Activitaţi» Ajutor de stat
Întrebări frecvente
Alege schema de ajutor de stat:*
 Pot beneficia de ajutor de stat și întreprinderile legate (grup de firme)?
       

Potrivit Cap. I, pct. 4 din Ghidului pentru accesarea ajutorului de stat în baza H.G. nr. 332/2014 - Revizia 2, sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată.


 Pentru câte activităţi poate solicita finanţare o întreprindere?
       

Potrivit Cap. II, pct. 2, subpct. 2.2 din Ghidului pentru accesarea ajutorului de stat în baza H.G. nr. 332/2014 - Revizia 2, se poate solicita finanțare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanțare poate fi principală sau secundară.


Se poate schimba adresa implementării proiectului de investiții după primirea acordului pentru finanțare?


       

Conform atenționării de la Cap. II, pct. 4, subpct. 4.2, lit. a) din Ghidului pentru accesarea ajutorului de stat în baza H.G. nr. 332/2014 - Revizia 2, pe parcursul realizării investiţiei şi creării locurilor de muncă şi pe o perioadă de 5 ani de la data la care posturile au fost ocupate prima dată, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, orice modificare a adresei locaţiei unde este efectuată investiţia se notifică Ministerului Finanţelor Publice printr-o adresă însoţită de Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia.

Mutarea locaţiei într-o regiune în care intensitatea maximă a ajutorului de stat este mai mică decât cea aferentă regiunii în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat atrage revocarea acordului pentru finanţare şi recuperarea ajutorului de stat acordat.


 În cadrul schemei de ajutor de stat instituită în baza H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, sunt considerate costuri eligibile doar costurile salariale?


       

Conform prevederilor Cap. III, art. 6, alin. (1) din H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, sunt considerate cheltuieli eligibile numai costurile salariale, astfel cum sunt definite la Cap. I, art. 1, lit. d) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.


 Poate beneficia de ajutor de stat o întreprindere care are mai multe puncte de lucru în țară?
       

Potrivit prevederilor Cap. VI, art. 16, lit. b) din H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru a fi eligibilă o investiție trebuie să conducă la crearea, pentru fiecare locație, a cel puțin 10 locuri de muncă din care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizați.


Schema de ajutor de stat instituită în baza H.G. 332/2014, cu modifcările și completările ulterioare,se adresează doar sectoarelor de producție, sau și pentru servicii?


       

Conform Cap. VI, art. 15, alin (1), lit. b) din H.G. nr. 332/2014, cu modificările si completările ulterioare, pot beneficia de ajutor de stat întreprinderile care realizează o investiţie iniţială în România, în orice sector, cu exceptia celor prevăzute la art. 13 şi în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat, prevazută în anexa nr. 1.


 În cazul diversificării producției unei unități existente, mai este necesar și o investiție în active corporale/necorporale amortizabile, cu completarea corespunzătoare a tabelelor din planul de investiții, formularul privind menținerea investiției, respectiv în declarația pe propria răspundere privind realizarea investiției?


       

Potrivit Cap. I, art. 1, lit. k) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, investiția inițială referitoare la diversificarea producției unei unități existente reprezintă investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de obținerea de produse care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă.

Conform prevederilor Cap. III, art. 6, alin. (2), lit. a) din H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă dacă locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiții.


 În cazul închiderii unei unități în spațiul Uniunii Europene se face referire exclusiv la compania română sau extindere și la acționariatul acesteia?


       

Potrivit prevederilor H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru a fi eligibilă, o întreprindere trebuie să nu fi închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale.

În spiritul reglementărilor europene în materie, respectiv art. 13 pct. 1 lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, în acest context specific, întreprinderea, va avea în vedere orice acţiune sau plan al său, în calitate de întreprindere solicitantă de ajutor de stat şi/sau al oricărei persoane afiliată acesteia, definită conform legislației în vigoare (a se vedea lit. d), punctul 26, art. 7 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare). Spaţiul economic european include statele membre ale Uniunii Europene şi statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.

