNR) elaborat în contextul implementării Strategiei UE 2020, colaborează cu Direcţia Unitatea de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană, în vederea corelării aspectelor conexe procesului de reformă a bugetului Uniunii Europene şi/sau înnoirea perspectivelor financiare);
   • este Unitate Naţională de Coordonare (UNC) pentru programarea şi gestionarea asistenţei financiare elveţiene destinate României (asigură coordonarea generală a Contribuţiei financiare elveţiene , elaborează şi revizuieşte cadrul de programare aferent Contribuţiei, elaborează propunerile de acorduri de proiecte/ acorduri privind măsura şi propunerile de acorduri de implementare, supervizează pregătirea propunerilor finale de proiecte, rezultate din schiţele de proiecte aprobate, verifică din punct de vedere tehnic rapoartele însoţite de cereri de plată primite de la Organismele intermediare, verifică, aprobă şi transmite Autorităţii de Plată cererile de plată şi rapoartele întocmite de beneficiari, emite instrucţiuni pentru Organismele intermediare/Autoritatea de plată/Beneficiari în vederea implementării Programului de Cooperare Elveţiano-Român, pregăteşte raportul anual şi planificarea implementării anuale). ;

   Direcţia Generală Trezorerie şi Contabilitate Publică :
   Serviciul administrarea sistemului naţional de raportare FOREXE (două poziţii)

   • monitorizează funcţionarea componentelor sistemului naţional de raportare FOREXE, în conformitate cu termenele şi procedurile stabilite. Pentru eventualele disfuncţionalităţi comunicate de către unităţile teritoriale ale trezoreriei statului şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice / Agenţiei Naţională de Administrare Fiscală, care utilizează sistemul naţional de raportare, sesizează Direcţia generală de tehnologia informaţiei pentru solutionarea acestora;
   • elaborează şi actualizează procedura de funcţionare a sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor publice, precum şi documentaţia specifică componentelor sistemului naţional de raportare, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului finanţelor publice / Agenţiei naţionale de administrare fiscală;
   • asigură preluarea zilnică în sistemul naţional de raportare FOREXE a datelor transmise de către unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, precum şi generarea, pe baza datelor colectate, a rapoartelor centralizate şi/sau consolidate ori a altor situaţii stabilite prin procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare;
   • asigură elaborarea şi actualizarea procedurii de înregistrare în sistem a entităţilor raportoare, în colaborare cu Direcţia generală de tehnologia informaţiei, in baza propunerilor detaliate primite de la direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului finanţelor publice / Agenţiei naţionale de administrare fiscală;
   • asigură înregistrarea şi actualizarea datelor personalului din unităţile teritoriale ale trezoreriei statului, cu atribuţii în administrarea reprezentanţilor entităţilor publice înrolate în sistemul naţional de raportare FOREXE, precum şi întocmirea situaţiilor centralizate referitoare la utilizatorii sistemului; ;

   Serviciul Operaţiuni cu numerar şi Produse Electronice ale Trezoreriei Statului (o poziţie):

   • asigură derularea operaţiunilor de retragere numerar de la Banca Naţională a României/instituţii de credit şi cele privind alimentarea conturilor de disponibil deschise la instituţiile de credit pe seama unităţilor trezoreriei statului organizate fără casierie tezaur, respectiv, întocmirea şi transmiterea către Trezoreria Operativă Centrală a ordinelor de plată aferente precum şi derularea operaţiunilor de depunere numerar la Banca Naţională a României;
   • întocmeşte şi transmite către Banca Naţională a României raportări zilnice şi lunare privind volumul numerarului existent în casieriile tezaur la finele zilei, respectiv structura numerarului existent în tezaur la finele lunii;
   • asigură întocmirea şi transmiterea către Trezoreria Operativă Centrală a ordinelor de plată prin care sumele virate de către contribuabilii persoane fizice în contul tranzitoriu deschis pe seama MFP la instituţiile de credit sunt transferate către conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului general consolidat;
   • soluţionează eventualele sume neclarificate din fişierele electronice de plăţi transmise de instituţiile de credit reprezentând sume încasate în contul tranzitoriu şi întocmeşte ordinele de plată prin care sumele neclarificate vor fi returnate instituţiilor de credit, asigurând transmiterea acestora către Trezoreria Operativă Centrală în vederea decontării;

