Activitaţi» Impozite şi taxe
Acordul FATCA

  Acord între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA
  Anexa I - Obligații de conformare pentru identificarea şi raportarea conturilor raportabile ale statelor unite şi a plăților către anumite instituții financiare neparticipante
  Anexa II
  Notă explicativă privind publicitatea textului în limba română al Acordului FATCA, anterior publicării în Monitorul Oficial

  Acord între România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA

  Obligaţii de conformare pentru identificarea şi raportarea conturilor raportabile ale Statelor Unite şi a plăţilor către anumite instituţii financiare neparticipante

  Entităţi care vor fi tratate ca fiind beneficiari efectivi scutiţi sau IFS-uri considerate conforme, după caz, iar conturile următoare sunt excluse din definiţia Conturilor Financiare.

  Acordul între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și implementarea măsurilor FATCA

  Agreement between the United States of America and Romania to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA

  Informare privind situaţia Acordului FATCA în România la data de 23 martie 2015

  1) Stadiul Acordului FATCA bilateral dintre România şi SUA

  În urma negocierilor purtate cu Trezoreria SUA, prin intermediul reprezentanţilor Ambasadei SUA la Bucureşti, şi ca răspuns la propunerea părţii americane privind forma finală a textului Acordului bilateral privind măsurile FATCA, Ministerul Finanţelor Publice a comunicat părţii americane, la sfârşitul lunii februarie 2015, observaţiile finale referitoare la acest proiect.

  Conform prevederilor Legii nr. 590/2003 privind tratatele, în vederea semnării Acordului, Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de minister în competenţele căruia se află domeniul principal, a transmis „Memorandumul privind finalizarea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului între România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi implementarea măsurilor FATCA”, în vederea avizării de către instituţiile implicate în implementarea Acordului şi/sau supravegherea instituţiilor financiare supuse prevederilor acestuia. În prezent acest memorandum se află în proces de avizare, urmând să fie transmis spre aprobare de Guvernul şi Preşedintele României.

  2) Baza legală a aplicării prevederilor FATCA de către instituţiile financiare române

  FATCA („The US Foreign Account Tax Compliance Act”) reprezintă un set de prevederi legislative din domeniul fiscal introduse în legislaţia americană în anul 2010 şi care se aplică începând cu 1 iulie 2014.

  Conform acestor prevederi din legislaţia americană, a fost instituită obligaţia pe cale unilaterală, pentru instituţiile financiare nerezidente în SUA (inclusiv pentru instituţiile financiare române) la care cetăţenii sau rezidenţii americani au deschise conturi, de a transmite în mod automat, direct sau prin intermediul autorităţilor fiscale ale statelor lor de rezidenţă, informaţii financiare legate de cetăţenii sau rezidenţii americani respectivi. Neconformarea acestor instituţii financiare la această obligaţie se sancţionează prin aplicarea unui impozit cu reţinere la sursă de 30% asupra oricăror plăţi de natura dobânzilor, dividendelor, chiriilor, primelor, anuităţilor, compensărilor, remuneraţiilor, onorariilor şi altor câştiguri anuale sau periodice fixe sau determinabile, obţinute din surse americane de respectivele instituţii financiare nerezidente în SUA.

  În vederea înlăturării posibilităţii de impozitare prin reţinere la sursă de 30%, Trezoreria SUA a propus încheierea unor acorduri pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale, care conţin prevederi legate de condiţiile si procedura de transmitere a informaţiilor financiare.

  Pentru acele state care se află în diverse etape de negociere a Acordului FATCA cu autorităţile americane, pe site-ul Trezoreriei SUA a fost publicată lista statelor cu care autorităţile americane consideră că s-a ajuns la un acord de fond deşi acordurile nu sunt semnate încă.