Totodată, potrivit prevederilor Cap. VI, art. 15, alin. (3), lit. b) din H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru a fi eligibilă, o întreprindere nou-înfiinţată nu poate aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.


 Dacă o întreprindere a beneficiat de ajutor de stat regional pentru finanțarea investiției obținut în baza H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, pentru o investiție inițială reprezentând înființarea unei unități noi de producție la un alt punct de lucru, acesta poate accese accesează pe H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru o investiție inițială privind extinderea capacității de producție a unei unități existente?


       

Potrivit Cap. VI, art. 15, alin. (1), lit. g) din H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții.

Potrivit Cap. VI, art. 17, alin. (1), lit. g) din H.G. nr. 807/2014, pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii.


 Există o valoare minimă impusă a investiției inițiale care trebuie realizată pentru obținerea ajutorului de stat?


       

H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu conţine prevederi referitoare la nivelul minim al investiţiei. Conform Cap. VI, art. 16 din H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, investițiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile de eligibilitate de la lit. a)-c).

H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede o valoare minimă a investiției.


În situația în care pentru unul din punctele de lucru întreprinderea nu plătește impozite și taxe la bugetul local, neputându-se elibera certificat de atestare fiscală pentru acel punct de lucru, ce document poate prezenta pentru a face dovada că nu înregistrează debite restante la bugetul local?


       

Potrivit Cap. VI, art. 15, alin. (1), lit. c) din H.G. nr. 332/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. f) şi g) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 332/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul sesiunii de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare, întreprinderea solicitantă transmite certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, în original sau în copie legalizată, precum şi certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată.

În situaţia în care întreprinderea nu poate prezenta certificate de atestare fiscală pentru toate punctele de lucru declarate în Certificatul constatator, acestea pot fi înlocuite cu documentele emise de organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, din care să reiasă faptul că întreprinderea solicitantă nu figurează în evidenţele fiscale cu bunuri impozabile.


 

Care este intensitatea ajutorului de stat pentru o întreprindere care realizează un proiect de investiții în regiunea București, dacă perioada de creare a locurilor de muncă aferente proiectului este 2016 – 2018?


       

Conform legislației comunitare în domeniul ajutorului de stat, verificarea eligibilității unui proiect de finanțare și stabilirea condițiilor de implementare a respectivei măsuri de ajutor se stabilesc la data semnării acordului de finanțare, acesta fiind momentul acordării ajutorului de stat. Având în vedere acest aspect, intensitatea ajutorului de stat se va stabili la momentul semnării contractului de finanțare, ținând cont de harta regională aplicabilă la acel moment. Această intensitate se poate menține pe toată perioada de derulare a contractului de finanțare, indiferent de momentul decontării cheltuielilor eligibile, cu excepția cazului în care, din diverse motive, are loc o reevaluare a proiectului finanțat.


 Ce se întâmplă în situația în care, în perioada de monitorizare a investiției și a locurilor de muncă nou-create, numărul de salariați existenți pe întreprindere la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare se reduce, în condițiile în care, salariații angajați pe proiect se mențin conform prevederilor H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare?


       

Potrivit Cap. I, art. 1, lit. e) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, crearea de locuri de muncă reprezintă creșterea netă a numărului de locuri de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanțare, după deducerea din numărul aparent de locuri de muncă create a locurilor de muncă desființate față de medie.

Potrivit Cap. IV, art. 18, alin. (1) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderea are obligația de a menține fiecare loc de muncă nou-creat pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor.

Potrivit Cap. IV, art. 20, alin. (1), lit. b) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice aplică măsurile privind revocarea acordului pentru finanțare în situația în care întreprinderea nu menține numărul de locuri de muncă total și pe ani, conform acordului pentru finanțare aprobat.