   Serviciul de Comunicare, Relaţii Publice, Mass Media și Transparenţă (o poziţie) are ca principale atribuţii:

   • asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public;
   • asigurarea transparenţei insituţionale/decizionale;
   • administrarea conţinutului de informații al site-ului mfinante.gov.ro;
   • gestionarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. ;

   Direcţia Generală de Legislaţie Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile / Serviciul Sinteză şi Coerenţă Legislativă Cod de Procedură Fiscal㠖 Cod fiscal şi Coordonare Metodologică a ANAF (o poziţie):

   • analizează prevederile Codului fiscal şi ale altor legi care reglementează impozite, taxe, contribuţii în scopul identificării eventualelor necorelări cu prevederile legislaţiei în domeniul procedurii fiscale, în domeniul combaterii evaziunii şi fraudei fiscale, în domeniul legislaţiei nefiscale, precum şi în domeniul legislaţiei privind regimul general al contravenţiilor;
   • efectuează propuneri de modificare a legislaţiei fiscale în scopul corelării prevederilor Codului fiscal şi ale altor legi care reglementează impozite, taxe, contribuţii, cu prevederile legislaţiei în domeniul procedurii fiscale, în domeniul combaterii evaziunii şi fraudei fiscale, în domeniul legislaţiei nefiscale, în domeniul legislaţiei privind regimul general al contravenţiilor, precum şi în domeniul activităţii de consultanţă fiscală;
   • elaborează materiale de sinteză pe baza informaţiilor şi indicatorilor primiţi cu privire la monitorizarea rezultatelor aplicării prevederilor legislaţiei în domeniul procedurii fiscale, în domeniul combaterii evaziunii şi fraudei fiscale, în domeniul legislaţiei nefiscale, precum şi în domeniul legislaţiei privind regimul general al contravenţiilor;
   • elaborează, în colaborare şi cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, punctele de vedere la propunerile legislative parlamentare în domeniul procedurii fiscale, în domeniul combaterii evaziunii şi fraudei fiscale, în domeniul legislaţiei nefiscale, în domeniul legislaţiei privind regimul general al contravenţiilor, precum şi în domeniul activităţii de consultanţă fiscală;
   • organizează şi/sau participă la dezbaterile în grupuri de lucru, comisii, etc, având ca scop analiza modificărilor şi completărilor legislaţiei în domeniul procedurii fiscale, în domeniul combaterii evaziunii şi fraudei fiscale, în domeniul legislaţiei nefiscale, în domeniul legislaţiei privind regimul general al contravenţiilor, precum şi în domeniul activităţii de consultanţă fiscală;
   • colaborează cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în vederea primirii punctelor de vedere ale acesteia la actele normative în domeniul procedurii fiscale, în domeniul combaterii evaziunii şi fraudei fiscale, în domeniul legislaţiei nefiscale, în domeniul legislaţiei privind regimul general al contravenţiilor, precum şi în domeniul activităţii de consultanţă fiscală, supuse avizării Ministerului Finanţelor Publice.
 2. Activitățile stagiarilor la nivelul structurilor unde sunt repartizați

   Cabinet Ministru (două poziţii)

   • contribuie la elaborarea prezentărilor pe diverse teme macroeconomice;
   • contribuie la elaborarea analizelor referitoare la diverse măsuri de politică fiscal-bugetară;
   • contribuie la actualizarea bazelor de date utilizate în analizele macroeconomice;

   Direcţia Generală Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate (o poziție):

   • participarea la sedințe având ca scop elaborarea cadrului normativ în domeniul ajutorului de stat;
   • implicarea în implementare schemelor de ajutor de stat administrate de MFP;
   • participarea la consultări cu mediul de afaceri;
   • analizarea solicitărilor de stabilire/ajustare a prețurilor și tarifelor pentru produsele și serviciile cu prețuri reglementate.