  România este menţionată în această listă, începând cu data de 02 aprilie 2014 şi va fi menţinută pe acestă listă, conform Notei Trezoreriei SUA nr. 2014 – 38 , până la data semnării Acordului, cu condi?ia ca România să demonstreze în continuare acela?i angajament ferm de a semna cât mai curând posibil Acordul FATCA. Conform aceleaşi note, după data de 31 decembrie 2014, Trezoreria Statelor Unite verifică lunar lista de jurisdicţii publicată pe site şi determină, în cazul fiecărei jurisdicţii incluse în listă, dacă va continua să fie tratată ca având un Acord FATCA în vigoare sau dacă va fi exclusă din lista respectivă.

  Conform prevederilor Notei Trezoreriei SUA nr. 2014 – 17 din 02 aprilie 2014, până la semnarea Acordului FATCA, instituţiilor financiare rezidente române li se permite să se înregistreze pe site-ul de înregistrare FATCA, ca instituţii care sunt conforme cu prevederile FATCA (registered deemed-compliant FFI). Având acest statut, instituţiile financiare urmează să facă toate raportările conform prevederilor modelului de Acord menţionat pe site , cu transmitere automată a informaţiilor specifice de către autorităţile fiscale, cu reciprocitate. De asemenea, acestor instituţii financiare li se va permite să confirme acest statut către plătitorii de venituri care efectuează reţinerea la sursă a impozitului(withholding agent).

  3) Raportarea informaţiilor financiare de către instituţiile financiare române

  Conform principiilor prevăzute în proiectul de acord, şi având în vedere menţiunile de la punctul 2 de mai sus, în ceea ce priveşte raportările pe care trebuie să le facă insituţiile financiare române se vor respecta dispoziţiile şi termenele din proiectul de Acord.

  În acest sens, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia de a comunica către IRS, până la data de 30 septembrie 2015 informaţiile financiare primite de la instituţiile financiare române privind rezidenţii americani aferente anului 2014.

  Pentru a putea comunica aceste informaţii, instituţiile financiare române vor comunica informaţiile la o data ce va fi stabilită ulterior, în baza unor consultări tehnice care vor avea loc între autoritatea fiscală română şi aceste instituţii, însă nu mai târziu de 31 iulie 2015.

  În ceea ce priveşte data de raportarea a informaţiilor financiare aferente anului 2014, vizate de proiectul de Acord FATCA până la data de 31 martie 2015, facem precizarea că această dată nu va fi avută în vedere în România, întrucât este data de raportare stabilită de IRS pentru jurisdicţiile care au încheiat modelul de acord IGA 2 (conform căruia instituţiile financiare raportează direct către IRS) şi pentru instituţiile financiare care sunt rezidente în state cu care nu s-a avansat intenţia de a încheia un acord interguvernamental cu SUA (punctul D din nota Trezoreriei SUA nr. 2013 – 43: http://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-13-43.pdf).

  Informare privind situaţia Acordului FATCA în România la data de 15 decembrie 2014

  1. Ce este FATCA si cine aplică aceste prevederi

  FATCA („The US Foreign Account Tax Compliance Act”) reprezintă un set de măsuri legislative adoptate în luna martie 2010 de Senatul Statelor Unite ale Americii (SUA) cu scopul de a preveni si reduce evaziunea fiscală generată de activitatea transfrontalieră a rezidenţilor americani.

  Instituţiile financiare din România

  care sunt vizate în aplicarea prevederilor FATCA sunt:

  • instituţii de credit,
  • instituţii custode,
  • entităţile pentru investiţii, şi
  • societăţile de asigurări.

  Pentru vizualizarea conţinutului Acordului şi Anexelor acestuia, pot fi consultate următoarele adrese de pe site-ul Trezoreriei SUA, cu menţiunea că în data de 06 iunie 2014 partea americană a schimbat modelul de Acord FATCA cu reciprocitate întrucât au fost introduse o serie de modificări de natură tehnică faţă de acordul postat în noiembrie 2013, fără a afecta însă substanța acestuia. Acelaşi lucru a fost făcut şi în cazul Anexei 1 a acestui acord, unde de asemenea au fost introduse câteva modificări tehnice faţă de modelul de Anexă publicat în noiembrie 2013 pe site-ul Trezoreriei SUA. Adresele de link sunt următoarele:

  2. Termenul de la care se aplica prevederile FATCA: 01 iulie 2014.

  3. Stadiul Acordului FATCA bilateral dintre România şi SUA

  Memorandumul de începere a negocierilor privind Acordul FATCA dintre România şi SUA a fost aprobat în şedinţa Guvernului din data de 22 ianuarie 2014. Proiectul de Acord avut in vedere pentru negociere se bazează pe modelul de Acord privind transmiterea în mod automat a informaţiilor specifice legate de conturile deschise de rezidenţi americani prin intermediul autorităţilor fiscale ale celor două state, cu reciprocitate.

  Autorităţile fiscale ale ambelor state au întreprins demersuri privind prima rundă de negocieri. Aceasta a avut loc la Bucureşti, în cursul lunii aprilie 2014. Negocierea s-a purtat cu reprezentanţii Ambasadei SUA la Bucureşti.

  Cea de-a doua rundă de negocieri a avut loc la Bucureşti, în data de 07 octombrie 2014, prin intermediul Ambasadei SUA la Bucureşti. Ambele părţi au agreat soluționarea reciproc satisfăcătoare a celei mai mari părți din problemele rămase în discuţie iar în textul de proiect supus dezbaterilor au fost introduse şi prevederile adiţionale elaborate în luna iulie 2014 de către Trezoreria SUA privind procedurile alternative care trebuie aplicate de instituţiile financiare de la data de 01 iulie 2014 până la sfârşitul acestui an.

  În urma desfășurării celei de-a doua runde de negocieri,au mai rămas în discuţie aspecte legate de acceptarea de către partea americană a unor prevederi propuse de partea română privind Anexa II din Acord privind entitățile și produsele financiare scutite de efectuarea raportării, în anumite condiții.

  Ambele părţi şi-au exprimat dorinţa de a semna cât mai curând acest acord.

  Ulterior celei de-a doua runde de negocieri, partea română a revenit, solicitând o urgentare a primirii unei poziţii din partea părţii americane privind aspectele rămase în discuţie, solicitare la care autoritățile competente din Statele Unite urmează să transmită un punct de vedere cât mai curând posibil.

  Concomitent cu definitivarea negocierilor acestui Acord, Ministerul Finanţelor Publice a intreprins demersurile necesare, în vederea obţinerii aprobării semnării acestui acord precum şi a ratificării lui într-un timp cât mai scurt.

  4. Situaţia actuală şi măsurile care pot fi luate

  Pentru acele state care se află în diverse etape de negociere a Acordului FATCA cu autorităţile americane, pe site-ul Trezoreriei SUA a fost publicată lista statelor cu care autorităţile americane consideră că s-a ajuns la un acord de fond deşi acordurile nu sunt semnate încă.

  România este menţionată în această listă, începând cu data de 02 aprilie 2014 şi va fi menţinută pe acestă listă, conform Notei Trezoreriei SUA nr. 2014 – 38 (http://www.irs.gov/pub/irs-drop/a-14-38.pdf), inclusiv după data de 31 decembrie 2014, cu condiția ca România să demonstreze în continuare același angajament ferm de a semna cât mai curând posibil Acordul FATCA cu care s-a ajuns la o înțelegere de principiu cu partea americană, în baza Notei Trezoreriei nr. 2014 - 17.

  Astfel, conform prevederilor Notei Trezoreriei SUA nr. 2014 – 17 din 02 aprilie 2014, până la semnarea Acordului FATCA, instituţiilor financiare rezidente române li se permite să se înregistreze pe site-ul de înregistrare FATCA, ca instituţii înregistrate care sunt conforme cu prevederile FATCA (registered deemed-compliant FFI). Având acest statut, instituţiile financiare vor face toate raportările conform prevederilor modelului de Acord cu transmitere automată a informaţiilor specifice de către autorităţile fiscale, cu reciprocitate. De asemenea, li se va permite să confirme acest statut către plătitorii de venituri care efectuează reţinerea la sursă a impozitului(withholding agent) şi nu li se va solicita să obţină un numar de înregistrare (GIIN) înainte de data de 01 ianuarie 2015.