Potrivit Cap. IV, art. 20 alin. (4) lit. a) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 332/2014, ajutorul de stat plătit se recuperează proporțional cu gradul de nerealizare în situația în care întreprinderea beneficiară de ajutor de stat nu respectă condiția privind menținerea locurilor de muncă nou-create pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care acestea au fost ocupate prima dată, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor.

În cazul prezentat se poate consideră că întreprinderea nu respectă prevederile art. 1 lit. e) coroborate cu cele ale art. 18. alin. (1) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, deci pot fi aplicabile sancţiunile menţionate la art. 20 alin. (1) lit. b) sau cele prevăzute la art. 20 alin. (4) lit. a) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, după caz.


 

La completarea planului de creare a locurilor de muncă, în aplicația Excel se pot efectua modificări?


       

Conform atenționării de la Cap. II, pct. 2, subpct. 2.2, lit. e) din Ghidului pentru accesarea ajutorului de stat în baza H.G. nr. 332/2014 - Revizia 2, aplicaţia în Excel privind „Planul de creare a locurilor de muncă” pusă la dispoziţie pe site-ul ministerului este un exemplu şi trebuie adaptată în funcţie de specificul întreprinderii, în ceea ce priveşte numărul de ani în care se creează locuri de muncă, procentul contribuţiei pentru accidente şi boli profesionale, salariul mediu brut pe economie valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare, acordarea de sporuri, indexări salariale etc.


 

Cum se poate transmite „Planul de creare a locurilor de muncă” în format Excel?


       

Potrivit prevederilor Cap. II, art. 3, alin. (2) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 332/2014, , cu modificările și completările ulterioare, planul de creare a locurilor de muncă se transmite și în format electronic (CD, memory stik, etc).

Documentul în format electronic va fi preluat de pe site-ul: www.mfinante.ro– Agenţi economici – Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014 – Formulare emitere acord pentru finanţare – Plan de creare a locurilor de muncă.


 

Care sunt persoanele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați?


       

Potrivit prevederilor Cap. I, art. 1, lit. u) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, lucrătorul defavorizat reprezintă orice persoană care se află în una dintre următoarele situaţii:

i) nu a avut un loc de muncă remunerat în ultimele 6 luni;

(ii) are vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani;

(iii) are vârsta peste 50 de ani;

(iv) nu a absolvit o formă de învăţământ liceal sau nu deţine o calificare profesională (ISCED 3) ori se află în primii 2 ani de la absolvirea unui ciclu de învăţământ cu frecvenţă şi nu a avut încă niciun loc de muncă remunerat;

(v) provine din familie monoparentală, având în întreţinerea sa una sau mai multe persoane;

(vi) este membru al unei minorităţi etnice şi are nevoie să îşi dezvolte competenţele lingvistice, formarea profesională sau experienţa în muncă, pentru a-şi spori şansele de a obţine un loc de muncă stabil;

(vii) este recunoscută ca persoană cu handicap conform legislaţiei naţionale. 

Menținerea locurilor de muncă pe o perioada de 5 ani, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, presupune menținerea aceleași persoane sau contract de muncă pe această perioadă?


       

Conform Cap. IV, art. 18, alin. (1) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderea are obligația de a menține fiecare loc de muncă nou-creat pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care a fost ocupat prima dată, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor.


 

Ce se întâmplă dacă investiția este demarată înaintea depunerii Cererii de acord pentru finanțare?


       

Conform Cap. V, art. 12 din H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiția anterior primirii acordului pentru finanțare, întreaga investiție nu este eligibilă.


 

Care este modalitatea de calcul pentru obținerea ajutorului de stat?


       

Conform Cap. VI, art. 9, alin. (1) din H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat se calculează în funcție de intensitatea maximă aferentă zonei în care se va realiza investiția.

Valoarea ajutorului de stat nu poate depăși nivelele prevăzute la Cap. IV, art. 8, alin. (1) din H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Formula de calcul pentru valoarea maximă a ajutorului de stat se regăsește la Cap. I pct. 7 - ''Cum se calculează ajutorul de stat?'' din Ghidului pentru accesarea ajutorului de stat în baza H.G. nr. 332/2014 - Revizia 2, și se aplică diferențiat, în funcție de valoarea eligibilă a proiectului de investiții.