   Direcția Unitatea de Evaluare a Investițiilor Publice (o poziţie):

   • participă la înregistrarea adreselor de înaintare a studiilor de prefezabilitate, memoriilor tehnico-economice sau notelor de fundamentare întocmite în etapa de identificare a proiectului, conform prevederilor legale în vigoare;
   • participă la analiza studiilor de prefezabilitate, a memoriilor tehnico-economice sau notelor de fundamentare din punct de vedere al suportabilităţii şi sustenabilităţii;
   • oferă feed-back conducerii direcţiei Unitatea de Evaluare a Investiţiilor Publice, privind luarea deciziei de avizarea sau respingere, după caz, a solicitărilor ordonatorilor principali de credite pentru trecerea la elaborarea studiului de fezabilitate;
   • participă la evaluarea gradului de pregătire a proiectelor de investiţii publice;
   • verifică documentele transmise de ordonatorii principali de credite în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.88/2013;
   • analizează corectitudinea stabilirii şi fundamentării punctajelor aferente criteriilor de prioritizare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.88/2013;
   • analizează propunerile ordonatorilor principali de credite privind includerea proiectelor de investiţii în legile bugetare anuale şi prezintă conducerii direcţiei Unitatea de evaluare a investiţiilor publice rezultatele prioritizării;
   • consultă bazele de date cuprinzând programul de investiții publice semnificative, gestionat la nivelul direcției, sub coordonarea strictă a îndrumătorului departamental;
   • oferă feed-back privitor la orice altă speță analizată în cadrul programului de stagiu la nivelul Unității de Evaluare a Investițiilor Publice.

   Autoritatea de Certificare și Plată / Serviciul Metodologie și Asistenţă Tehnică (o poziţie):

   • analiza procedurilor operaționale aplicabile activității direcției;
   • analiza cadrului legal aplicabil direcției pentru gestionarea instrumentelor structurale aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și a fondurilor europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020;
   • participare la pregătirea propunerilor de proiecte în vederea acordării finanțării din fonduri europene și a documentelor necesare în vederea rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor de asistență tehnică, pentru care Autoritatea de Certificare și Plată are calitatea de beneficiar.

   Direcţia Corpul de Control – Serviciul de Integritate (o poziţie):

   • respectă programul de practică stabilit de structura în care îşi va desfăşura activitatea;
   • respectă normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la persoana responsabilă cu protecţia muncii la nivelul M.F.P.;
   • nu foloseşte informaţiile la care are acces în timpul practicii pentru a le comunica unui terţ sau a le publica, chiar după terminarea practicii.
   • respectă Responsabilităţile practicantului aşa cum sunt acestea prevăzute în procedura PS-44 ed. I rev.0 Organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în MFP şi unităţile subordonate acestuia, aprobată în şedinţa SCIM din luna decembrie 2015.

   Direcția de politici și analiză macroeconomică / Serviciul de analiză macroeconomică (două poziţii):

   • elaborarea de scurte note pe diferite teme macroeconomice pe baza materialelor primite de la Comisia Europeană;
   • realizarea de analize macroeconomice în funcței de subiectele de actualitate referitoare la politicile fiscale;
   • contribuie la actualizarea bazelor de date utilizate în cadrul Serviciului de analiză macroeconomică;
   • contribuie la realizarea Buletinului lunar privind aspecte macroeconomice și bugetare;

   Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern/ Biroul pentru Strategie și metodologie Generală (o poziţie):

   • colectează, prelucrează şi centralizează informaţiile necesare pentru elaborarea Strategiei dezvoltării auditului public intern pentru perioada 2017-2020;
   • participă, în echipă, la elaborarea materialelor necesare direcţiei pentru participarea la seminarii şi conferinţe;
   • participă, în echipă, la activităţile de pregătire profesională continuă organizate de direcţie.