  Inițial, potrivit Notei Trezoreriei SUA nr. 2014 - 17, termenul acordat în vederea semnării Acordului FATCA și până la care jurisdicțiile aflate pe lista publicată de Trezoreria Statelor Unite ale Americii erau tratate ca având în vigoare un Acord FATCA încheiat cu autoritățile americane a fost data de 31 decembrie 2014.

  Ulterior, în baza Notei Trezoreriei SUA nr.2014 - 38 din 01 decembrie 2014 , autorităţile competente din Statele Unite au decis ca jurisdicţiile aflate în listă şi cu care Acordul FATCA nu a fost semnat până la data de 31 decembrie să-şi păstreze statutul dobândit prin Nota Trezoreriei SUA nr. 2014 – 17, cu condiţia ca acestea să demonstreze un angajament ferm de a semna cât mai curând posibil Acordul FATCA. După data de 31 decembrie 2014, Trezoreria Statelor Unite va verifica lunar lista de jurisdicţii publicată pe site şi va determina, în cazul fiecărei jurisdicţii incluse în listă, dacă va continua să fie tratată ca având un Acord FATCA în vigoare sau dacă va fi exclusă din lista respectivă.

  Evaluarea efectuată lunar de către Trezoreria SUA va avea la bază, printre altele, receptivitatea autorităţilor competente dintr-o anumită jurisdicţie la comunicările referitoare la Acordul FATCA transmise de Trezoreria SUA, precum şi preocupările existente la nivelul unei jurisdicţii referitoare la semnarea şi implementarea prevederilor cuprinse în textul Acordului FATCA agreat în substanţă cu autorităţile americane.

  Conform comunicărilor transmise de partea americană, România îşi va păstra statutul de jurisdicţie tratată ca având un Acord FATCA încheiat cu autorităţile americane în vigoare și după data de 31 decembrie 2014, până la data semnării Acordului FATCA cu Statele Unite ale Americii. Acest statut va fi păstrat inclusiv în situaţia în care Acordul FATCA nu va fi semnat până la sfârşitul anului 2014, atâta timp cât România va demonstra în continuare o intenţie fermă de a semna Acordul FATCA negociat şi agreat în principiu cu autorităţile competente americane.

  5. Noul termen de înregistrare pe site-ul IRS:

  În ceea ce priveşte termenul de înregistrare pe site-ul IRS, în cazul României, având în vedere consideraţiile de mai sus, se vor avea în vedere prevederile din Nota Trezoreriei SUA nr. 2014-1.


  Informare privind situaţia Acordului FATCA în România şi termenul final de înregistrare a instituţiilor financiare rezidente române pe site-ul IRS

  1. Ce este FATCA si cine aplică aceste prevederi

  FATCA ( „The US Foreign Account Tax Compliance Act”) reprezintă un set de măsuri legislative adoptate în luna martie 2010 de Statele Unite ale Americii (SUA) cu scopul de a preveni si reduce evaziunea fiscală generată de activitatea transfrontalieră a rezidenţilor americani.

  Principiile prevăzute de FATCA sunt următoarele:

  • instituţiile financiare nerezidente în SUA au obligaţia de a identifica şi de a raporta anual autorităţilor fiscale americane, în mod automat, informaţii specifice legate de conturile deschise de rezidenţi americani, entităţi străine cu acţionariat substanţial american, precum şi clienţi clasificaţi drept recalcitranţi;
  • refuzul de a comunica aceste informaţii specifice despre rezidenţii americani de către instituţiile financiare nerezidente în SUA se sancţionează conform legii americane prin aplicarea unei reţineri la sursă de 30% asupra oricăror plăţi de natura dobânzilor, dividendelor, chiriilor, primelor, anuităţilor, compensărilor, remuneraţiilor, onorariilor şi altor câştiguri anuale sau periodice fixe sau determinabile, cu sursă SUA. Această cotă este aplicabilă în cazul în care instituţiile financiare nerezidente în SUA refuză să dezvăluie identitatea şi să comunice informaţii despre clienţii lor care sunt rezidenţi americani.