 Pot fi achiziționate echipamente second-hand?
     

Potrivit prevederilor Cap. VI, art. 161 din H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi, cu excepţia celor achiziţionate de către IMM-uri.


 

La momentul depunerii Cererii de acord pentru finantare - etapa 1, solicitantul trebuie să îndeplinească condiția privind deținerea locației proiectului pe o perioadă care să acopere 5 ani (respectiv 3 ani în cazul IMM) de la momentul creării ultimului loc de muncă?


       

Conform Cap. II, subcap. 2.2, lit. a) din Ghidului pentru accesarea ajutorului de stat în baza H.G. nr. 332/2014 - Revizia 2, referitor la completarea Cererii de acord de finanțare la secțiunea III este precizat faptul că locaţia realizării investiţiei şi autorizarea activităţii pentru care se solicită finanţare trebuie să fie înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului la momentul depunerii primei cereri de plată a ajutorului de stat.

În ceea ce privește prevederile Cap.II subcap. 4.2 lit. b) referitoare la documentele cu caracter juridic prin care se face dovada deținerii locației acestea, dacă există, pot fi depuse în etapa a II-a de evaluare a proiectului de finanțare.


 

Dacă o întreprindere angajează 10 persoane în aceeași lună, investiția trebuie să fie finalizată la momentul angajării celor 10 persoane, sau se poate finaliza ulterior?


       

Conform prevederilor Cap. III, art. 6, alin. (2), lit. b) din H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, locurile de muncă trebuie create după data primirii acordului pentru finanțare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiției.

Potrivit prevederilor Cap. II, pct. 4, subpct. 4.2, lit. a) din Ghidului pentru accesarea ajutorului de stat în baza H.G. nr. 332/2014 - Revizia 2, numărul de locuri de muncă trebuie să fie în concordanță cu obiectul de activitate, obiectivele proiectului de investiţii etc.


 

Cum se acordă punctajul în situația în care o întreprindere realizează investiția în locații aflate în județe diferite, unele județe având rata șomajului peste nivelul mediu la nivel de țară, iar alte județe sub media pe țară?


       

Conform Ghidului pentru accesarea ajutorului de stat în baza H.G. nr. 332/2014 - Revizia 2 (pag. 33), în situaţia în care o întreprindere realizează investiţia în mai multe locaţii, dintre care cel puţin una se află într-un judeţ cu rata şomajului mai mare decât media pe ţară, se acordă 10 puncte.


 

Se pot solicita, după aprobarea Acordului pentru finanțare, modificări ale planului de creare a locurilor de muncă?


       

Potrivit prevederilor Cap. III, art. 161, alin. (2) lit. a) și b) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care, pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă, se înregistrează modificări ale planului de creare a locurilor de muncă, întreprinderea poate solicita Ministerului Finanţelor Publice:

a) fie modificarea calendarului de creare și menținere a locurilor de muncă aferente investiției, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din hotărâre, prin transmiterea unei notificări cu menționarea perioadei de realizare a investiției, însoțite de planul de creare a locurilor de muncă, inclusiv în format electronic, și secțiunea IV Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate din cererea de acord pentru finanțare, revizuite;

b) fie reducerea cu maximum 20% a numărului total de locuri de muncă nou-create, cu respectarea prevederilor art. 16 lit. b) din hotărâre, prin transmiterea unei notificări însoțite de planul de creare a locurilor de muncă, inclusiv în format electronic, secțiunea IV Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate din cererea de acord pentru finanțare și planul de afaceri, inclusiv în format electronic, revizuite.


 

Câte modificări de plan sunt permise pentru o întreprindere ?


       

Potrivit prevederilor Cap. VI, art. 161 alin. (6) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderea beneficiară poate solicita cel mult o modificare din fiecare tip prevăzut la alin. (2) pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din hotărâre.