   Direcția Generală Pregătire ECOFIN și Asistență Comunitară (o poziţie):

   • participă la analiza politicilor europene relevante, în vederea elaborării strategiilor sectoriale/mandatelor generale pentru domeniile din competenţa MFP;
   • participă la elaborarea contribuţiei integrate a Ministerului Finanţelor Publice la documentele subsecvente Programul Naţional de Reforme 2016 – Planul de acțiuni pentru implementarea PNR 2016, Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor specifice de țară 2016);
   • contribuie la creşterea gradului de informare şi comunicare în privinţa problematicii europene în cadrul MFP (în principal prin elaborarea de note de informare, prezentări);
   • participă, împreună cu îndrumătorul, la întâlnirile organizate de instituţiile de specialitate ale administraţiei publice cu relevanţă pentru responsabilitățile stabilite;
   • participă la asigurarea publicității privind Contribuţia elveţiană;
   • participă la analiza raportărilor referitoare la Fondurile Tematice, pregătite de Organismul Intermediar Elveţian, și la formularea observațiilor Unității Naționale de Coordonare asupra acestora.

   Direcţia Generală Trezorerie şi Contabilitate Publică :
   Serviciul administrarea sistemului naţional de raportare FOREXE (două poziţii):

   • participă la preluarea în sistemul naţional de raportare FOREXE, a datelor transmise de către unitătile teritoriale ale trezoreriei statului, conform termenelor si regulilor stabilite prin procedurile operaţionale;
   • participă la înregistrarea şi actualizarea datelor personalului din unităţile teritoriale ale trezoreriei statului, cu atribuţii în administrarea reprezentanţilor entităţilor publice înrolate în sistemul naţional de raportare FOREXE;
   • participă la monitorizarea actualizării nomenclatoarelor sistemului şi la transmiterea acestora către unităţile teritoriale ale trezoreriei statului, conform termenelor şi procedurilor stabilite;
   • participă la monitorizarea funcţionării componentelor sistemului naţional de raportare FOREXE, în conformitate cu termenele şi procedurile stabilite;
   • îndeplineşte orice alte sarcini specifice, stabilite de către îndrumătorul de stagiu;

   Serviciul Operaţiuni cu numerar şi Produse Electronice ale Trezoreriei Statului (o poziţie):

   • participă la verificarea formală şi de conţinut (numărul şi valoarea operaţiunilor de debit şi credit, data documentului/data tranzacţiilor) a extraselor contului tranzitoriu transmise zilnic şi lunar de instituţiile de credit;
   • participă la verificarea şi confirmarea cererilor de retragere numerar de la Banca Naţională a României/cererilor de alimentare a conturilor de disponibil transmise de Activităţile de Trezorerie şi Contabilitate Publică Judeţene/a Municipiului Bucureşti/Trezoreriile sectoarelor Municipiului Bucureşti;
   • participă la procesarea soldurilor zilnice/lunare existente în casele tezaur transmise de Activităţile de Trezorerie şi Contabilitate Publică Judeţene /a Municipiului Bucureşti/Trezoreriile sectoarelor Municipiului Bucureşti;
   • participă la verificarea extraselor de cont elaborate de Trezoreria Operativă Centrală aferente operaţiunilor cu numerar/alimentări de cont de disponibil şi operaţiunilor privind decontarea sumelor achitate de contribuabilii persoane fizice in contul tranzitoriu precum şi la actualizarea zilnică a situaţiilor interne elaborate la nivelul serviciului;
   • îndeplineşte orice alte sarcini specifice, stabilite de către îndrumătorul de stagiu;

   Serviciul de Comunicare, Relaţii Publice, Mass Media și Transparenţă (o poziţie)

   • arhivarea în format electronic a documentelor, seturilor de date și a informațiilor de interes public;
   • analiza și sinteza documentelor, a seturilor de date și a informațiilor în vederea construirii și actualizarii bazei de date cu informaţii de interes public;
   • procesul de îmbunatățire a structurii și graficii site-ului www.mfinante.ro;
   • elaborarea unui plan de comunicare pentru MFP;
   • crearea de infografice pe baza seturilor de date detinute si construirea de mesaje pentru cresterea nivelului de informare al populației.