  Barierele privind raportarea şi reţinerea la sursă pot fi eliminate prin încheierea de către statul de rezidenţă al instituţiilor financiare cărora li se aplică prevederile FATCA a unui Acord FATCA bilateral cu autorităţile fiscale americane. În acest sens, România a iniţiat un astfel de acord pentru a facilita procesul de raportare de către instituţiile financiare române. Stadiul acordului FATCA bilateral dintre România şi SUA este descris la punctul 3 din informare.

  Instituţiile financiare din România care sunt vizate în aplicarea prevederilor FATCA sunt:

  • instituţii de credit
  • instituţii custode
  • entităţile pentru investiţii
  • societăţile de asigurări.

  Pentru conţinutul Acordului standard propus de SUA şi al anexelor acestuia pot fi consultate următoarele adrese de pe site-ul Trezoreriei SUA:

  2. Termenul de la care se aplica prevederile FATCA: 01 iulie 2014 este primul termen de la care devin aplicabile anumite cerinţe de raportare (de exemplu, colectarea informaţiilor legate de rezidenţi americani, entităţi străine cu acţionariat substanţial american, precum şi clienţi clasificaţi drept recalcitranţi).

  3. Stadiul Acordului FATCA bilateral dintre România şi SUA

  Autorităţile fiscale române şi americane au demarat procesul de negociere a Acordului FATCA potrivit Modelului standard 1A (cu reciprocitate).

  Pentru acele state care se află în diverse etape de negociere a acordului FATCA cu autorităţile americane, pe site-ul Trezoreriei SUA a fost publicată lista statelor cu care autorităţile americane consideră că s-a ajuns la un acord de fond, chiar dacă Acordul nu a fost efectiv semnat .

  România este menţionată în această listă, începând cu data de 02 aprilie 2014 şi va fi menţinută pe listă până la data de 31 decembrie 2014, cu condiţia ca până la sfârşitul anului să fie semnat Acordul FATCA.

  Conform prevederilor Notei Trezoreriei SUA nr.2014 - 17 din 02 aprilie 2014, până la semnarea unui Acord FATCA, instituţiilor financiare rezidente române li se permite să se înregistreze pe site-ul de înregistrare FATCA, ca instituţii care sunt conforme cu prevederile FATCA (registered deemed-compliant FFI). Având acest statut, instituţiile financiare vor face toate raportările conform prevederilor Modelului standard 1A (cu reciprocitate). De asemenea, li se va permite să confirme acest statut către platitorii care fac reţinere la sursă (˝withholding agent˝) şi nu li se va solicita să obţină un număr de înregistrare (˝GIIN˝) înainte de data de 01 ianuarie 2015.

  4. Noul termen de înregistrare pe site-ul IRS

  Termenul până la care instituţiile financiare nerezidente în SUA se pot înregistra pe site-ul Trezoreriei SUA ca instituţii înregistrate care se aliniază la prevederile FATCA este de 05 mai 2014, fiind prelungit cu 10 zile faţă de data iniţială de 25 aprilie 2014.

  Lista cu instituţii financiare înregistrate până la data de 05 mai 2014 va fi publicată pe site-ul Trezoreriei SUA pe data de 03 iunie 2014.

  Menţiuni suplimentare legate de acest termen sunt prevăzute în Nota Trezoreriei SUA nr.2014 - 17.

  În ceea ce priveşte termenul de înregistrare pe site-ul IRS, în cazul României, având în vedere faptul că este inclusă în lista statelor cu care autorităţile americane consideră că s-a ajuns la un acord de fond, se vor avea în vedere şi prevederile din Nota Trezoreriei SUA nr.2014 – 1.