 

Se poate depune certificat de atestare fiscală consolidat în cazul unei societăți pe acțiuni care are peste 100 de puncte de lucru?


       

Conform Cap. VI, art. 15, alin (1) lit. c) din H.G. 332/2014, cu modificările si completările ulterioare, întreprinderea trebuie să facă dovada că nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.

Conform Cap. II, art. 3 alin (1), lit. f) şi g) din Anexa nr. 2 la H.G. 332/2014 cu modificările si completările ulterioare, în cadrul sesiunii de înregistrare, întreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, din strada Apolodor nr. 17, sector 5, București, certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, în original sau în copie legalizată, precum şi certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată. Aceste certificate trebuie să fie în conformitate cu prevederile legale şi practicile utilizate de instituţiile abilitate în emiterea lor.


 În Anexa 3 Plan de afaceri, secțiunea d), menționați în format tabelar contribuțiile la bugetul de stat care trebuie luate în considerare. Vă rog să menționați dacă impozitul pe dividendele repartizate acționarilor pot fi luate în calcul, alături de cele menționate de dvs, pentru a stabili cuantumul total al contribuțiilor pe perioada implementării și 5 ani de la finalizare.


       În cazul în care o persoană juridică repartizează dividende acționarilor ar fi posibil să se ia în considerare, la calculul contribuțiilor la dezvoltarea regională, impozitul pe dividende plătit de societate, mai puțin în situațiile în care se aplică prevederile Directivei 2011/96/EU transpuse în  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la scutirile de la plata impozitului pe dividende (conf. art. 229 lit. c).

 În acest sens, pentru fundamentarea deciziei se va prezenta Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor referitoare la repartizarea pe dividende a profitului înregistrat.


 În registrul de lucru excel intitulat "Proiectii_Financiare" exista foile de lucru intitulate "Fundamentarea veniturilor", "Fundamentarea cheltuielilor" și "Fundamentare elemente bilant". Pentru acuratețea analizei financiare este permisă introducerea altor foi de lucru în registrul menționat?

 


       Conform subpct. 2.3.3, pct. 2, pag. 50 din Anexa 3 la Ghidul solicitantului: ”întocmirea proiecțiilor financiare și modul de realizare se va efectua după modelul prezentat în format Microsoft Excel, care se descarcă de pe site-ul Ministerul Finanțelor Publice.”

Facultativ, în  registrul de lucru Microsoft Excel întocmit pentru redactarea proiecțiilor financiare, se pot introduce foi de calcul suplimentare dacă se consideră că informaţiile menţionate facilitează verificarea documentelor.


 În câți ani poate fi implementat proiectul de investiții? Există o perioadă minimă (1 an, 2 .. 3 ani) în care proiectul de investiții trebuie finalizat și depusă ultima cere de rambursare?

 


       Conform alin. (1) şi alin. (2), art. 3 din H.G. 807/2014 “Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, în limita bugetului anual alocat schemei.”, iar “Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2023, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.”

Având în vedere prevederile de mai sus schema de ajutor de stat nu impune limite de timp în ceea ce priveşte perioada maximă de implementare permisă pentru un proiect de investiţie iniţială, singurele limite impuse fiind de emitere a Acordului de finanţare, respectiv până la data de 31 decembrie 2020 şi asupra plăţii efective a ajutorului de stat, respectiv până la data de 31 decembrie 2023.


 Există obligația ca documentele în copie prezentate de întreprinderea solicitantă să poarte pe fiecare pagină menţiunea “Conform cu originalul” ?


       Conform alin. (2), art. 7 din Anexa nr. 2 la H.G. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare: ”documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.”

Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante/ beneficiare își asumă conformitatea copiilor cu originalele în cererea de acord pentru finanțare (Anexa nr. 1 la procedură) și în cererea de plată a ajutorului de stat (Anexa nr. 4a la procedură).