   Direcţia Generală de Legislaţie Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile / Serviciul Sinteză şi Coerenţă Legislativă Cod de Procedură Fiscal㠖 Cod fiscal şi Coordonare Metodologică a ANAF (o poziţie):

   • însuşirea rolului şi atribuţiilor Ministerului Finanţelor Publice;
   • însuşirea atribuţiilor Direcţia Generală de Legislaţie Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile;
   • însuşirea atribuţiilor Serviciul sinteză şi coerenţă legislativă Cod de procedură fiscală-Cod fiscal şi coordonare metodologică a ANAF;
   • înţelegerea relaţiilor funcţionale ale direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
   • înţelegerea normelor legale şi procedurale de tehnică legislativă;
   • participarea activă la elaborarea materialelor care intră în aria de competenţă a Serviciul sinteză şi coerenţă legislativă Cod de procedură fiscală-Cod fiscal şi coordonare metodologică a ANAF;
   • participarea activă la elaborarea materialelor care ţin de Acordul de implementare a priorităţilor “Delivery Unit”.
 3. Condițiile specifice pentru selecție

   Cabinet Ministru (două poziţii):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel intermediar/avansat;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel avansat;

   • Browser web – nivel avansat;

   Direcţia Generală Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate (o poziție):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe administrative;

   • Economie;

   • Finanţe;

   • Contabilitate;

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel intermediar;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel avansat;

   Direcția Unitatea de Evaluare a Investițiilor Publice (o poziţie):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • Drept;

   • Economie;

   • Finanţe;

   • Inginerie şi management;

   • Inginerie civilă;

   • Contabilitate cibernetică, statistică şi informatică economică;

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel avansat;

   • limba francez㠖 nivel intermediar;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel avansat;

   • Browser web – nivel intermediar;

   • Baze de date – nivel intermediar;

   Autoritatea de Certificare și Plată / Serviciul Metodologie și Asistenţă Tehnică (o poziţie):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • Relaţii internaţionale şi studii europene;

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel intermediar;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   • Browser web – nivel intermediar;

   Direcţia Corpul de Control – Serviciul de Integritate (o poziţie):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;

   • Finanţe;

   • Administrarea afacerilor;

   • Cibernetică, statistică şi informatică economică;

   • Management;

   • Economie şi Relaţii Internaţionale;

   • Ştiinţe administrative;

   • Drept;

   • Psihologie;

   • Competențe lingvistice:
   • Nespecificat la acest moment;

   • Competențe IT:
   • Nespecificat la acest moment;

   Direcția de politici și analiză macroeconomică / Serviciul de analiză macroeconomică (două poziţii):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • Finanţe

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel avansat;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel avansat;

   • Browser web – nivel avansat;

   Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern/ Biroul pentru Strategie și metodologie Generală (o poziţie):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;

   • Finanţe;

   • Administrarea afacerilor;

   • Cibernetică, statistică şi informatică economică;

   • Management;

   • Economie şi afaceri internaţionale;

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel intermediar;

   • limba francez㠖 nivel intermediar;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   • Browser web – nivel intermediar;

   • Baze de date – nivel intermediar;

   Direcția Generală Pregătire ECOFIN și Asistență Comunitară (o poziţie):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • Relaţii internaţionale şi studii europene;

   • Ştiinţe administrative;

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel intermediar;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   • Browser web – nivel intermediar;

   Direcţia Generală Trezorerie şi Contabilitate Publică :
   Serviciul administrarea sistemului naţional de raportare FOREXE (două poziţii):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;

   • Finanţe;

   • Competențe lingvistice:
   • Nespecificat la acest moment;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   Serviciul Operaţiuni cu numerar şi Produse Electronice ale Trezoreriei Statului (o poziţie):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;

   • Finanţe;

   • Competențe lingvistice:
   • Nespecificat la acest moment;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   Serviciul de Comunicare, Relaţii Publice, Mass Media și Transparenţă (o poziţie):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe ale comunicării;

   • Economie;

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel avansat;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   • Browser web – nivel avansat;

   • Baze de date – nivel intermediar;

   Direcţia Generală de Legislaţie Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile / Serviciul Sinteză şi Coerenţă Legislativă Cod de Procedură Fiscal㠖 Cod fiscal şi Coordonare Metodologică a ANAF (o poziţie):

   • Domeniul studiilor necesare:
   • Finanţe;

   • Competențe lingvistice:
   • limba englez㠖 nivel avansat;

   • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;