 Întreprinderea solicitantă poate demara investiția în mai multe puncte de lucru? (Un singur proiect al aceleași firme, dar cu 2 sau 3 locuri de implementare al proiectului)


       În conformitate cu H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie pentru a putea beneficia de ajutor de stat, conform prevederilor lit. b), alin.(1),  art. 17 din hotărâre, o întreprindere trebuie să realizeze „o investiţie iniţială în România, în orice sector de activitate, cu excepţia celor prevăzute la art. 15 şi în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat în baza prezentei scheme, prevăzută în anexa nr. 1”.

În conformitate cu lit. o), art.1 din Anexa nr. 2 din H.G. nr. 807/2014 investiţia iniţială reprezintă investiţia în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente.

Potrivit lit. w), art.1 din Anexa nr. 2 din H.G. nr. 807/2014 perimetru reprezintă aceeaşi parcelă cadastrală sau parcele cadastrale alăturate.


 Devansarea achiziției de mijloace fixe cu un an față de perioada estimată inițial, se consideră modificare a calendarului de realizare a investiției?


       Referitor la modificarea calendarului de realizare a investiției H.G. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare prevede la alin. (1), art. 16, Capitolul IV, Anexa 2 - Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat că “întreprinderile solicitante sunt obligate să finalizeze investiţia pentru care au solicitat finanţare în termenele prevăzute în planul de investiţii care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.

Potrivit atenționării de la pct. 1, Capitolul V din Ghidului Solicitantului: ”modificări ale calendarului realizării investiţiei se pot realiza în cazul realocării de valori aferente cheltuielilor eligibile și ajutorului de stat determinate de necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului, fără ca acestea să vizeze: valoarea totală a investiției, valoarea totală a costurilor eligibile, valoarea totală a ajutorului de stat aprobat.”

În cazul în care calendarul realizării investiţiei înregistrează modificări, alin. (2) și (3), art. 16, Capitolul IV din Anexa 2 la H.G. 807/2014 prevăd că ”... întreprinderea are obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor Publice aprobarea acestei modificări, în termen de 30 zile lucrătoare de când a luat la cunoştinţă de respectiva modificare, anexând o fundamentare în acest sens, nu mai mult de două ori pe parcursul implementării investiţiei iniţiale”, iar Ministerul Finanţelor Publice analizează documentaţia primită, procedând astfel:

a) în situaţia în care se constată că investiţia îndeplineşte în continuare toate condiţiile prevăzute de prezenta schemă, inclusiv cu respectarea încadrării în bugetele anuale ale schemei, acordul pentru finanţare se modifică corespunzător;

b)  în situaţia în care se constată că investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta schemă, acordul pentru finanţare se revocă.


Se poate realiza o investiție inițială pe un teren închiriat pe o perioada de minim 10 ani?


      Conform lit. g), pct.2.3.5, Anexa 3 din Ghidul solicitantului ( pag. 55) elaborat în baza H.G. nr. 807/2014 “'În vederea susţinerii situaţiei juridice a locaţiei unde urmează a se realiza investiţia întreprinderea prezintă următoarele documente: contract de vânzare cumpărare/certificat de moştenitor etc. extras de carte funciară; contract de închiriere; contract de concesiune/cesiune sau orice alt document cu caracter juridic prin care să se facă dovada deţinerii locaţiei și alte documente justificative. La stabilirea locaţiei realizării investiţiei, se va avea în vedere ca aceasta să fie valabilă cel puţin pe perioada implementării investiţiei şi pe următorii 5 ani de la finalizarea investiţiei. Întreprinderea trebuie să demonstreze un drept real asupra locaţiei pe care urmează să se realizeze investiţia. Terenul pe care se realizează investiţia iniţială şi construcţiile în cadrul cărora se realizează investiţia iniţială trebuie să fie libere de sarcini. Documentele cu caracter juridic prin care se face dovada deţinerii locaţiei trebuie să fie valabile pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia.”


 Când se deschide următoarea sesiune pe H.G. nr. 807/2014 și ce buget are alocat? Câte sesiuni vor fi în total deschise în cursul anului  2016?


       Conform H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie cu modificările și completările ulterioare și a precizărilor din Ghidul solicitantului, capitolul II, punctul 2, paginile 13-14: „Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează  în sesiuni cu o durată de 30 de zile lucrătoare. Anunţul privind deschiderea sesiunii de înregistrare a cererilor se publică pe siteul Ministerului Finanţelor Publice, www.mfinante.ro – Agenţi economici – Ajutor de stat, cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data deschiderii acesteia.

Se iau în considerare numai cererile de acord pentru finanţare înregistrate la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice  în perioada de înregistrare comunicată pe site. Cererile de acord pentru finanţare  înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor. În cazul în care, în urma analizei cererilor de acord pentru finanţare înregistrate se constată neutilizarea în totalitate a bugetului anual alocat  sesiunii sau bugetul anual al schemei este suplimentat, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, Ministerul Finanţelor Publice publică pe siteul său bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei şi data  deschiderii unei noi sesiuni de înregistrare a cererilor de acord pentru finanţare.”

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe siteul său la adresa de web cuantumul bugetului pentru anul  2016 alocat schemei instituită prin H.G. nr.807/2014, care este de 638 milioane lei.


 Majorarea de capital social și vărsarea capitalului subscris (cf. Ghidului Solicitantului pag. 51) trebuie să fie finalizată la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare? Sau este suficientă prezentarea în dosarul cererii a unei Hotărâri A.G.A. privind majorarea capitalului, urmând ca subscrierea și vărsarea capitalului sa aibă loc la o data ulterioară?


       Conform prevederilor Anexei nr. 3 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat la H.G. nr. 807/2014, asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiției se poate realiza prin majorare de capital subscris și vărsat, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar.

În situația în care asigurarea resurselor financiare se realizează prin majorare de capital, conform prevederilor subpct. 2.3.5 – Indicatori calitativi din Anexa nr. 3 la Ghidul Solicitantului, documentele justificative trebuie să demonstreze existența unei surse de finanțare certe la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare. Astfel, majorarea de capital social trebuie să fie finalizată până la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare.


 Ce se înțelege prin faptul că "noul amplasament pentru desfășurarea activității pentru care se solicită finanțare trebuie să fie independent din punct de vedere tehnologic de alte unități existente"?


       Prin faptul că “noul amplasament pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţare trebuie să fie independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente” se înţelege ca în noul amplasament să se desfăşoare un proces tehnologic complet din care să rezulte produsele prevăzute în proiectul de investiţii, fără să depindă de alte fluxuri tehnologice din alte unităţi existente.


 Când se depune dovada sursei de finanțare necesară derulării proiectului de investiții? Odată cu cererea de finanțare sau la momentul emiterii acordului pentru finanțare?

Dovada sursei de finanțare trebuie prezentată pentru tot aportul propriu și cheltuielile neeligibile ( gen: TVA, etc.)?


       Conform definiției prezentate la pct. 1, Capitolul I din Ghidul solicitantului: ”valoarea totală a investiției = valoarea planului de investiții aferent investiției inițiale = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile – valoare T.V.A.” (pag. 4 din Ghid)

Conform Anexei nr. 2 la H.G. nr. 807/2014 și a precizărilor din Ghidul solicitantului la Capitolul 2, punctul 2.3.5 – Indicatori calitativi, litera a),  (pag 52) beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuție financiară egală cu valoarea totală a investiției (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile, inclusiv pentru aportul propriu al beneficiarului de ajutor de stat) mai puțin valoarea ajutorului de stat, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public. Documentele justificative necesare demonstrării existenței unei surse de finanțare certe la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare, sunt prezentate la pagina 52 din Ghidul solicitantului.


 Există vreo condiție referitoare la numărul minim de locuri noi de muncă create prin investiție?


       Ghidul solicitantului precizează la subpct. 1.4, pct. 4, Anexa 3,  pagina 47, faptul că întreprinderea trebuie să prezinte numărul de noi locuri de muncă create ca urmare realizării investiției, neexinstând obligativitatea creării unui număr minim.


 O societate înființată în ianuarie 2016, cu activitate, se încadrează la firme nou inființate?


       Potrivit lit.v), art.1, Anexa nr.2 la HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie este considerată întreprindere nou înființată „...întreprinderea înființată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare...”, urmare o societate înființată în luna ianuarie  2016 a.c. se încadrează ca fiind o societate nou înființată, indiferent dacă a avut sau nu activitate.


Este posibilă realizarea proiectului de investiție pe mai multe coduri CAEN de activitate sau pe unul singur?


      Conform precizărilor din Ghidul solicitantului la Anexa 2, pagina 38, se poate solicita finanțare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanțare poate fi principală sau secundară.


 Codul CAEN xxxx este eligibil pentru finanțare cu ajutor de stat în temeiul H.G. nr. 807/2014?


      Conform prevederilor art. 1 din H.G. nr. 807/2014 schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiții în toate sectoarele, cu excepția celor prevăzute la art. 15 și în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat (Anexa nr. 1 la H.G. nr. 807/2014).

H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie cu modificările și completările ulterioare, este armonizat cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat.

Astfel, art. 15 din H.G. nr. 807/2014 transpune prevederile art. 1 alin. (3) din acest Regulament.


 Sunt eligibile costurile cu achiziția de mijloace de transport destinate investiției?


       Conform punctului 6.2, Capitolul I din Ghidul solicitantului sunt exemplificate categorii de cheltuieli neeligibile: “…achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, mijloace de transport înmatriculabile…,” etc…(pag.10 din Ghid);


 Se pot depune Cereri de plată a ajutorului de stat și la realizarea unei părți a proiectului total de construcții. De ex. o parte din clădire, un avans de plata de pornire, sau numai la realizarea completă a construcției? Aceeași întrebare referitoare la echipamente.


       Conform Capitolul III, art. 9 din Anexa 2 la H.G. 807/2014: “Ajutorul de stat se plăteşte întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile, conform acordului pentru finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate”;

Conform art. 12, alin (1) şi alin (2) “Ministerul Finanţelor Publice soluţionează cererea de plată a ajutorului de stat întreprinderii după verificarea la faţa locului…”, iar “…întreprinderea are obligaţia de a permite accesul echipei de control, în condiţiile legii, la activele aferente investiţiei iniţiale…”, în concluzie nu pot fi decontate avansuri, dacă beneficiarul de ajutor de stat nu face dovada că este în posesia activelor care au făcut obiectul respectivelor avansuri.


 Există posibilitatea ca o companie să ceara ajutor de stat la o intensitate mai mică decât cea specifică regiunii în care se va realiza investiția?

Exemplu: o companie are costuri eligibile în valoare de 16 mil EUR într-o regiune cu intensitate de 50%, dar contribuțiile nu depășesc 6 mil EUR. În acest caz se poate ca firma să ceară ajutor de stat la o intensitate mai mică?


       Valoarea maximă şi intensitatea ajutorului de stat de care o întreprindere poate beneficia se calculează conform prevederilor art. 9 şi 10 din H.G. nr. 807/2014, luând în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, investiţia sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat conform prevederilor art. 11 din H.G. nr. 807/2014, coroborat cu, prevederile art. 12, care statuează că ajutorul de stat solicitat nu poate depăşi valoarea totală a contribuţiilor la dezvoltarea regională aferente investiţiei pentru care se solicită finanţare.


 În situația în care se dorește achiziția de utilaje, locația de implementare trebuie să fie liberă de sarcini?


       Conform lit.g), pct.2.3.5, Anexa 3 din Ghidul solicitantului elaborat în baza HG nr.807/2014 „...construcțiile în cadul cărora se realizează investiția inițială trebuie să fie libere de sarcini” ( pag.  55 din Ghid).